[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”VIII Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Бағалау, тестілеу и өлшеу” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Оқушыларды критериалды бағалау жүйесі: апробация мен енгізу
Ольга Можаева, Айдана Шілібекова
/ Педагогикалық өлшеулер орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/

pdf


Білімді тексерудің сауалнамалық-тесттік әдісінің моделі (Мереке әдісі)
Асхат Мереке
/ Қ.И.Сәтбаев Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Қазақстан/

pdf


Коучингтің мұғалімдердің формативті бағалауды қолдануға қаншалықты әсер ететіндігін зерттеу
Динара Нұрбаева
/ Уорвик универстеті, Ұлыбритания/

pdf


Назарбаев Зияткерлік мектептерінің 7-сыныптарына оқушыларды конкурстық іріктеу жүйесінің тиімділігін валидациялық зерттеу нәтижелері
Мирас Баймырза, Замира Рахымбаева
/ Педагогикалық өлшеулер орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/

pdf


«Біз ҰБТ-ге бір жыл бойы дайындалдық»: медициналық институт студенттері сауалнамасының нәтижелері
Айгүл Сапарғалиева
/ С.Д.Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медициналық универстеті/

pdf


Сыртқы жиынтық бағалау – функционалдық сауаттылықты өлшеу құралы
Ольга Можаева, Ләйлә Нұрақаева, Фариза Имашбаева
/ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/

pdf


Үштілді куррикулумға арналған үштілді бағалау: емтиханды үш тілде әзірлеу
Кристина Римини
/ Кембридждің халықаралық емтихан кеңесі, Ұлыбритания/

pdf


«Орта Азиялық оқушыларды бағалау бағдарламасы» атты ірі ауқымды аймақтық бағалау әзірлеу
Джулия Левин
/ Қырғызстан білім академиясы, Қырғызстан/

pdf


Қазақстан мен Қырғызстанның қабылдау емтихандары: Бірыңғай Ұлттық тестілеу мен Жалпыреспубликалық тестілеудің ұқсастықтары мен айырмашылықтары
Дуйшон Шаматов
/ Назарбаев Университеті, Қазақстан/

pdf


Астана қ. физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі оқушылардың когнитивті қабілеттерін бағалау бойынша пилоттық тестілеу нәтижелері
Ольга Можаева, Рустам Абилов
/ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/

pdf


Бағалау барысында сыни ойлау дағдыларын қалай дамытуға болады?
Мая Асанбаева, Жанар Әмірова
/ Астана қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/

pdf


[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”VIII Международная научно-практическая конференция” headline=”Оценивание, оценка, тестирование и измерения” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Система критериального оценивания учащихся: апробация и внедрение
Ольга Можаева, Айдана Шилибекова
/ Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

pdf


Модель опросно-тестового метода контроля знаний (Метод Мереке)
Асхат Мереке
/ Казахский национальный исследовательский технический университет им.К.И.Сатпаева, Казахстан/

pdf


Изучение того, насколько коучинг влияет на использование формативного оценивания учителями
Динара Нурбаева
/ Университет Уорвика, Великобритания/

pdf


Результаты валидационного исследования эффективности системы конкурсного отбора учащихся в 7 классы Назарбаев Интеллектуальных школ
Мирас Баймырза, Замира Рахымбаева
/ Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

pdf


«Мы весь год готовились к ЕНТ»: результаты анкетирования студентов медицинского института
Айгуль Сапаргалиева
/ Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова/

pdf


Внешнее суммативное оценивание как инструмент измерения функциональной грамотности учащихся
Ольга Можаева, Лейла Нуракаева, Фариза Имашпаева
/ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

pdf


Трехъязычное оценивание для трехъязычного куррикулума: разработка экзаменов на трех языках
Кристина Римини
/ Международный Экзаменационный Совет Кембриджа, Великобритания/

pdf


Разработка регионального крупномасштабного оценивания «Центрально-Азиатская программа для оценивания учащихся»
Джулия Левин
/ Кыргызская Академия образования, Кыргызстан/

pdf


Вступительные тестирования в Казахстане и Кыргызстане: сходства и различия между Единым Национальным тестированием и Общереспубликанским тестированием
Дуйшон Шаматов
/ Назарбаев Университет, Казахстан/

pdf


Результаты пилотного тестирования учащихся Интеллектуальной школы ФМН г.Астана по оценке когнитивных способностей
Ольга Можаева, Рустам Абилов
/ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/

pdf


Как развить навыки критического мышления при оценивании?
Мая Асанбаева, Жанар Амриева
/ Интеллектуальная школа г. Астана, Казахстан/

pdf


[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”VIII NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Assessment, Evaluation, Testing and Measurement” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Criteria-based assessment system: piloting and implementation
Olga Mozhayeva, Aidana Shilibekova
/ Center of Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/

pdf


The Interrogative Testing Method of Knowledge Acquisition (the Mereke Method)
Askhat Mereke
/ Satpayeva National Technological University, Kazakhstan/

pdf


An investigation into whether school teachers’ use of formative assessment to improve learning is informed by coaching
Dinara Nurbayeva
/ Warwick University, United Kingdom/

pdf


The results of validisation research on the effectiveness of the admissions system for grade seven students at Nazarbayev Intellectual Schools
Miras Baimyrza, Zamira Rakhymbayeva
/ Center for Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/

pdf


‘We spent all year preparing for the UNT’: The results of a survey among students of a college of medicine
Aigul Sapargaliyeva
/ Asfendiyarova National Medical University, Kazakshtan/

pdf


External summative assessment as a tool for functional literacy measurement
Olga Mozhayeva, Leila Nurakeyeva, Fariza Imashpayeva
/ Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/

pdf


Trilingual assessment for a trilingual curriculum: developing examinations in three languages
Cristina Rimini
/ Cambridge International Examinations, United Kingdom/

pdf


Development of a regional large-scale assessment Central Asian Program for Student Assessment
Julia Levin
/ Kyrgyz Academy of Education, Kyrgyzstan/

pdf


Admissions tests in Kazakhstan and Kyrgyzstan: similarities and differences between Unified National Testing and National Scholarship Testing
Duishon Shamatov
/ Nazarbayev University, Kazakhstan/

pdf


The results of pilot testing of NIS Astana PhM students on the evaluation of cognitive skills
Olga Mozhayeva, Rustam Abilov
/ Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/

pdf


How to develop critical thinking through assessment?
Maya Asanbayeva, Zhanar Amriyeva
/ NIS Astana, Kazakhstan/

pdf


[:]