[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Баяндамашылар

Йорам Харпаз

Бейт Берл Колледжінің аға оқытушысы, Израиль

Профессор Йорам Харпаз Израильдегі Бейт Берл коллежінің аға оқытушысы. Ол орта мектепте мұғалім, журналист, Бранко Вейс атындағы ойлауды дамыту институтының жобалық менеджері, сондай-ақ білім беру көшбасшылығы жөніндегі Мандел мектебінің директоры болды. Оның «Ойлауды үйрету» тақырыбындағы диссертациясы Гарвард университетінде шыққан және Еврей университетінде таныстырылған. Ол еврей тілінде жазылған алты кітаптың және ағылшын тілінде жазылған бір кітаптың авторы («Ойшылдар қауымдастығында оқыту және оқу: үшінші модель», Springer, 2014). Сонымен қатар, Иорам Харпаз білім берудің мақсаты, оқыту мен оқудың ерекшеліктері жайлы көптеген мақалалар жазды (олардың көпшілігі еврей тілінде). Оның ең соңғы кітабы («Оқу ортасының дизайны: іс-қимыл нұсқаулығы») еврей тілінде жарық көрді және ағылшын және қытай тілдерінде жарияланатын болды.


XI Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 24-25 қазан 2019 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

Ойшылдар қауымдастығында оқыту және оқу

Дәстүрлі мектептердегі жоғары деңгейде (тиімді, сыни және шығармашылық) ойлауды дамытуға бағытталған білім беру шаралары пайдасыз. Дәстүрлі мектептің құрылымы оқушыларға өз бетімен ойлауға мүмкіндік бермейді. Жоғары деңгейде ойлауды дамыту үшін дәстүрлі мектептің әдеттегі тәжірибесін өзгерту керек. Израильдегі Intel үшін Й. Харпаз әзірлеген Intel-lect School моделі осындай құрылымдық өзгерістерге қол жеткізуге ұмтылады («Ойшылдар қауымындастығында оқыту және оқу: Үшінші модель, Springer, 2014»). Intel-lect мектебі «сынып – ойшылдардың бірлестігі» деген балама түсінікке негізделген, яғни сынып – бұл нақты проблемаларды шешетін ойлау орталығы. Ойшыл адамдар қауымдастығында оқыту мен оқу үдерісі үш кезеңде өтеді: мұқият сұрақ, зерттеу және зерттеу нәтижелеріне негізделген жұмыс. Ұйымдастырушы ойшылдарға ашық, терең, қарама-қайшы, өзекті және практикалық шешімге бағытталған сұрақ қою арқылы ой толғанысқа түсу үшін қолайлы жағдай жасайды. Осы сұрақ негізінде оқушылар өздерінің зерттеу сұрақтарын құрап, топтарға бөлініп, өз жобасын жоспарлап, іске асыруға кіріседі. Үшінші кезеңде оқушылар өздерінің тұжырымдары мен идеяларын қорытындылап сөз сөйлейді. Презентацияда аталған балама мектептер мен сыныптардың жұмыс істеу теориясы мен тәжірибесі ұсынылады.

XI Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 24-25 қазан 2019 ж.: Мастер-класс

Жаңа оқу ортасын құрудың алты қадамы

Бұл презентацияның мақсаты – педагогикалық және стратегиялық ойларды көрсету. Презентация білім беру саласында ең көп талқыланатын үш ағартушы мета-парадигмаларды теориялық тұрғыдан таныстырудан басталады. Бұдан кейін автор осы мета-парадигмалардың оқытудың алты аспектісінде – оқу жоспарында, оқыту мен бағалау әдістерінде, ұйымдық құрылым деңгейінде, оқу ортасындағы көңіл-күй мен физикалық жағдайларда қалай жүзеге асырылатынын көрсетеді. Қорытындылай келе спикер бүкіл процесті практикалық тұрғыдан қарастырады.
Презентация спикердің жақында еврей тілінде жарық көрген кітабына негізделген; кітапты ағылшын, қытай және араб тілдерінде де шығару жоспарланып отыр.
Төменде ойлау жүйесін педагогикалық тұрғыдан қалыптастыру үдерісінің схемасы берілген.
[bt_image image=”11131″ caption_text=”” size=”bt_latest_posts” shape=”” url=”” target=”_self” el_class=”btTextCenter” el_style=”” caption_title=”” show_titles=”no”]

[/bt_section][:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Приглашенные спикеры

Йорам Харпаз

Старший преподаватель в Колледже Бейт Берл, Израиль

Профессор Йорам Харпаз является старшим преподавателем в колледже Бейт Берл в Израиле. Он работал учителем в гимназии, журналистом, руководителем проектов в Институте развития мышления им. Бранко Вайса и директором школы образовательного лидерства им. Манделя. Его диссертация на тему «Обучение мышлению» была написана в Гарвардском университете и представлена в Еврейском университете. Он является автором шести книг на иврите и одной книги на английском языке («Преподавание и обучение в сообществе думающих: Третья модель», издательство Springer, 2014). Также Йорам Харпаз опубликовал множество статей о целях образования, особенностях преподавания и обучения мышлению (большинство из них на иврите). Его последняя книга («Дизайн образовательной среды: руководство к действию») была опубликована на иврите и будет издана на английском и китайском языках.

XI Международная научно-практическая конференция, 24-25 октября 2019 г.: Выступление на пленарном заседании

Преподавание и обучение в сообществе думающих

Образовательные усилия по развитию качественного (эффективного, критического и творческого) мышления в традиционной школе тщетны. Сама структура традиционной школы не позволяет ученикам думать самостоятельно. Для того чтобы развивать качественное мышление, необходимо изменить привычные практики традиционной школы. Модель Intel-lect School, разработанная Й. Харпазом для компании Intel в Израиле, нацелена на достижение таких структурных изменений (см. «Преподавание и обучение в сообществе думающих: Третья модель», издательство Springer, 2014).
Школа Intel-lect основана на альтернативном понимании класса как сообщества думающих – это своего рода мозговой центр, который решает реальные проблемы. Процесс преподавания и обучения в сообществе думающих проходит в три этапа: взвешенный вопрос, исследование и деятельность по результатам работы.
Организатор представляет сообществу думающих благодатную почву для размышлений в виде вопроса, который характеризуется открытостью, глубиной, противоречием, актуальностью и нацелен на практическое решение. На основе данного вопроса учащиеся разрабатывают ряд своих вопросов исследования и, разделившись на команды, приступают к планированию и осуществлению своего проекта. На третьей стадии студенты представляют свои выводы и идеи в заключительном выступлении.
Презентация представит теорию и практику функционирования данных альтернативных школ и классов.


XI Международная научно-практическая конференция, 24-25 октября 2019 г.: Семинар

Шесть шагов по созданию новой образовательной среды

Целью данной презентации является демонстрация педагогической и стратегической мысли. Презентация начнется с теоретического представления трех образовательных мета-парадигм, доминирующих в образовательном дискурсе. Далее автор представит, как данные мета-парадигмы реализуются в шести аспектах обучения – в учебном плане, методах преподавания и оценивания, на уровне организационной структуры, образовательного климата и физических условий. В заключении спикер взглянет на весь процесс с практической точки зрения.
Презентация основана на книге докладчика, которая была недавно опубликована на иврите; также запланирован ее выпуск на английском, китайском и арабском языках.
Ниже приведена схема процесса педагогического проектирования мышления.

[bt_image image=”11107″ caption_text=”” size=”bt_latest_posts” shape=”” url=”” target=”_self” el_class=”btTextCenter” el_style=”” caption_title=”” show_titles=”no”]

[/bt_section][:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

International Speakers

Yoram Harpaz

Senior Lecturer in Beit Berl College, Israel

Prof. Yoram Harpaz is senior lecturer in Beit Berl College in Israel. He was a teacher in High School, a journalist, a project manager in Branco Weiss Institute for the Development of Thinking, and the Director of Mandel School for Educational Leadership. The topic of his dissertation (written in Harvard University and was submitted to the Hebrew University) is teaching thinking. He published six books in Hebrew, one in English (Teaching and Learning in a Community of Thinking: The Third Model, Springer, 2014), and many articles (most of them in Hebrew) about the aims of education, teaching and learning and teaching thinking. His recent book (Designing Educational Environments: The Guide) was published in Hebrew and will be published in English and Chinese.

XI NIS International Research-to-Practice Conference, 24-25 October 2019: Keynote Speech

Teaching and Learning in a Community of Thinking

The educational efforts to promote good thinking – efficient, critical and creative – within the traditional school are futile. The very structure of the traditional school prevents students from thinking for themselves. In order to cultivate good thinking, we must change the regularities and the routines of the traditional school. The model of Intel-lect School I developed for Intel Company in Israel is aimed to achieve such a structural change (See, Teaching and Learning in a Community of Thinking. Springer, 2014).
Intel-lect School is based on an alternative classroom called a community of thinking – a kind of a think tank which copes with a real-life problem. The process of teaching and learning in the community of thinking is going through three stations: fertile question, research, and concluding performance.
The facilitator presents to the community of thinking a fertile question which has six characteristics: open, undermining, rich, relevant, charged and practical. After a few encounters in which he initiates the learners to the fertile question, the learners invent their own research questions which relate to the fertile question and divide into research teams evolving the research questions. Then they suggest research plans and start their research. At the third station the students present their findings and insights in a concluding performance.
The presentation will display the theory and practice of these alternative school and classroom.


XI NIS International Research-to-Practice Conference, 24-25 October 2019: Presentation

How to design a new educational environment in six steps

The aim of this presentation is to demonstrate a pedagogical-strategic thought. The presentation will open with a theoretical exposition of the three educational meta-narratives that dominate the educational discourse, will proceed with the implementation of these meta-narratives in the six means of education – the curriculum, the pattern of teaching, the method of assessment, the organizational structure, the educational climate and the physical conditions, and conclude with practical reflection on the whole process.
The presentation is based on the presenter’s book that was recently published in Hebrew and will be published in English, Chinese and Arabic.
The below flow chart represents the process of the pedagogical-designing line of thought.

[bt_image image=”10857″ caption_text=”” size=”bt_latest_posts” shape=”” url=”” target=”_self” el_class=”btTextCenter” el_style=”” caption_title=”” show_titles=”no”]

[/bt_section][:]