[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Баяндамашылар

Джон Эллиот

Шығыс Англия Университетінің құрметті профессоры, Ұлыбритания

Джон Эллиотт – Ұлыбританиядағы Шығыс Англия университетінің білім беру және үздіксіз білім алу профессоры. Ол оқу бағдарламаларын әзірлеу және мұғалімдердің біліктілігін арттыру контекстінде іс тәжірибеде зерттеу теориясы мен тәжірибесін дамытуға қосқан үлесі үшін халықаралық деңгейде танымал. Сонымен қатар профессор Эллиот мұғалімдермен және мектептермен бірге сыныптағы сабақтарды зерттеуге арналған бірнеше гранттық зерттеу жобаларына жетекшілік етті. Ол Гонконг Білім беру институтында (2001-2006) кеңес беруші профессор және 2001-2006 жылдар аралығында оқу бағдарламаларын реформалауға қатысты стратегиялық дамыту жөніндегі Гонконг үкіметінің кеңесшісі болды. 2008-2010 жылдар аралығында Джон Эллиот сабақты зерттеу бойынша дүниежүзілік қауымдастықтықтың (WALS) президенті болды, сонымен қатар ол Гонконгта «жапон сабағын зерттеу» әдісін «шведтік ауытқу теориясы» мен Стенхаустың «мұғалім зерттеуші ретінде» деген идеясын біріктіретін екі топтық педагогикалық жобаларына тәуелсіз бағалау жүргізді. 2002 және 2003 жылдары Джон Эллиот Гонконг Білім беру институтының және Барселона Автономды Университетінің құрметті докторы атағына ие болды. 2014 жылдың қыркүйек айында профессор Джон Эллиот Швецияның Йёнчёпинг университетінің құрметті докторы атанды. 2011 жылы Ұлыбританияның әлеуметтік ғылымдар академиясының мүшесі болды.
Джон Эллиотт сабақтарды зерттеу жөніндегі Дүниежүзілік қауымдастық журналының (WALS) “International Journal of Lesson and Learning Studies” («Международный журнал по исследованию уроков и обучения») негізін қалаушы және бас редакторы (2011-2016). Осы кезеңде журналды Scopus және Emerging Source Initial (ESCI) индекстері мойындады. Джон Эллиотт журналдың Консультативтік кеңесінің WALS атынан атқарушы редакторы және төрағасы болып табылады. Оның ең соңғы жарияланымдары – Routledge World Library of Educationalists сериясындағы ‘Reflecting Where the Action Is: The selected works of John Elliott’ (2007) және Найджел Норриспен бірге өңдеген ‘Curriculum, Pedagogy and Educational Research: The Work of Lawrence Stenhouse’, Routledge (2012) кітабы.

XI Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 24-25 қазан 2019 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

TITLE

ABSTRACT

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Приглашенные спикеры

Джон Эллиот

Почетный профессор образования Университета Восточной Англии, Великобритания

Джон Эллиот является почетным профессором образования и непрерывного обучения в Университете Восточной Англии, Великобритания. Он хорошо известен на международном уровне за свою роль в развитии теории и практики исследования в действии в контексте разработки куррикулума и профессионального развития учителей. Профессор Эллиот также руководил рядом грантовых исследовательских проектов по изучению занятий в классе совместно с учителями и школами. Он был консультирующим профессором Гонконгского института образования (2001-2006) и консультантом гонконгского правительства по вопросам стратегического развития реформы куррикулума с 2001-2006 г. В период с 2008 по 2010 годы Джон Эллиот был президентом Всемирной ассоциации по исследованию уроков (WALS) и провел в Гонконге независимую оценку двух проектов коллективного педагогического исследования, которое интегрировало подход «исследование японского урока» со «шведской теорией вариаций» и идеей Стенхауса «учителя как исследователи». В 2002 и 2003 годах Джон Эллиот был удостоен звания почетного доктора Гонконгского института образования и Автономного университета Барселоны соответственно. В сентябре 2014 года он также получил звание почетного доктора в Университете Йёнчёпинга в Швеции. В 2011 году стал членом Академии общественных наук Великобритании.
Джон Эллиот был основателем и главным редактором журнала Всемирной ассоциации по исследованию уроков (WALS) “International Journal of Lesson and Learning Studies” («Международный журнал по исследованию уроков и обучения») (2011-2016 гг.). В этот период журнал получил признание индексов Scopus и Emerging Source Citation (ESCI). Он остается ответственным редактором и председателем Консультационного совета журнала от имени WALS. Его последние публикации включают в себя ‘Reflecting Where the Action Is: The selected works of John Elliott’ ” в серии Routledge World Library of Educationalists (2007) и книгу ‘‘Curriculum, Pedagogy and Educational Research: The Work of Lawrence Stenhouse’, Routledge (2012) в совместной редакции с Найджелом Норрисом.

XI Международная научно-практическая конференция, 24-25 октября 2019 г.: Выступление на пленарном заседании

TITLE

ABSTRACT

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

International Speakers

John Elliott

Emeritus Professor of Education at the University of East Anglia, United Kingdom

John Elliott is Emeritus Professor of Education and Lifelong Learning at the University of East Anglia, UK. He is well-known internationally for his role in developing the theory and practice of educational action research in the contexts of curriculum and teacher development, and has directed a number of funded collaborative classroom research projects with teachers and schools. These include the Ford Teaching Project (1972-74) and the Norwich Area Schools Consortium (NASC) on the ‘curriculum and pedagogical dimensions of student disaffection’ (1997-2001). He was an Advisory Professor to the Hong Kong Institute of Education (2001-2006) and a consultant to the Hong Kong Government on the strategic development of its curriculum reforms from 2001-2006. From 2008-10 John Elliott was the President of the World Association of Lesson Studies (WALS), and has carried out two Independent Evaluations in Hong Kong of Learning Studies as a form of participative pedagogical research that integrates the ‘Japanese Lesson Study’ approach with those of ‘Swedish Variation Theory’ and Stenhouse’s idea of ‘Teachers as Researchers’. In 2002 and 2003 respectively John Elliott was awarded Doctorates Honoris Causa by the Hong Kong Institute of Education and the Autonomous University of Barcelona. In September 2014 he was similarly honoured by the University of Jonkoping in Sweden. In 2011 he was made a Fellow of the UK Academy of Social Sciences.
John Elliott was the founding Chief Editor of the WALS journal, the International Journal of Lesson and Learning Studies from 2011-2016, during which time it was awarded recognition by the Scopus and Emerging Sources Citation (ESCI) indexes. He remains the Associate Editor of the journal and Chairs its Advisory Board on behalf of WALS. His most recent publications include ‘Reflecting Where the Action Is: The selected works of John Elliott’ in the Routledge World Library of Educationalists (2007), and with Nigel Norris (Eds) ‘Curriculum, Pedagogy and Educational Research: The Work of Lawrence Stenhouse’, Routledge (2012)

XI NIS International Research-to-Practice Conference, 24-25 October 2019: Workshop

Title

ABSTRACT

[:]