[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/10/Peeter-passport-pic-2016.jpg
Баяндамашылар

Питер Меһисто

Доктор Питер Мехисто Лондон Университет колледжі Білім Институтының лекторы, халықаралық деңгейде билингвалды және үштілді білім беру бағдарламаларын әзірлеу және басқару үшін көптеген мүдделі тараптармен жұмыс істейді.

Стратегиялық жоспар, жұмыс жоспарларын, мұғалімдерді дайындау бағдарламаларын әзірлеу, қоғаммен байланысты басқару және оқу-әдістемелік материалдарын дайындау сол бастамалардың ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл бастамалар көбінесе сол білім жүйелерінде едәуір өзгерістерге себеп болған. Мехисто мырза өз жұмысы үшін бірнеше марапатқа ие болған. Өзгеріс процесінің күрделілігін зерделей отырып, ол билингвалды бағдарламаның табысты түрде дамуына ықпал ететін және кедергі келтіретін факторларды зерттейді. Ол бастауыш және орта мектептерде, жоғары оқу орындарында оқытушы болып істеген. Питер Мехистоның билингвалды білім беру саласында озық тәжірибені жүзеге асыруға қолдау көрсету үшін мұғалімдермен тікелей жұмыс істеуде мол тәжірибесі бар. Ол, сонымен қатар, бағдарлама әкімгерлерімен де тығыз жұмыс істейді. Оның жарияланымдары, авторлармен бірлесе отырып жазған және марапаттарға ие болған Uncovering CLIL (Macmillan) кітабын қоса алғанда, мұғалімдерге, мектеп директорларына және/немесе ғылыми-зерттеу қауымдастығына арналған. Оның бірнеше баспаның бірлесе отырып шығарған соңғы кітабы Building Bilingual Education Systems: Forces, mechanisms and counterweights (Cambridge University Press) деп аталады.


VIII Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 27-28 қазан 2016 ж.: Семинар

Аяны кеңейту: VUCA-әлемде (құбылмалы, көмескі, күрделі, және қарама-қайшы әлем) өзгерістерді басқару

Семинарға қатысушылар құбылмалы, көмескі, күрделі, және қарама-қайшы әлемде (VUCA) өзгерістерді басқару үшін қажетті білімді, механизмдер мен факторларды қарастырады. Сан алуан білім базасы (а) пікірді тексеру үшін, (ә) транспарентті және нақты бір нәтижелерге қолжеткізуге бағытталған және мүдделі тараптар қолдайтын жоспарларды әзірлеу және ендіру үшін және (б) өзгерістерге тосқауыл болатын кедергілерді анықтай алатын және жоя алатын жұмыс мәдениетін құру үшін маңызды болып табылады. Бұл білім базасы өзгерістерді басқару модельдерін, өзгерістерге қарсы ойлар мен оларды жеңу жолдарын түсінуді қамтиды. Ескере кететін жайт, көптеген өзгеріс процестерінде негізгі білім әдетте ескерусіз қалады. Оның орнына, «дұрыс жолды таңдадық» деген сенім сияқты факторлар өзгеріске итермелейтін қозғаушы күш болуы мүмкін. Сенімнің болмауы сынды басқа да факторлар өзгеріс жолында еңсерілмейтін кедергі бола алады. Өзгерісті басқару үшін механизмдер де маңызды болып табылады, мейлі бұл кәсіби даму бағдарламасы болсын немесе өзгеріс жөнінде жергілкті бастаманы қаржыландыру болсын. Алайда, тиімді білім беру жүйесін құру үшін жәй ғана мехенизмдер жеткіліксіз. Семинар барысында факторларға қарағанда механизмдер маңызды деп оларға аса көңіл бөлу теріс нәтижеге алып баратыны баяндалады. Әдетте факторлар қандай да бір механизмдерге қарағанда мықтырақ болып келеді сондықтан да, механизмдердің тиісінше жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшін факторларды мұқият анықтап, басқару керек.

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/10/Peeter-passport-pic-2016.jpg
Спикеры

Питер Мехисто

Доктор Питер Мехисто является лектором Института образования Университетского колледжа Лондона, и работает на международном уровне с широким кругом заинтересованных сторон для разработки и управления билингвальными и трехъязычными образовательными программами.

Разработка стратегических и рабочих планов, программ подготовки учителей, управление связями с общественностью и создания учебно-методических материалов являются неотъемлемой частью этих инициатив. Часто эти инициативы представляют собой серьезные изменения в данной системе образования. Он получил несколько наград за свою работу. Изучая сложности процесса изменений, Питер Мехисто исследует факторы, способствующие и препятствующие успешному развитию билингвальной программы. Он преподавал в начальных и средних классах, также в высших учебных заведениях. Господин Мехисто имеет большой опыт работы с учителями непосредственно в классах, чтобы оказать поддержку в реализации передовых опытов в области билингвального образования. Он также интенсивно работал с руководителями программ. Его публикации, в том числе удостоенная наградами книга Uncovering CLIL (Macmillan), написанная в соавторстве, были адресованы учителям, директорам школ и/или научно-исследовательскому сообществу. Его последняя книга, совместно изданная несколькими издательствами, называется Building Bilingual Education Systems: Forces, mechanisms and counterweights (Cambridge University Press).


VIII Международная научно-практическая конференция, 27-28 октября 2016 г.: Семинар

Превосходя пределы: управление изменениями в VUCA-мире (изменчивый, неопределённый, сложный, и неоднозначный мир)

Участники семинара рассмотрят знания, механизмы и факторы, необходимые для управления изменениями в изменчивом, неопределенном, сложном и неоднозначном (VUCA) мире. Разнообразная база знаний является ключевой для того, чтобы (а) проверить предположения, (б) разработать и внедрить планы, которые будут прозрачными, ориентированными на достижение конкретных результатов, и которые будут поддерживаться заинтересованными сторонами, и (в) создать культуры работы, которая может определять и устранять препятствия для дальнейших изменений. Эта база знаний включает в себя понимание моделей управления изменениями, характер мышления и способа преодоления сопротивлений к изменениям. Примечательно что, во многих процессах изменений ключевые знания часто остаются без внимания. Вместо этого факторы, такие как вера в «правильный путь» могут служить движущей силой изменения. Другие факторы, такие как отсутствие доверия, могут стать непреодолимым препятствием на пути к переменам. Механизмы также играют ключевую роль в управлении изменениями, будь эти программы профессионального развития или финансирования инициатив местных изменений. Однако механизмов не достаточно для создания эффективной системы образования. В ходе данного семинара будет обсуждаться, что чрезмерное акцентирование важности механизмов по сравнению с факторами, вероятнее всего приведет к негативным последствиям. Факторы чаще всего являются более мощными, чем какой-либо механизм, и соответственно важным является их определение и управление, в целях обеспечения надлежащей работы механизмов.

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2016/10/Peeter-passport-pic-2016.jpg
Keynote Speakers

Peeter Mehisto

Dr Peeter Mehisto is a lecturer at University College London Institute of Education, and has worked internationally with a wide variety of stakeholders to develop and manage bilingual and trilingual programmes.

Generating strategic plans and work plans, building teacher-training programmes, managing public relations and creating learning materials have been integral to these initiatives. They have often constituted a major change in the given education system. He has won several awards for his work. Exploring the complexities of the change process, Peeter Mehisto has researched factors contributing to and hindering successful bilingual programme development. He has taught at the primary, secondary and university levels. He has extensive experience working with teachers in the classroom to support the implementation of best practice in bilingual programmes. Peeter Mehisto has also worked extensively with programme administrators. His publications, including the co-authored awarding-winning book Uncovering CLIL (Macmillan), have been addressed to teachers, school principals and/or to the research community. His latest book, which is a co-publication, is called Building Bilingual Education Systems: Forces, mechanisms and counterweights (Cambridge University Press).


VIII NIS International Conference, 27-28 October 2016: Workshop

Transcending limits: Managing change in a VUCA world

Workshop participants will explore some of the knowledge, mechanisms and forces required to manage change in a Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous (VUCA) world. A diverse knowledge base is central to (a) testing assumptions, (b) building and implementing transparent, results-based plans that are supported by stakeholders, and (c) building a work culture that can identify and address obstacles to change. This knowledge base includes, an understanding of change management models, of the nature of thinking and of how to overcome resistance to change. Remarkably in many change processes key knowledge is often ignored. Instead, forces such as a belief in the ‘right way’ to proceed can drive change. Other forces such as a lack of trust can become an insurmountable obstacle to change. Mechanisms are also key to managing change, be those professional development programmes or financing of local change initiatives. But mechanisms are never enough for building an effective education system. It will be argued during the workshop that over-stressing the importance of mechanisms over forces is likely to have negative consequences. Forces are often more powerful than any one mechanism and as such need to be carefully identified and managed to ensure that mechanisms operate as intended.

[:]