[:kk]

 Жария шарт

 

Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсанындағы Азаматтық Кодексінің 395 бабына сәйкес (бұдан әрі – ҚР АК) осы жария шарт «Назарбаев Зияткерлік мектептері» Дербес білім беру ұйымының (бұдан әрі – Орындаушы) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Басқарма Төрайымы Испусинова Светлана Багитовнаның, //conf2.nis.edu.kz мекенжайында орналасқан сайтта конференцияға қатысуды ұйымдастыру бойынша төменде көрсетілген шарттар негізінде осы ұсынысты қабылдайтын кез келген тұлғамен (бұдан әрі – Тапсырыс беруші) қызмет көрсету шартын (бұдан әрі – Шарт) жасау жөнінде ұсынысы болып табылады, аталмыш Тараптар біріге отырып төмендегі бойынша келісімге келді:

 

 1. Жалпы ережелер

1.1. Тапсырыс беруші келесі әрекеттерді толықтай орындаған уақыттан бастап, Оферта Тапсырыс беруші тарапынан толықтай және сөзсіз қабылданды және тараптар арасында Шарт жасалды деп есептеледі:

а) //conf2.nis.edu.kz/ (бұдан әрі – Сайт) мекенжайында орналасқан сайтта электронды формада конференцияға қатысу туралы өтінім беру;

ә) Сайтта көрсетілген мөлшерінде және мерзімінде конференцияға қатысу туралы тіркеу жарнасын төлеу.

1.2. Орындаушының шотына тіркеу жарнасы түскен уақыттан бастап Шарт жасалды деп есептеледі.

1.3. ҚР АК 397 бабының 1-тармағына сәйкес офертада акцепт мерзімі және Орындаушының қызметтерін төлеу шарттары болса, онда көрсетілген мерзім ішінде офертаны жіберген тұлға акцептті қабылдаған жағдайда шарт жасалды деп есептеледі.

 

 1. Шарттың мәні

2.1. Орындаушы Тапсырыс берушінің конференцияға қатысуын ұйымдастыру бойынша қызметтерін атқаруға, ал Тапсырыс беруші Сайтта тіркеу жарнасын төлеп, конференцияға қатысуға міндеттенеді.

 

 1. Тіркеу жарнасы және есеп айырысу тәртібі

3.1.Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарына сәйкес Сайтта конференцияға қатысуға тіркеу жарнасын төлеуге міндеттенеді. Тіркеу жарнасының сомасына ҚҚС 12% кіреді.

3.2. Тіркеу жарнасы осы Шарттың 8-бөлімінде көрсетілген Орындаушының шотына ақшалай қаражатты төлеу арқылы енгізіледі.

3.3. Тіркеу жарнасы тек қолма-қол ақшасыз формада қабылданады.

3.4. Тапсырыс беруші конференцияға қатысудан бас тартқан жағдайда 2019 жылдың 30 қыркүйекке дейін Орындаушының атына тіркеу жарнасын қайтару туралы арыз толтырып жіберу керек (курьер, пошта немесе электрондық пошта арқылы). Тіркеу жарнасы Орындаушының банктік шығындарды алып тастаған мөлшерде қайтарылады.

 

 1. Тараптардың міндеттері

4.1. Орындаушы:

4.1.1. Төленген конференцияға қатысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге;

4.1.2. Сайтта конференцияның өткізілу бағдарламасында орын алған өзгерістер туралы уақытылы хабардар етуге;

4.1.3. Конференцияның өткізілу мерзімі өзгерген жағдайда Тапсырыс берушіні конференция басталуына кемінде 5 (бес) күн қалғанда Сайтта жариялау арқылы хабардар етуге міндетті.

4.1.4. 2019 жылдың 30 қыркүйекке дейін  тіркеу жарнасын қайтару туралы арыз толтырып жіберген жағдайда тіркеу жарнасын Орындаушының банктік шығындарды алып тастаған мөлшерде қайтару міндетті.

4.2. Тапсырыс беруші:

4.2.1. Орындаушының қызметтерін Шартта қарастырылған тәртіпке сәйкес төлеуге;

4.2.2. Конференцияға қатысуға;

4.2.3. Конференцияға қатысудан бас тартқан жағдайда Атқарушыны конференция басталуына кемінде 5 (бес) күн қалғанда хабардар етуге міндетті.

 

 1. Тараптардың жауапкершіліктері

5.1. Шарт лайықсыз орындалған жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.

 

 1. Басқа да талаптар

6.1. Шарт Тапсырыс беруші осы жария шартты қабылдаған уақыттан бастап өз күшіне енеді және Тараптар өз міндеттемелерін толығымен орындаған уақытқа дейін әрекет етеді.

6.2. Орындаушы өз міндеттемелерін орындауға Тапсырыс берушінің келісімінсіз үшінші тұлғаларды тартуға құқылы.

6.3. Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәртіппен үзілуі мүмкін.

6.4. Шартқа байланысты пайда болған сұрақтар бойынша келіспеушіліктер мен даулар туындаған жағдайда Тараптар Шарттан немесе оны орындаудан туындайтын барлық келіспеушіліктер мен дауларды шешуге келіссөздер жүргізу арқылы шаралар қолданады.

 

 1. Қорытынды ережелер

7.1. Осы жария шарт Сайтта жарияланған уақыттан бастап күшіне еніп, конференцияның басталуына дейін әрекет етеді.

7.2. Орындаушы осы жария шарттың талаптарына өзгерістер енгізу немесе өз қалауынша кез келген уақытта жария шартты қайтарып алу құқығына ие. Осы жария шарт өзгерістерінің күшіне ену уақыты оның жаңа редакциясын Сайтта жариялау немесе офертаны қайтарып алу туралы ақпаратты жариялау мерзімі болып табылады.

7.3. Осы оферта талаптарын қабылдау арқылы Тапсырыс беруші Шартты өз еркімен жасасатынын және офертада көрсетілген барлық талаптармен келісетінін растайды.

7.4. Осы жария шарт жалғыз данада құрастырылып, Сайтта жарияланды.

 

 1. Орындаушының деректемелері

Конференцияға қатысуға тіркеу жарнасын төлеуге арналған банктік деректемелер

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы

Заңды мекенжай: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 53 үй

Нақты мекенжай: 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Хусейн бен Талал көшесі, 21/1 ғимарат

БСН 080540020707, КБе 18

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

ЖСК KZ186010111000202838

БСК HSBKKZKX

 

ДББҰ Басқарма Төрайымы      С. Испусинова

 

Конференцияға қатысу құнын қайтару туралы өтініш бланкі[:ru]

Публичная оферта

В соответствии со Ст.395 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее – ГК РК) настоящая публичная оферта является предложением Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – Исполнитель), в лице Председателя Правления Испусиновой Светланы Багитовны, действующей на основании Устава, заключить договор на оказание услуг по организации участия в конференции на сайте по адресу //conf2.nis.edu.kz/ (далее – Договор) с любым лицом, которое примет настоящее предложение на указанных ниже условиях (далее – Заказчик), совместно именуемые Стороны, договорились о нижеследующем:

 

 1. Общие положения

1.1. Оферта считается принятой Заказчиком полностью и безоговорочно и Договор заключенным сторонами с момента выполнения Заказчиком совокупности следующих действий:

а) подачи заявки на участие в конференции в электронной форме и в сроки, указанные на сайте по адресу //conf2.nis.edu.kz/ (далее — Сайт);

б) внесение регистрационного взноса за участие в конференции в размере и в сроки, указанные на Сайте.

1.2. Договор считается заключенным с момента поступления регистрационного взноса на счет Исполнителя.

1.3. В соответствии с п.1 ст.397 ГК РК, когда оферта содержит срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока, в том числе условия по оплате услуг Исполнителя.

 

 1. Предмет Договора

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия Заказчика в конференции, а Заказчик оплатить регистрационный взнос на Сайте и принять участие в конференции.

 

 1. Регистрационный взнос и порядок расчетов

3.1. Регистрационный взнос за участие в конференции оплачивается на Сайте в соответствии с условиями настоящего Договора. Стоимость регистрационного взноса включает НДС 12%.

3.2. Регистрационный взнос производится путем перечисления денежных средств на счет АОО, указанный в разделе 8 Договора.

3.3. Регистрационный взнос принимается только в безналичной форме.

3.4. В случае отказа Заказчика от участия в конференции необходимо в срок до 30 сентября 2019 года  письменно направить Исполнителю заявление о возврате регистрационного взноса (нарочно, по почте, на электронную почту). Возврат регистрационного взноса осуществляется за минусом банковских расходов Исполнителя.

 

4.Обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Предоставить возможность участия в оплаченной в конференции;

4.1.2. Своевременно извещать об изменениях в программе проведения конференций на Сайте;

4.1.3. В случае изменения сроков проведения конференции уведомить Заказчика путем опубликования на Сайте не позднее 5 (пяти) дней до начала конференции.

4.1.4. В случае подачи заявления о возврате регистрационного взноса до 30 сентября 2019 года вернуть регистрационный взнос за минусом банковских расходов Исполнителя.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором;

4.2.2. Обеспечить явку на конференцию;

4.2.3. В случае отказа от участия в конференции, должен уведомить Исполнителя за 5 (пять) дней до начала конференции.

 1. Ответственность сторон

5.1. За ненадлежащее исполнение Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

 

 1. Прочие условия

6.1. Договор вступает в силу с момента принятия настоящей публичной оферты Заказчиком и действует до полного его исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Исполнитель вправе привлекать для выполнения своих обязательств по Договору третьих лиц без согласования с Заказчиком.

6.3. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.4. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, возникшим или связанным с Договором, стороны принимают меры по разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров.

 

 1. Заключительные положения

7.1. Настоящая публичная оферта вступает в силу с момента опубликования на Сайте и действует до момента начала конференции.

7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия настоящей публичной оферта или отозвать публичную оферту в любой момент по своему усмотрению. Датой вступления в силу изменений настоящей публичной оферты является датой опубликования на Сайте новой редакции оферты или информации об отзыве оферты.

7.3. Принимая условия настоящей оферты путем ее акцепта, Заказчик подтверждает, что заключает Договор добровольно и соглашается со всеми условиями, изложенными в оферте.

7.4. Настоящая публичная оферта составлена в единственном экземпляре и опубликована на Сайте.

 

 1. Реквизиты Исполнителя

Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса за участие в конференции

 

Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, проспект Кабанбай-батыра, дом № 53

Фактический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Хусейн бен Талал, зд. 21/1

БИН 080540020707, КБе 18

АО «Народный Банк Казахстана»

ИИК KZ186010111000202838

БИК HSBKKZKX

 

Председатель Правления АОО        С. Испусинова

 

Бланк заявления на возврат стоимости участия в конференции скачать

 

 

 [:en]

Public offer

In accordance with the clause 395 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan (hereinafter – the Civil Code of the Republic of Kazakhstan) this public offer is an offer of the Autonomous Educational Organization “Nazarbayev Intellectual Schools” (hereinafter – the Contractor), represented by the Chairperson of the Board Svetlana Ispussinova, acting under the Charter, to conclude a contract for the provision of services on the participation in the conference online at //conf2.nis.edu.kz

 

 1. General Provisions

1.1. The offer is considered fully and unconditionally accepted by the Client and the Contract signed by the parties from the moment when the Client perform all of the following actions:

 1. a) applying for participation in the conference in electronic format on the website at //conf2.nis.edu.kz/ (hereinafter – the Website);
  b) paying a registration fee for participation in the conference in the amount specified on the Website.

1.2. The Contract is concluded with the receipt of the registration fee to the Contractor’s account.

1.3. In accordance with the paragraph 1, clause 397 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan, when the offer contains a deadline for acceptance, the contract is concluded when the acceptance is received by a person sent the offer within the period specified therein, including the conditions for payment of the Contractor’s services.

 

 1. Subject of the Agreement

2.1. The Contractor undertakes to provide services on the organization of the participation of the Client in the conference, and the Client undertakes to pay the registration fee on the Website and take part in the conference.

 

 1. Registration fee and payment
  3.1. Client undertakes to pay the registration fee for participation in the conference on the Website in accordance with the terms of this Contract. The amount of the registration fee includes VAT 12%.
  3.2. Registration fee is paid by transferring funds to the AEO account specified in Section 8 of the Contract.
  3.3. Registration fee is accepted only in non-cash form.
  3.4. In case of Client’s refusal to participate in the conference, it is necessary to complete the application for the registration fee amount refunds and send it to AEO until September 30, 2019 (courier dispatch, by post or via email). The amount of registration fee will be refunded by deducting of the Contractor’s bank charges.

 

 1. Duties of the parties
  4.1. The Contractor must:
  4.1.1. Provide an opportunity to participate in the paid-in conference;
  4.1.2. Timely inform about the changes in the program of conference on the Website;
  4.1.3. In case of changing the date of the conference, notify the Client by publication on the website no later than 5 (five) days prior to the conference.

4.1.4. In the case of completing an application for the amount of the registration fee refunds before September 30, 2019, return the amount of the registration fee by deducting of the Contractor’s bank charges.
4.2. Client must:
4.2.1. Pay for the services in the manner prescribed by the Contract;
4.2.2. Ensure the attendance at the conference;
4.2.3. In case of refusal to participate in the conference, notify the Contractor for 5 (five) days prior to the conference.

 

 1. Liability of the Parties
  5.1. For improper performance of the Contract the parties are responsible in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

 

 1. Other conditions
  6.1. The Contract shall come into effect upon adoption of this public offer by the Client and is valid until the execution by the parties of their obligations.
  6.2. The Contractor may engage third parties to fulfill its obligations under the Contract without the consent of the Client.
  6.3. The Contract may be terminated in the manner prescribed by the current legislation of the Republic of Kazakhstan.
  6.4. In case of differences or disputes on matters arising from or relating to the Contract, the Parties shall endeavor to resolve through negotiations any disputes arising from the Contract or in connection with its implementation.

 

 1. Final Provisions
  7.1. This public offer shall come into effect upon its publication on the Website and is valid up to the start of the conference.
  7.2. The Contractor reserves the right to amend the terms of this public offer or to withdraw a public offer at any time at its discretion. The effective date of the changes of this public offer is the date of publication of new edition on the website or information on the withdrawal of the offer.
  7.3. By accepting the conditions of this offer, the Client confirms concluding the Contract voluntarily and agrees to all conditions set forth in the offer.
  7.4. This public offer is made in a unique copy and published on the Website.

 

 1. The Contractor reference details

Bank details
to pay the registration fee for participation in the conference

 

Autonomous Educational Organization “Nazarbayev Intellectual Schools»
Legal address: 010000, the Republic of Kazakhstan, Astana, Yessil, Kabanbay batyr avenue, 53
Business address: 010000, the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Yessil, Khussein ben Talal street, 21/1

BIN 080540020707, Beneficiary Code 18
JSC “Halyk Bank”

IIC KZ186010111000202838
BIC HSBKKZKX

 

Chairperson of the Board of AEO       S. Ispussinova

 

Application form for the return of the cost of participation in the conference[:]