[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/09/phelps-square-2.jpg
Баяндамашылар

Колин Маклафлин

Профессор Колин Маклафлин, Кембридж университеті Білім беру факультетінің Білім беру инновациялары орталығының директоры (Ұлыбритания)

Профессор Колин Маклафлин Сассекс Университетінде 3 жыл бөлім бастығы болып қызмет атқарған. 1985 жылы Білім беру институтындағы кәсіби қызметіне келгенге дейін мектепте мұғалім болып жұмыс істеген және жергілікті білім беру бөлімінде кеңесші қызметін атқарған. Ғалымның зерттеу еңбектерінде мектепте қолайлы орта қалыптастыру (Уэльс үкіметі мен Nuffield Foundation үшін ақпарат), мектептегі қарым-қатынастар; Африкадағы сексуалдық қатынастар және АИТВ мәселелері (Ынтымақтастық орталығы үшін білім беру мәселелері бойынша ақпарат), мектепте балаларды жәбірлеу мен білім алуда ерекше қажеттіліктері бар және мүмкіндігі шектеулі оқушылар мәселелері, мектептегі кеңес беру қызметі, мектепте оқушыларды тұлғалық, әлеуметтік және эмоционалдық тұрғыдан дамытудың әртүрлі аспектілері қарастырылады. Оның қызметінің негізгі бағыттарының бірі халықаралық білім беру реформасын қолдау болып табылады. Ғалым мектепте білім берудің тұлғалық және әлеуметтік аспектілері бойынша үкіметтер мен үкіметтік емес ұйымдарға кеңесші ретінде белсенді қызмет атқаруда.


VIII Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 27-28 қазан 2016 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

Ұстаздар маңызды рөл атқарады: реформаларды жүзеге асыруда және ауқымын кеңейтуде мұғалімдердің рөлі

Мектептегі оқушылардың академиялық үлгеріміне және ұлттық білім беру жүйесінің сапасына әсер ететін аса маңызды фактор білім берудің сапасы екенін зерттеулердің нәтижелері айқын көрсетіп отыр, педагогтер мен саясаткерлер де мұны жақсы біледі. Сондықтан білім беру жүйесін реформалауда немесе мектептегі оқыту тәжірибесін жетілдіру мәселесінде мұғалімдер ең маңызды орын алады. Бұл таныстырылымда осы тақырып бойынша жүргізілген халықаралық зерттеулерге шолу жасалады, сондай-ақ білім беру бағдарламаларын реформалау мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі, жеке тұлғасы мен уәжі сияқты өзекті мәселелерге қаншалықты оң ықпал ететіні зерделенген бірқатар зерттеулердің нәтижелері қарастырылады. Сонымен қатар, педагогтардің білім беру реформаларына қатысуы, соған қатысты туындауы мүмкін проблемалар талқыланып, мұғалімдер мен саясаткерлердің қажеттіліктері қарастырылады.
Профессор Колин Маклафлин өз таныстырылымында 2016 жылы Қазақстанда Назарбаев Университеті, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББО Зерттеу департаменті және Кембридж университетінің Білім беру факультеті жаңартылған білім мазмұнын апробациялау бойынша пилоттық мектептерде жүргізген бірлескен зерттеулерді негізге алған.

Сілтемелер
Darling-Hammond L, Rothman R (2011) Teacher and leader effectiveness in high-performing education systems [Жоғары көрсеткішке жеткен білім беру жүйесіндегі мұғалім мен көшбасшының тиімділігі], Washington, DC: Alliance for Excellent Education and Stanford, CA: Stanford Centre for Opportunity Policy in Education

pdf

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/09/phelps-square-2.jpg
Спикеры

Колин Маклафлин

Профессор Колин Маклафлин, директор Центра образовательных инноваций, Факультет образования Кембриджского университета (Великобритания).

Профессор Колин Маклафлин работала в течение 3 лет деканом в Университете Сассекс. До начала работы на Факультете образования в 1985 году работала школьным учителем и советником местного департамента образования. Ее исследования фокусируются на изучении: благоприятных условий в школах (для Уэльского правительства и Nuffield Foundation); взаимоотношениях в школах; сексуальности и ВИЧ-образованию в Африке (для Центра Содружества по вопросам образования); агрессивном поведении в школах; учащихся с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями; школьного консультирования; различных аспектах личностного, социального и эмоционального развития в школах. Одним из основных направлений ее деятельности является поддержка международной образовательной реформы. Она активно выступает в качестве консультанта правительств и неправительственных организаций по личным и социальным аспектам школьного образования.


VIII Международная научно-практическая конференция, 27-28 октября 2016 г.: Выступление на пленарном заседании

Реформы и трансляция: роль учителя.

Педагоги и политики осознают, а результаты исследований ясно отражают, что наиболее важнейшим фактором, оказывающим влияние на успеваемость учащихся (академический успех) в школе, и фактором, оказывающим влияние на качество национальной системы образования, является качество обучения. Поэтому роль учителя занимает центральное место в любых проявлениях реформирования системы или улучшения педагогической практики в школах. В данной презентации представлены международные исследования, проведенные по данной тематике, а также рассматриваются результаты некоторых менее масштабных исследований, которые предполагают, что реформа образовательных программ имеет потенциал для решения отдельных ключевых вопросов, таких как профессионализм, мотивация и личность учителя. Также здесь будут обсуждены вопросы педагогоцентрированной реформы, рассмотрены проблемы, выявляемые в самом процессе обсуждения, а также потребности учителей и политиков.
В данной презентации профессор Маклафлин опирается на коллаборативное исследование, проведенное в 2016 году в Казахстане Назарбаев Университетом, Департаментом исследования АОО «Назарбаев Интеллектуальных школ» и Факультетом образования Кембриджского Университета в пилотных школах по апробации обновленного содержания образования.

Ссылки
Darling-Hammond L, Rothman R (2011) Teacher and leader effectiveness in high-performing education systems (Эффективность учителя и лидера в образовательных системах с высокими показателями), Washington, DC: Alliance for Excellent Education and Stanford, CA: Stanford Centre for Opportunity Policy in Education.

 pdf

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/09/phelps-square-2.jpg
Keynote Speakers

Colleen McLaughlin

Prof. Colleen McLaughlin is Director of Educational innovation at the University of Cambridge, Faculty of Education in United Kingdom.

Prof. McLaughlin was at the University of Sussex where she was Head of Department for three years. Prior to that she was at the University of Cambridge, Faculty of Education where she was Deputy Head of Faculty. She taught in secondary schools and worked as an advisor in a local education authority before coming to the then Institute of Education in 1985. Her recent research has focused on wellbeing in schools (for the Welsh Government and the Nuffield Foundation); relationships in schools; sexuality and HIV related education in Africa (for the Commonwealth Centre for Education); bullying and pupils with special educational needs and disabilities; counselling in schools; and aspects of personal, social and emotional development in schools. Support for international educational reform is also now a major area of work. She has been involved as an advisor to governments and NGOs on the personal and social dimensions of schooling.


VIII NIS International Conference, 27-28 October 2016: Keynote Speech

Teachers matter: the role of teachers in reform and scaling up

Educators and policy makers realise, and research clearly demonstrates, that the most significant in-school factor affecting student achievement, in school success, and in the quality of a nation’s educational system is the quality of teaching. The role of teachers is therefore centre stage in any attempts to change systems or develop practices in schools. This presentation explores international research on the topic but also examines some recent small-scale research that suggests that curriculum reform also has the potential to address some key issues such as teachers’ sense of professionalism, motivation and identity. The need to keep teachers at the centre of reform and scaling will be argued for and the challenges in doing so identified, as well as the tensions between the needs of teachers and the needs of policy makers.
In this presentation, Prof. McLaughlin will draw upon 2016 collaborative research undertaken in Kazakhstan by Nazarbayev University, Nazarbayev Intellectual Schools Research Department and the University of Cambridge, Faculty of Education into the pilot schools adoption of the new reforms.

References
Darling-Hammond L, Rothman R (2011) Teacher and leader effectiveness in high-performing education systems, Washington, DC: Alliance for Excellent Education and Stanford, CA: Stanford Centre for Opportunity Policy in Education.

pdf

[:]