[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/07/Professor-David-Bridges.jpg
Баяндамашылар

Дэвид Бриджес

Өнер Магистрі (Оксфорд университеті) , философия докторы (PhD) (Лондон университеті), Университеттің құрметті докторы (Ашық университет) – Қоғамдық ғылымдар академиясының мүшесі (Ұлыбритания), Литва Қоғамдық ғылымдар Академиясының штаттан тыс ғылыми қызметкері, Шығыс Англия университетінің құрметті профессоры және Қасиетті Эдмонд колледжінің және Кембридждегі Хомертон колледжінің құрметті мүшесі.

Болашақ білім беру философы Дэвид Бриджес (Британиялық Білім беру философиясы қоғамының құрметті вице-президенті (PESGB) көптеген жан-жақты эмпирикалық зерттеулер жүргізді Оның соңғы көптеген жұмыстарында білім беру саласындағы философиялық зерттеулерді проблемалары талқыланады. Ол алты жыл бойы Білім беру саласындағы Британдық Зерттеулер қауымдастығы кеңесінің мүшесі болды (BERA), Білім беру саласындағы Еуропалық Зерттеулер қауымдастығы кеңесінде (EERA) Ұлыбритания атынан қызмет етті. Ол Вьетнам, Тайвань, Гонконг, Иран, Эфиопия (27 жыл бойы), Литва, Оңтүстік Африка, Норвегия және Гайанада өткен көптеген халықаралық деңгейдегі шараларға қатысты. Сондай-ақ соңғы бес жыл бойы ол Қазақстанда жұмыс істеп келеді, Назарбаев Университетінің және «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Жоғары Қамқоршылық кеңесінің басқарма мүшесі. Оның «Білім беру жүйесін реформалау мен интернационалдандыру: Қазақстан жағдайында» (Educational Reform and Internationalisation: The case of Kazakhstan) атты жаңа жарық көрген еңбегі жоғары бағаланып, екіжақты ынтымақтастықтың жемісіне айналды әрі өзара тиімді нәтижені көрсетті.


VIII Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 27-28 қазан 2016 ж.: Симпозиум

Зерттеу, сыншылдық және зерттеу этикасы

Бұл үлес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ мен Білім беру саласындағы Қазақстан Зерттеулер қауымдастығы (KERA) әзірлеген этикалық нормаларда қарастырылған негізгі проблемалық аспектілерді қысқаша баяндайды. Зерттеу жүргізу және есептілігінің сын тұрғысынан қатысты мәселелерін ортаға салады. Бұл жұмыс мұғалімдерді сыни көзқарастардан қорғауға (1), білім басқармасын сыни көзқарастардан қорғауға (2), білім беру талаптарына (3), сондай-ақ этикалық нормаларға бағытталып, айтылған талқылаулар мен зияткерлік құндылықтарды көрсетеді. Дегенмен де зияткерлік құндылықтарды қарастыру – зерттеушінің басты назардағы негізгі нысанының бірі болып табылатындығын есімізге салады.

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/07/Professor-David-Bridges.jpg
Спикеры

Дэвид Бриджес

Дэвид Бриджес, магистр искусств (Оксфордский университет), доктор философии (PhD) (Лондонский университет), почетный доктор университета (Открытый университет) – член Академии общественных наук (Великобритания), внештатный научный сотрудник Академии общественных наук Литвы, почетный профессор Университета Восточной Англии, почетный член Колледжа Святого Эдмонда и Колледжа Хомертон в Кембридже.

Будучи философом образования (почетный вице-президент Британского общества философии образования (PESGB)), Дэвид Бриджес провел обширное количество эмпирических исследований. Во многих его последних работах обсуждались философские проблемы исследования в области образования. В течение шести лет являлся членом совета Британской ассоциации исследований в области образования (BERA), представлял Великобританию на совете Европейской ассоциации исследования в области образования (EERA). Он провел большое количество исследований за рубежом, включая страны Вьетнам, Тайвань, Гонконг, Иран, Эфиопию (на протяжении 27 лет), Литву, Южную Африку, Норвегию и Гайану. На протяжении последних пяти лет работает в Казахстане, в Назарбаев Университете и Назарбаев Интеллектуальные школы и является членом высшего Попечительского Совета. Его недавнее редакционное издание Educational Reform and Internationalisation: The case of school reform in Kazakhstan (Образовательная реформа и интернационализация: пример школьной реформы в Казахстане) представляет собой двустороннее сотрудничество и является результатом данного взаимосотрудничества.


VIII Международная научно-практическая конференция, 27-28 октября 2016 г.: Симпозиум

Исследования, критичность и этика

Этот вклад кратко обозначил основные проблемные аспекты, рассматриваемые в этических нормах, которые были разработаны АОО «НИШ» и Казахстанской ассоциацией исследователей в области образования (KERA). Поднимались вопросы касательно значения критичности в проведении и отчетности исследований. Работа была направлена (1) на защиту учителей от критического взгляда, (2) защиту управлений образования от критического взгляда, (3) образовательные условия, (4) а также этические нормы, высказанных суждений и интеллектуальном достоинстве. Между тем, рассмотрение интеллектуального достоинства напомнила нам о том, что одним из основных объектов пристального внимания исследователей является их собственная работа.

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/07/Professor-David-Bridges.jpg
Keynote Speakers

David Bridges

David Bridges, MA (Oxon) MA, PhD (London) Hon D.Univ (Open University) is a Fellow of the Academy of Social Sciences (UK), Overseas Fellow of the Lithuanian Academy of Social Sciences, Professor Emeritus at the University of East Anglia, and Emeritus Fellow of St Edmund’s and of Homerton College, Cambridge.

A philosopher of education by training, Prof. Bridges has nevertheless developed an extensive programme of empirically based research, and a lot of his recent writing discusses philosophical problems in educational research. He was for six years a council member of the British Education Research Association and represented the UK on the council of the European Educational Research Association. He is an Honorary Vice President of the Philosophy of Education Society of Great Britain. He has worked in many different international settings including Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Iran, Ethiopia (for 27 years), Lithuania, South Africa, Norway and Guyana, and has been working in Kazakhstan over the last five years both with Nazarbayev University Graduate School of Education and with Nazarbayev Intellectual Schools, of which he is a board member. His recent edited publication, Educational Reform and Internationalisation: The case of Kazakhstan celebrates and is the product of this two-way collaboration.


VIII NIS International Conference, 27-28 October 2016: Symposium

Research, criticality and research ethics

This contribution will briefly outline the main areas of concern addressed in ethical codes such as those developed by NIS and KERA and then raise some questions about the place of criticality in the conduct and reporting of research. It will focus on (i) protecting teachers from the critical gaze? (ii) protecting policy makers from the critical gaze? (iii) under what conditions can the educational community attend to critique? (iv) ethical codes, situated judgement and intellectual virtue. Consideration of intellectual virtue will, however, remind us that one of the primary objects for the researcher’s critical attention is their own work.

[:]