[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Яң
Баяндамашылар

Майкл Яң

Майкл Янг Ұлыбританияның Лондон университеттік колледжі Білім беру институтының білім беру бағдарламасы социологиясының құрметті профессоры, сонымен қатар, Ұлыбритания, Қытай, Оңтүстік Африка және Жаңа Зеландия жоғары оқу орындарының шақырылған профессоры болып табылады.

Майкл Янг Лондон университеттік колледжі Білім беру институтының қатарына 1967 жылы қосылды. 1971 жылы профессор Янг «Білім және бақылау: Білім беру социологиясындағы жаңа бағыттар» (Knowledge and control: New Directions in the Sociology of Education) кітабын, ал 1998 жылы «Білім беру бағдарламасының болашағы» (Future of Curriculum) жұмысын жарыққа шығары. 2007 жылы оның білім социологиясына бағышталған «Білімді қайта дамыту» (Bringing Knowledge Back In) кітабы жарық көріп, Білім беру қоғамының «Жыл оқулығы» атты екінші жүлдесіне ие болды. «Білімді қайта дамыту» кітабында оның алдыңғы жұмыстарының әлеуметтік конструктивизмнен «қарымды білімнің» азаттық әлеуетін мойындайтын әлеуметтік шынайылыққа ауысу кезеңі сипатталған. 2016 жылы Джоан Мюллермен бірлесіп жазған «Білім беру бағдарламасы және білімді мамандандыру» (Curriculum and Specialisation of Knowledge) жұмысында бұл идеялар толығырақ сипатталған. 2017 жылы профессор Янг Лондон университеттік колледжі Білім беру институтындағы қызметінің елу жылдығын атап өтті. Соның құрметіне «Білім мен білім берудің болашағы» атты салтанатты іс-шарада профессор Янгтың білім беру социологиясына қосқан үлесіне арнап Дэвид Гайл, Дэвид Ламберт және Майкл Рейсстің редакциясымен шығарылған «Социология, білім беру бағдарламаларын зерттеу және кәсіби білім: Майкл Янг зерттеулерінің жаңа болашағы» (Knowledge and the Future of Education’, with a festschrift, ‘Sociology, Curriculum Studies and Professional Knowledge: New Perspectives on the Work of Michael Young) мерейтойлық жинағының тұсаукесері өтті.


X Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 25-26 қазан 2018 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

Қарымды білім дегеніміз не?

«Қарымды білім» (ҚБ) тұжырымы оған байланысты «Қарымды тұлғаның білімі» (ҚТБ) тұжырымымен қатар пайда болған.
Бұл екі тұжырым – қандай да бір білім беру жүйесінің немесе ұйымының білім беру бағдарламасын теориялық тұрғыдан қарастырудың екі жолы.
«Қарымды білім» оқу материалдарын білім беру бағдарламасына енгізу әдісін және ондай білімнің оқушыларға беретін күш-құдіретін қарастырады.
«Қарымды тұлғаның білімі» кез келген деңгейде білім беру бағдарламасына өзгертулер енгізуге құзіретті тұлғаны анықтайды. Ондай тұлғаның қызметін үкімет немесе нақты мектеп атқара алады. Қарымды білім тұжырымын білім беру бағдарламасына енгізуге тиісті білімді анықтау мақсатында жоғары қызметтегі лауазымды тұлғалар қабылдаған болатын. Біздің жұмысымыз екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде қарымды білім сипаттамасы анықталады, мысалы:
• ол тәжірибеден бөлек;
• ол пәндер мен салалар бойынша мамандандырылған;
• ол (a) әртүрлі деңгейде сабақтасатын бірқатар тұжырымға негізделген және (ә) саланың/пәннің тұжырымдарын зерттеп, енгізетін және оларды қолдану әдістерін анықтайтын мамандар қауымымен реттеледі;
• ол салаға және жүзеге асыру әдістеріне қарай өзгеше болады. Мысалы, қоғамдық, гуманитарлық ғылымдар мен өнер мамандарына қарағанда жаратылыстану ғылымдары мамандарының арасындағы пікір бірлігі жоғары.
Екінші кезеңде қарымды білім мектеп жұмысының бөлігі ретінде қарастырылып, білім беру бағдарламасы мен педагогиканың арасындағы өзара байланыс зерттеледі. Қазіргі таңда оның көптеген модельдері апробациядан өткізілуде.
Оқушылардың қуатты білімге қол жеткізуі не үшін маңызды?
1. Мамандандырылған білім (Базиль Бернштейннің теориясы бойынша) «ойға келмейтін және келіп көрмеген пікірлерді» қарастыруға жағдай жасайды, сондықтан балаларға сондай мүмкіндік беру керек деп санаймыз.
2. Сол себепті қарымды білім 16 жасқа дейінгі оқушыларға арналған білім беру бағдарламасын әзірлеу барысында негізге алынып, барлық кәсіби дайындық бағдарламаларының бөлігі болу керек.

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Янг
Спикеры

Майкл Янг

Майкл Янг –почетный профессор социологии куррикулума в Институте Образования Университетского колледжа Лондона, Великобритания, а также почетный и приглашенный профессор в университетах Великобритании, Китая, Южной Африки и Новой Зеландии.

Майкл Янг начал работать в Институте Образования Университетского колледжа Лондона в 1967 году. В 1971 году профессор Янг издал свою знаменательную книгу «Знание и контроль: Новые направления в социологии образования». В 2007 году, после публикации ключевой работы по социологии знания «Куррикулум будущего» (1998), вышла в свет книга «Возвращая знание», которая удостоилась второго места в конкурсе «Книга года», проводимом Обществом исследований в области образования.
Книга «Возвращая знание» отметила переход автора от социального конструктивизма к социальному реализму, который признал огромный потенциал «сильного знания». В 2016 году эти идеи были раскрыты в книге «Куррикулум и Специализация Знания», написанной в соавторстве с Йоханом Мюллером. В 2017 профессор Янг отметил пятидесятилетие работы в Институте Образования Университетского колледжа Лондона. Отмечая вклад Майкла Янга в развитие социологии образования, был издан юбилейный сборник «Социология, исследование куррикулума и профессиональные знания: Новый взгляд на работу Майкла Янга» под редакцией Дэвида Гайла, Дэвида Ламберта и Майкла Дж. Рейсса.


X Международная научно-практическая конференция, 25-26 октября 2018 г.: Выступление на пленарном заседании

СИЛЬНОЕ ЗНАНИЕ – ЧТО ЭТО?

Сильное (мощное) знание явилось результатом объединения двух смежных концептов – по-другому, «знание сильных». Данные понятия представляют собой два способа теоретического взгляда на учебную программу любой системы или организации образования. Понятие «Сильное Знание» рассматривает то, как знание определяется в учебной программе и какими силами оно наделяет тех, кто его приобретает.
Понятие «Знание Сильных» сфокусировано на том, кто в стране решает, что должно быть включено или исключено из куррикулума на любом уровне образования. Это может быть правительство или отдельная школа. Работа Янга над идеей сильного знания состояла из двух основных стадий. Сначала были определены особенности сильного знания – например:
• оно отличается от опыта;
• оно специализировано – по дисциплине / предмету;
• оно относится (а) к ряду концептов, связанных между собой различными отношениями, и (б) к сообществу специалистов, которые занимаются исследованием, развитием и применением этих концептов в рамках дисциплины/предмета;
• оно варьируется в зависимости от дисциплины и используемых методов преподавания. Например, среди специалистов естественно-научного цикла наблюдается больше взаимопонимания на этот счет, по сравнению со специалистами общественно-гуманитарного направления и искусства.
Целью второй стадии было исследование того, какую форму может принять сильное знание, когда оно становится частью школы и взаимодействует с куррикулумом и педагогикой. В настоящее время автором рассматриваются различные формы данного взаимодействия.
Почему важно, чтобы у всех учащихся был доступ к сильному знанию? Майкл Янг утверждает, что специализированное знание (по терминологии Бэзила Бернштейна) может и должно стать правом каждого ребенка для расширения границ его мышления. Именно по этой причине сильное знание должно войти в основу школьного учебной программы и остаться частью куррикулума для всех программ профессионально-технической подготовки.

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Young
Keynote Speakers

Michael Young

Michael Young is Emeritus Professor of Sociology of Curriculum at UCL Institute of Education, United Kingdom, and has been awarded honorary and visiting professorships in the United Kingdom, China, South Africa and New Zealand.

He first joined the UCL Institute of Education in 1967. In 1971, Prof. Young published his landmark title, ‘Knowledge and Control: New directions for the sociology of education’. Following the publication of ‘The Curriculum of the Future’ (1998), his key work on the sociology of knowledge, ‘Bringing Knowledge Back In’ was published in 2007 and would win second prize in the Society for Education Studies Book of the Year Awards. ‘Bringing Knowledge Back In’ marked a transition from the social constructivism of his earlier writings to a social realism that recognised the emancipatory potential of ‘powerful knowledge’. In 2016, these ideas were expanded in ‘Curriculum and Specialisation of Knowledge’ written together with Johan Muller. In 2017, Prof. Young celebrated fifty years at the UCL Institute of Education in an event entitled, ‘Knowledge and the Future of Education’, with a festschrift, ‘Sociology, Curriculum Studies and Professional Knowledge: New Perspectives on the Work of Michael Young’ edited by David Guile, David Lambert, and Michael J. Reiss, being published in honour of his contribution to the sociology of education.


X NIS International Research-to-Practice Conference, 25-26 October 2018: Keynote Speech

What is powerful knowledge?

Powerful knowledge(PK) began as one of a pair of related concepts- the other is Knowledge of the powerful(KOP).

The two concepts are two ways ways of thinking theoretically about the curriculum of any education system or institution.
Powerful Knowledge focuses on how knowledge in the curriculum is specified and what powers it gives those who acquire it.
Knowledge of the powerful focuses on who in a nation decide what is to be included/excluded from the curriculum at any level of education. It maybe a government or an individual school. The concept of powerful knowledge was picked up by policy makers as a way of describing what knowledge should be included in a curriculum. The focus of our work has been in two stages. One has been to specify the characteristics of powerful knowledge- for example:
• It is differentiated from experience
• It is specialized – in disciplines and subjects.
• It refers to (a) sets of concepts with varying degrees of coherence, and (b) communities of specialists who research and develop the concepts of a discipline/subject and how they are used.
• It varies according to the domain and the methods involved. For example there is much more agreement among specialists in the natural sciences than among specialists in the social sciences, humanities and arts.
The second stage is to explore the form powerful knowledge might take when it becomes part of the work of a school and the relationship between curriculum and pedagogy. Various models are currently being tried.

Why is it important for all students to gain access to powerful knowledge?
1. We argue that specialized knowledge (in Basil Bernstein’s terms) can give access to ‘thinking the unthinkable and the not yet thought’ and that this should be a right of all children.
2. It is for this reason that powerful knowledge should be the basis of the curriculum for students up to 16 and should remain a part of the curriculum for all vocational programmes.

Key references
Michael Young Bringing Knowledge Back In, Routledge 2007
Michael Young and David Lambert Knowledge and the Future School, Bloomsbury 2014
Michael Young and Johan Muller Curriculum and the Specialisation of Knowledge, Routledge 2016

Michael Young (c) UCL IOE May 2018

[:]