[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Баяндамашылар

Филиппа Кордингли

Білім беру саласындағы зерттеулер мен деректерді қолдану бойынша Орталықтың жетекшісі (CUREE), Ұлыбритания

Филиппа Кордингли – Білім беру саласындағы зерттеулер мен деректерді пайдалану орталығының (CUREE) жетекшісі, білім беру саясатын жетілдіру саласындағы халықаралық сарапшы. Ол көптеген жобаларға қатысады, соның ішінде Ұлттық тәлімгерлік және коучинг жүйесін дамыту, тәжірибелі мамандарды зерттеуге тарту үшін инновациялық тәжірибелік ресурстарды құру. Сонымен қатар, ол CUREE зерттеу және бағалау жобаларын жүргізеді.
Филиппа Кордингли – Ұлттық мұғалімдердің зерттеу комиссиясының негізін салушы және кәсіби кеңесшісі; Мұғалімдер колледжінің құрметті мүшесі; көркемөнер, қолөнер және сауда корольдік қоғамының мүшесі. Сассекс университетінің аға ғылыми қызметкері және бірнеше жоғары оқу орталықтарында басқарушы топтардың мүшесі болып табылады.

XI Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 24-25 қазан 2019 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

Оқұшылар мен мұғалімдерді үздіксіз даярлау және оқыту – оқытуды жақсарту үшін ғылыми деректерді пайдалану

Пленарлы отырыста ғылыми негізделген білім беру саясаты мен практикасының құндылығына арналған тақырыптық зерттеу (кейс-стади) ұсынылады. Бұл практика мен саясат оқушылар және мұғалімдердің жетістіктеріне байланысты үздіксіз кәсіби даярлау мен оқыту туралы сенімді деректерді қолдануымен жүргізілді. Филиппа Кордингли оның басшылығымен өткізілген сапалы жүйелі шолулар мен мектепте қолданылатын зерттеу тәсілдерін кеңінен зерттеу негізінде жасалған «Оқытуды жетілдіру: Халықаралық зерттеулерге шолу» тақырыбындағы тұжырымдарымен бөліседі. Сондай-ақ, спикер үздіксіз кәсіби даярлау мен оқыту әлемнің жеті еліндегі мұғалімдердің кәсіби тұлғасын жақсартуға қалай көмектесетінін көрсетіп, үздіксіз кәсіби оқыту мен білім беру саясаты арасындағы байланысты дәлелдейді. Қорытындысында, мектеп басшыларының мұғалім мен оқушының оқуы үшін қолайлы жағдай жасауға қосқан үлесі және қолданылатын құралдар мен ресурстардың рөлі туралы ақпарат беріледі.


XI Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 24-25 қазан 2019 ж.: Мастер-класс

Оқұшылар мен мұғалімдерді үздіксіз даярлау және оқыту – оларға арналған практикалық құралдар мен хаттамалар

Бұл мастер-клас қатысушыларға сапалы, ғылыми негізделген кәсіби білім мен дамуды күнделікті тәжірибеге енгізу үшін практикалық ғылыми хаттамалар, құралдар мен ресурстарды үйренуге мүмкіндік береді. Семинар тақырыптық зерттеу ұсынылуымен басталады. Бұл зерттеу білімнің қай компоненттері нақты жағдайда маңызды екені көрсетеді. Бұдан әрі мұғалімдер мен мектеп басшыларының іс-тәжірибеде құралдар мен хаттамаларды қалай қолдана алатындығы көрсетіледі. Мысалы, бірлескен зерттеу немесе тренинг жүргізу үшін, ресми және бейресми іс-әрекеттерді интеграциялау мақсатында қолданылатын құралдар мен хаттамалар ұсынылады. Осы мастер-класта мұғалімдер ғылыми деректерді және құралдардың мысалдарын зерттей алады, және тиімді жеке кәсіби даму мен оқытудың негізгі элементтері туралы мәліметтерді түсіну және бейімдеу үшін контекст құрып оларды өздерінің тәжірибелері мен мақсаттарына байланыстыра алады.

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Приглашенные спикеры

Филиппа Кордингли

Руководитель Центра по использованию исследований и данных в образовании (CUREE), Великобритания

Филиппа Кордингли – руководитель Центра по использованию исследований и данных в образовании (CUREE), международный эксперт в области разработки образовательной политики. Она принимает участие во многих проектах, включая разработку Национальной системы наставничества и коучинга, создание инновационных практических ресурсов для привлечения специалистов-практиков к исследованиям. Она также руководит исследовательскими и оценочными проектами CUREE.
Филиппа Кордингли является основателем и профессиональным советником Национальной исследовательской комиссии учителей, почетным членом Колледжа учителей, членом Королевского общества поддержки искусства, ремесла и коммерции. Она – приглашенный старший научный сотрудник в Университете Сассекса и член руководящих групп нескольких исследовательских центров высшего образования.

XI Международная научно-практическая конференция, 24-25 октября 2019 г.: Выступление на пленарном заседании

Непрерывная профессиональная подготовка и обучение для учащихся и учителей – использование научных данных для улучшения преподавания

Выступление на пленарной сессии представляет тематическое исследование (кейс-стади), посвященное изучению ценности научно обоснованной практики и политики в области образования с использованием достоверных данных о деятельности по непрерывной профессиональной подготовке и обучению, которая связана с успехами учащихся и учителей. Филиппа Кордингли поделится выводами на тему «Улучшение преподавания: обзор международных исследований», которые были сделаны на основании анализа высококачественных систематических обзоров, проведенных под ее руководством, и масштабного изучения исследовательских подходов, применяемых в школе. Также, спикер продемонстрирует, каким образом непрерывная профессиональная подготовка и обучение может помочь повысить профессиональную идентичность учителей в семи различных странах мира, доказывая взаимосвязь между политикой и практикой непрерывной профессиональной подготовки и обучения. В заключение будет представлена информация о вкладе руководителей школ в создание благоприятных условий для обучения учителей и учащихся и о роли используемых инструментов и ресурсов.


XI Международная научно-практическая конференция, 24-25 октября 2019 г.: Мастер-класс

Непрерывная профессиональная подготовка и обучение для учащихся и учителей – практические инструменты и протоколы для их использования

Данный мастер-класс позволит участникам изучить практические, основанные на научных исследованиях протоколы, инструменты и ресурсы для поддержки и внедрения высококачественных, научно обоснованных профессиональных знаний и разработок в повседневную практику. Мастер-класс начнется с презентации тематического исследования, которое продемонстрирует, какие компоненты профессиональной подготовки имеют значение в реальном контексте. Далее будет показано, как учителя и руководители школ могут использовать инструменты и протоколы на практике, например, для проведения совместных исследований или тренингов, с целью комплексной интеграции разрозненных формальных и неформальных мероприятий по непрерывной профессиональной подготовке. Учителя смогут изучить научные данные и примеры инструментов и соотнести их с собственным опытом и целями, чтобы создать контекст для понимания и адаптации данных о ключевых элементах эффективного непрерывного профессионального развития и обучения.

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

International Speakers

Philippa Cordingley

Chief Executive of Centre for the Use of Research and Evidence in Education (CUREE), United Kingdom

Philippa Cordingley is the Chief Executive of CUREE and an internationally acknowledged expert in using evidence to develop education policy. She leads and has a hands-on role in many of projects including the development of the National Framework for Mentoring and Coaching; the creation of innovative practical resources to engage practitioners with research. She also leads CUREE’s research and evaluation projects.
Philippa Cordingley is the founder and professional adviser to the National Teacher Research Panel, an Honorary Fellow of the College for Teachers, a Fellow of the Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce. She is also a Visiting Senior Research Fellow at Sussex University and a member of the Steering Groups of several HE research centres.

XI NIS International Research-to-Practice Conference, 24-25 October 2019: Keynote Speech

Continuing Professional Development and Learning that works for pupils as well as teachers – using the research evidence to develop great teaching

An interactive keynote session exploring the value of research and evidence-informed practice and policy in education using robust evidence about the Continuing Professional Development and Learning (CPDL) activities that are linked with student and teacher success as a case study. It outlines findings from a systematic review of evidence from all high-quality systematic reviews led by Philippa, “Developing Great Teaching; a review of international research” and Philippa’s extensive research in schools about how approaches identified in the research, can be supported in everyday school life. This session will also explore evidence about how CPDL is being able to help enhance teachers’ professional identities in seven different nations globally to help illustrate the interactions between CPDL policy and practice and concludes with evidence about school leaders’ contributions to strong learning environments for colleagues as well as for pupils and the role of tools and resources in supporting this.


XI NIS International Research-to-Practice Conference, 24-25 October 2019: Workshop

Continuing Professional Development and Learning – practical tools and protocols for making this work

This break out workshop will involve participants in exploring practical, research-based protocols, tools and resources for supporting and embedding high quality, research-informed professional learning and development in day to day practice. The session will start with a research case study of CPD that reflects the research about what makes a difference in a real-world context. It will go on to explore practical ways teachers and school leaders can use tools and protocols for, for example, collaborative enquiry or evidence-rich coaching to integrate disparate formal and informal CPD activities into a coherent whole. Colleagues will unpack the evidence and examples of tools and relate them to their own experience and goals to create a context for understanding and assimilating the evidence about the characteristics of effective continuing professional development and learning.

[:]