[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”VIII Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Мұғалімдердің зерттеу жұмысы” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Қазақстандағы бір Назарбаев Зияткерлік мектебіндегі Мұғалімдер мен оқушылардың қарым-қатынасы мен олардың оқушы даусы туралы көзқарастарын зерттеу
Виктор Сосин
/ Талдықорған қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

9 сыныптың химия пәні мұғалімінің жүріс-тұрысы арқылы белсенділік атмосферасын басқару
Меруерт Қазбекова
/ Қарағанды қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

Журнал шығару – оқушы даусын дамыту инструменті ретінде
Тимур Боскин
/ Астана қ. Халықаралық мектебі, Қазақстан/
pdf

Оқушылардың өзіндік ұтымдылығын мәселеге бағытталған оқыту арқылы көтеру (Problem-based learning)
Инна Аксёнова
/ Тараз қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

Зияткерлік мектептерде енгізілген Іс-әрекеттегі зерттеу және Сабақты зерттеу жобаларын зерттеу: артықшылықтар мен қиындықтар
Ирина Мадеева, Болат Насығазы
/ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Кәсіби даму: Қазақстандағы іс-тәжірибедегі зерттеу жобасын енгізудегі мәселелер
Гулзина Нагибова
/ Орал қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

Зияткерлік мектептер мұғалімдерінің кәсіби оқыту қауымдастықтары туралы пікірлерін зерттеу (PLCs)
Ботагоз Исабекова
/ Назарбаев Зияткерлік мектебі г. Павлодар, Қазақстан/
pdf

Сабақты зерттеу жобасы аясында мұғалімдердің оқушыларды бақылау әдісі бойынша дағдыларын дамыту
Арман Иманшарипова, Татьяна Машинец, Жадыра Сейсенбаева
/ Астана қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

Дуалды кәсібилік: Армяндық мұғалім білім беру реформасы Болашақ мектептерге шешім
Хасмик Кюрегян
/ Айб мектебі, Армения/
pdf

Сабақты зерттеу әдісі негізіндегі мұғалімдердің біліктілігін көтерудің мектептік жүйесі
Жанна Байғаринова
/ Педагогикалық шеберлік орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Lesson Study-дағы зерттеу сұрақтарының мәселесі
Илия Мельникова
/ Павлодар қ. педагогикалық шеберлік орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Мұғалімдерді қашықтан оқыту бағдарламасы – Қазақстандағы тренигтер моделіндегі Lesson study-ді жүзеге асыру инструменті ретінде
Лилия Журба
/ Көкшетау қ. педагогикалық шеберлік орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Lesson Study арқылы қазақстандық мектеп мәдениетінің дамуы
Қыз-Жібек Әбдіраманова, Зухра Ідірісова
/ Қызылорда қ. педагогикалық шеберлік орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”VIII Международная научно-практическая конференция” headline=”Исследование учителей” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Изучение взаимоотношения между учителями и учащимися и их мнений о голосе ученика в одной из Интеллектуальных школ в Казахстане
Виктор Сосин
/ Интеллектуальная школа г. Талдыкорган, Казахстан/
pdf

Понимание того, как учитель химии 9 класса развивает атмосферу вовлеченности через управление поведением
Меруерт Казбекова
/ Интеллектуальная школа г. Караганда, Казахстан/
pdf

Выпуск журнала как инструмент поддержки развития голоса ученика
Тимур Боскин
/ Международная школа г. Астана, Казахстан/
pdf

Повышение самоэффективности учащихся через внедрение проблемно-ориентированного обучения (PBL)
Инна Аксёнова
/ Интеллектуальная школа г. Тараз, Казахстан/
pdf

Преимущества и трудности реализации проектов Action Research и Lesson Study в Интеллектуальных школах
Ирина Мадеева, Болат Насыгазы
/ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Профессиональное развитие: проблемы реализации проекта исследования практики в Казахстане
Гулзина Нагибова
/ Интеллектуальная школа г. Уральск, Казахстан/
pdf

Изучение мнения учителей Интеллектуальных школ о профессиональном обучающем сообществе (PLCs)
Ботагоз Исабекова
/ Интеллектуальная школа г. Павлодар, Казахстан/
pdf

Развитие навыков наблюдения за учащимися у учителей на уроках в рамках Lesson Study
Арман Иманшарипова, Татьяна Машинец, Жадыра Сейсенбаева
/ Интеллектуальная школа г. Астана, Казахстан/
pdf

Дуальный профессионализм: реформа системы подготовки учителей в Армении для школ будущего
Асмик Кюрегян
/ Айб-школа, Армения/
pdf

Школьная система повышения квалификации учителя на основе исследования урока
Жанна Байгаринова
/ Центр педагогического мастерства, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Проблема исследовательских вопросов в LessonStudy
Илия Мельникова
/ Центр педагогического мастерства г. Павлодар, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Дистанционная программа обучения учителей Республики Казахстан как инструмент внедрения Лесон Стади в качестве модели профессионального обучения
Лилия Журба
/ Центр педагогического мастерства г. Кокшетау, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Развитие казахстанской школьной культуры через LessonStudy
Кыз-Жибек Абдраманова, ЗухраИдришева
/ Центр педагогического мастерства г. Кызылорда, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”VIII NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Practitioner Research” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

An investigation of the relationship between teachers and students and their ideas of student voice in one NIS school in Kazakhstan
Victor Sossin
/ NIS Taldykorgan, Kazakhstan/
pdf

Towards an understanding of how a year 9 Chemistry teacher fosters an atmosphere of engagement through behaviour management
Meruyert Kazbekova
/ NIS Karaganda, Kazakhstan/
pdf

Journal writing as a tool to help develop student voice
Timur Boskin
/ International School of Astana, Kazakhstan/
pdf

Increasing student effectiveness through problem-based learning (PBL)
Inna Aksyonova
/ NIS Taraz, Kazakhstan/
pdf

The advantages and difficulties of implementing action research and lesson study projects at Nazarbayev Intellectual Schools
Irina Madeyeva, Bolat Nassygazy
/ Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

Study of NIS teachers’ perceptions of professional learning communities (PLCs)
Botagoz Isabekova
/ NIS Pavlodar, Kazakhstan/
pdf

Developing teachers’ lesson observation skills through lesson study
Arman Imansharipova, Tatyana Mashinets, Zhadyra Seysenbayeva
/ NIS Astana, Kazakhstan/
pdf

Dual professionalism: Armenian teacher education reform solutions for the schools of future
Hasmik Kyureghyan
/ Ayb School, Armenia/
pdf

The school-based system of teacher professional development based on lesson study
Zhanna Baigarinova
/ Centre of Excellence, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

The problem of research questions in lesson study
Ilya Melnikova
/ Pavlodar Centre of Excellence, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

Teacher Distance Learning Programme as a tool from embedding lesson study as a staff-development training model approach in the Republic of Kazakhstan
Liliya Zhurba
/ Kokshetau Centre of Excellence, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

Developing Kazakhstani school culture with Lesson Study
Kyz-Zhibek Abdrakhmanova, Zukhra Irdisheva
/ Kyzylorda Centre of Excellence, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

[:]