[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”4649″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2017/03/neufeld.jpg
Баяндамашылар

Гордон Ньюфелд

Доктор Гордон Ньюфелд – Канадалық жас ерекшелік психология саласындағы маман, оның балалармен, жастармен және олардың ата-аналарымен жұмыс жасаудың 45 жылдық тәжірибесі бар.

Баланың жас ерекшелігі саласында беделі жоғары адам бола тұра, ол бүкіл әлемде дәрістер оқиды. Ол автордың жұмыстары жақсы сатылады («Hold On To Your Kids») және даму парадигмасының үздік түсінік берушісі болып табылады. Доктор Ньюфелд өзінің күрделі мәселелерді негіздеу мен жаңа идеяларды жүзеге асыру мүмкіндіктерін ашуымен әйгілі. Осыған дейін Университетте оқытумен, жеке іс-тәжірибені жүргізумен айналысып, қазіргі таңда ол бүкіл уақытын педагогтар мен мамандарды оқытуға жұмсайды. Нойфельд Институты жас ерекшелік ғылым қағидаларын балаларды тәрбиелеуде қолдануға бағытталған әлемдік қайырымдылық ұйымы болып табылады. Доктор Нойфельд ылғи радио мен теледидар бағдарламаларына қатысады. Оның бес баласы мен алты немересі бар.


IX Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 26-27 қазан 2017 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

Оқушылардың әл-ауқатына апарар жол

Ақыл қабілеттері мен мүмкіндіктері бірдей бола тұра, кейбір оқушыларға мектепте алған білімнің пайдасы басқаларға қарағанда неліктен артығырақ болып табылады? Білім беру бағдарламасы, педагогика және технологиялардағы елеулі оңалыстарға қарамастан, біздің педагогикалық жігеріміздің оқыту үдерісіне әсері неліктен әлісіреп барады? Көптеген үлгерімі жоғары оқушыларымыз неліктен күйзеліске душар болуда? Сондай-ақ біздің балаларымыз бір біріне неліктен мейірімсіз болып барады? Доктор Ньюфелд бұл сұрақтарға жаңадан шыққан эмоциялар, ойын және қарым-қатынас ғылымынан алынған идеялардың көмегімен жауап береді. Ол оқыту үдерісін, сондай-ақ жалпы адами әлеуетті жүзеге асыру барысында дамудың, бауыр басушылық пен эмоцияның рөлін сипаттайды. Бүгінгі күні қоғамда орын алып жатқан өзгерістерді түсіндіріп, ықтимал шешімдер ұсынады. Біз оқушыларымыздың әлеуетін нығайту және олардың эмоциялық игілігі үшін көп нәрсе жасай аламыз, алайда мәселені тиімді шешу үшін оны алдымен түсіну керек.

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”4649″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноватоtры в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2017/03/neufeld.jpg
Спикеры

Гордон Ньюфелд

Доктор Гордон Ньюфелд – канадский психолог-девелопменталист, имеющий за плечами 45-летний опыт работы с детьми, молодёжью и всеми теми, кто ответственен за них.

Будучи всемирно известным крупнейшим специалистом в области детской возрастной психологии, доктор Ньюфелд является автором популярных книг («Не упускайте своих детей») и ведущим идейным представителем парадигмы возрастной психологии. За свою блистательную карьеру Доктор Ньюфелд смог дать ответы на многие сложнейшие вопросы и внёс огромный вклад в развитие современной психологии, за что заслужил широкое признание среди коллег. Ранее доктор Ньюфелд преподавал в университете и вел частную практику, однако в данный момент он посвятил себя обучению преподавателей и оказанию профессиональной помощи специалистам. Институт Ньюфелда является международной благотворительной организацией, нацеленной на применениях достижений возрастной психологии в воспитании детей. Доктор Ньюфелд часто выступает на радио и телевидении. У него 5 детей и 6 внуков.


IX Международная научно-практическая конференция, 26-27 октября 2017 г.: Выступление на пленарном заседании

Ключи к благополучию учеников

Почему одни ученики получают от школьного образования больше, чем другие, несмотря на равные умственные способности и возможности? Почему все меньше и меньше наших педагогических усилий отражаются в процессе учения ребенка, при значительном прогрессе в куррикулуме, педагогике и технологиях? Почему так много наших успешных учеников поддаются разрушительному стрессу? И почему наши дети все более жестоки друг к другу? Доктор Ньюфелд ответит на эти вопросы с помощью свежих идей из относительно новой науки эмоций, игры и взаимоотношений. Он подчеркнет роль развития, привязанности и эмоций, как конкретно в процессе обучения, так и в процессе реализации человеческого потенциала в целом. Объяснив происходящие в обществе перемены, он прокомментирует возможные решения. Мы многое можем сделать для укрепления потенциала и эмоционального благополучия наших учеников, но для эффективного решения проблемы необходимо сначала ее понять.

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”4649″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2017/03/neufeld.jpg
Keynote Speakers

Gordon Neufeld

Dr. Gordon Neufeld is a Canadian developmental psychologist with over 45 years of experience with children and youth and those responsible for them.

A foremost authority on child development, Dr. Neufeld is an international speaker, a bestselling author (Hold On To Your Kids) and a leading interpreter of the developmental paradigm. Dr. Neufeld has a widespread reputation for making sense of complex problems and for opening doors for change. While formerly involved in university teaching and private practice, he now devotes his time to teaching and training others, including educators and helping professionals. His Neufeld Institute is now a world-wide charitable organization devoted to applying developmental science to the task of raising children. Dr. Neufeld appears regularly on radio and television. He is a father of five and a grandfather to six.


IX NIS International Research-to-Practice Conference, 26-27 October 2017: Keynote Speech

The Keys to Well-Being in Students (Plenary Session Speech)

What enables some students to benefit more from their schooling than others, despite equal intelligence and opportunity? Why is it that less and less of our teaching is translating into student learning, despite significant advances in curricula, pedagogy and technology? Why are so many of our successful students succumbing to the ravages of stress? And why are our children getting meaner to each other? Dr. Neufeld will address these issues with fresh insights from the relatively new sciences of emotion, play and relationship. He will highlight the roles of development, attachment and emotion, in the learning equation specifically and in the unfolding of human potential in general. In making sense of what is happening in today’s society, he will also point to way through. There is much we can do to realize the learning potential and emotional well-being of our students, but we cannot effectively address a problem we do not fully understand.


[:]