[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Баяндамашылар

Коллин МакЛафлин

Білім беру инновациялары орталығының директоры, Кембридж университетінің білім беру факультеті, Ұлыбритания

Профессор Коллин МакЛафлин білім беру инновациялары орталығының директоры және білім беру реформалары мен инновациялары тобының жетекшісі болып табылады.
Коллин әртүрлі басқарушылық лауазымдарда жұмыс істеді: Сассекс университетінің білім департаментін басқарды, Кембридж университетінің білім беру факультетінің декан орынбасары болды. Білім беру факультетіне дейін 1985 жылы мұғалім қызметін атқарып, жергілікті білім беру департаментінің кеңесшісі болып жұмыс істеді. Коллиннің зерттеу фокусы – оқушылардың әл-ауқаты және мектептердегі қолайлы жағдай (Уэльстегі Үкіметі және Нэффилд Қоры үшін); мектептегі қарым-қатынас; Африкада АИТВ-ны алдын-алу мақсатында жыныстық тәрбие және оқыту (Білім беру бойынша Ынтымақтастық орталығы үшін); мектептегі агрессиялық мінез-құлық; арнайы білім алу қажеттіліктері бар мүмкіндігі шектеулі оқушылар; мектепте кеңес беру; сондай-ақ мектепте жеке, әлеуметтік және эмоционалдық дамудың әр түрлі аспектілері. Қазіргі кезде оның негізгі бағыттарының бірі халықаралық білім беру реформаларын қолдау болып табылады. Коллин үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдарға мектеп біліміне қатысты жеке және әлеуметтік мәселелер бойынша белсенді түрде кеңес беріп жүр.

XI Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 24-25 қазан 2019 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

Мұғалімдердің білім беру саласындағы саясат пен тәжірибеге қосқан үлесіне назар аудару

It is now oft quoted and accepted that teachers are the most important factor in the quality of education for young people. What does that mean? What are the implications for policy, practice and ways of working? What are the different models of working with teachers that we see in action and theory? This input will look at existing research evidence, including research in Kazakhstan, to explore these questions in more depth. It will also explore the challenges and dilemmas of putting the rhetoric to work. It will also critique some of the approaches which appear only to pay lip service to the idea of taking teachers seriously.


XI Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 24-25 қазан 2019 ж.: Симпозиум

Қазақстанның орта білім беру жүйесінде білім беру инновациялардың үздіксіздігі және таратуы

2012 жылдан бастап Кембридж университетінің білім беру факультетінің командасы Назарбаев Университеті мен Назарбаев Зияткерлік мектептерімен бірлесе отырып Қазақстандағы оқу бағдарламасын, педагогика мен бағалауды жүйелі түрде жаңғырту процесін зерттейді. Симпозиумда 2019 жылы орталық және оңтүстік Қазақстанда және Нұр-Сұлтан қаласында жиналған зерттеудің жалпы мәліметтерімен қатар, Қазақстанның түрлі аймақтарында білім беруді жаңғыртудың үш кейсі талқыланады. Симпозиум барысында аралас зерттеу жүргізу шеңберінде 2016-2019 жылдары жиналған мәліметтер жарияланатын болады. Бұл зерттеудің мақсаты – мұғалімдердің, мектеп директорларының және басқа да мүдделі тараптардың Қазақстанда бастауыш және орта білімнің жаңартылған мазмұнын және бағалау әдістерін енгізу туралы пікірлерін анықтау. Деректер 2016 жылдың сәуір айында, 2017 жылдың қыркүйек айында, 2018 жылдың сәуір және мамыр айында және 2019 жылдың сәуір айында директорларымен, мұғалімдермен және оқушылармен сұхбаттар мен фокусөтоптар арқылы жиналды. Сондай-ақ, бірнеше пилоттық және жалпы білім беретін мектептерде мұғалімдердің пікірлерін жинау үшін сауалнама жүргізілді.
Зерттеу мәселелері реформаның алты аспектісіне қатысты болды:
1. Реформа мақсаттарын түсіну және қабылдау;
2. Жаңартылған білім мазмұны туралы пікірлер;
3. Педагогикалық тәжірибесіндегі өзгерістер;
4. Бағалаудың жаңа үлгісі;
5. Мұғалімдердің кәсіби қолдауы және ресурстар;
6. Үш тілді саясатты енгізу.
Зерттеушілер жоғарыда аталған бағыттар бойынша жобаның негізгі қорытындыларын ұсынады,сондай-ақ мектеп мұғалімі білім беру саласында жүйелі өзгерістерді жүзеге асыруда орталық тұлға болып табылатындығына дәлел келтіреді.

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Приглашенные спикеры

Коллин МакЛафлин

Директор Центра образовательных инноваций, Факультет образования Кембриджского университета, Великобритания

Профессор Коллин Маклафлин является директором Центра образовательных инноваций и руководителем группы образовательных реформ и инноваций.
За время работы Коллин занимала различные руководящие должности: возглавляла Департамент образования в Университете Сассекса и заместителем декана Факультета образования Кембриджского университета. До начала работы на Факультете образования в 1985 году работала школьным учителем и советником местного департамента образования. Ее исследования фокусируются на изучении благополучия учащихся и благоприятных условий в школах (для Уэльского правительства и Фонда Наффилда); взаимоотношений в школе; полового воспитания и обучения по профилактике ВИЧ в Африке (для Центра Содружества по вопросам образования); агрессивного поведения в школе; учащихся с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями; школьного консультирования; а также на исследовании различных аспектов личностного, социального и эмоционального развития в школах. Одним из основных направлений ее деятельности на данный момент является поддержка международных образовательных реформ. Она активно выступает в качестве консультанта правительств и неправительственных организаций по частным и социальным вопросам школьного образования.

XI Международная научно-практическая конференция, 24-25 октября 2019 г.: Выступление на пленарном заседании

Воспринимая всерьез вклад учителей в образовательную политику и практику

В настоящее время все чаще приходят к выводу, что учителя являются важнейшим фактором качества образования для молодежи. Что это значит? Каковы последствия для политики и практики и как это отражается на методах преподавания? С какими моделями работы с педагогами мы встречаемся в теории и в реальности? Для более глубокого изучения этих вопросов в рамках данного выступления спикер приведет научно обоснованные примеры, включая исследования, проведенные в Казахстане. Также будут представлены задачи и проблемы, связанные с тем, чтобы привести риторику в действие. Спикер приведет критический анализ некоторых подходов, которые лишь на словах говорят об идее серьезного отношения к учителям.


XI Международная научно-практическая конференция, 24-25 октября 2019 г.: Симпозиум

Трансляция и непрерывность образовательных инноваций в системе среднего образования Казахстана

Процесс систематической модернизации учебной программы, педагогики и оценивания в Казахстане изучается командой факультета образования Кембриджского университета в сотрудничестве с Назарбаев Университетом и Назарбаев Интеллектуальными школами с 2012 года. На симпозиуме будет представлен разбор трех кейсов модернизации образования в разных регионах Казахстана, наряду с общими данными исследования, собранными в центральном и южном Казахстане и в городе Нур-Султан в 2019 году. В ходе симпозиума будут освещены данные, собранные в 2016-2019 годах в рамках проведения смешанного исследования, целью которого является изучение мнений и отношения учителей, директоров школ и других заинтересованных сторон к внедрению обновленного содержания начального и среднего образования и методов оценивания в Казахстане. Данные были собраны в апреле 2016 года, сентябре 2017 года, апреле и мае 2018 года и апреле 2019 года посредством проведения интервью и фокус-групп с директорами, учителями и учащимися. Также был проведен опрос мнения учителей в нескольких пилотных и общеобразовательных школах. Исследовательские вопросы касались шести аспектов реформы:
1. Понимание и восприятие целей реформы;
2. Мнения об обновленном содержании образования;
3. Изменения в педагогической практике;
4. Новая модель оценивания;
5. Профессиональная поддержка педагогов и ресурсы;
6. Введение трехъязычной политики.

Исследователи представят основные выводы проекта по вышеперечисленным направлениям, а также приведут доводы в пользу того, что школьный учитель является центральная фигурой в осуществлении систематических изменений в сфере образования.

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

International Speakers

Colleen McLaughlin

Director of Education Innovation at the Faculty of Education at the University of Cambridge, United Kingdom

Professor Colleen McLaughlin is Director of Education Innovation and leader of the Educational Reform and Innovation team, She has held various leadership roles: Head of Department at the University of Sussex and Deputy Head of Faculty at the University of Cambridge, Faculty of Education. She taught in secondary schools and worked as an advisor in a local education authority before coming to the then Institute of Education in 1985. Her recent research has focused on wellbeing in schools (for the Welsh Government and the Nuffield Foundation); relationships in schools; sexuality and HIV related education in Africa (for the Commonwealth Centre for Education); bullying and pupils with special educational needs and disabilities; counseling in schools; and aspects of personal, social and emotional development in schools. Support for international educational reform is now a major area of work. She has been involved as an advisor to governments and NGOs on the personal and social dimensions of schooling.


XI NIS International Research-to-Practice Conference, 24-25 October 2019: Keynote Speech

Taking the contribution of teachers seriously in policy and practice

It is now oft quoted and accepted that teachers are the most important factor in the quality of education for young people. What does that mean? What are the implications for policy, practice and ways of working? What are the different models of working with teachers that we see in action and theory? This input will look at existing research evidence, including research in Kazakhstan, to explore these questions in more depth. It will also explore the challenges and dilemmas of putting the rhetoric to work. It will also critique some of the approaches which appear only to pay lip service to the idea of taking teachers seriously.


XI NIS International Research-to-Practice Conference, 24-25 October 2019: Symposium

Translation and Continuity of Educational Innovations in the Secondary Education System of Kazakhstan

The process of systematic modernisation of the curriculum, pedagogy and assessment in Kazakhstan has been studied by the University of Cambridge Faculty of Education team in collaboration with Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual schools since 2012. This symposium presents three case studies conducted in 2019 in central and southern Kazakhstan and Nur-Sultan of the modernisation in different regions of Kazakhstan, as well as some more general data. It draws on the data collected in 2016-2019 as part of a series of mixed-method studies examining the perspectives and attitudes of schoolteachers, school principals and other stakeholders towards the implementation of novel features of the primary and secondary education curriculum and assessment practices in Kazakhstan. Data were collected in April 2016, September 2017, April and May 2018, and April 2019. Methods used were interviews and focus groups with principals, teachers and students. There were also surveys administered to teachers in pilot and some mainstream schools. The research questions covered six aspects of the reform:
1. how the aims of the initiative were understood and being met;
2. views of the content of the new curriculum;
3. changes in teaching practices;
4. new model of assessment;
5. professional support and resources;
6. introduction of the trilingual policy.

The symposium will explore key findings of the study across these six areas and will argue for the central role of the teacher in implementing systematic educational change.

[:]