[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Баяндамашылар

Карин Тремблей

ЭЫДҰ жетекші талдаушысы, TALIS жобасының менеджері, ЭЫДҰ Білім беру және дағдылар директораты, Франция

Карин Тремблей Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) білім беру және дағдылар директоратында 2001 жылдан бері жұмыс істейді. 2014 жылдың қыркүйегінен бастап TALIS халықаралық оқыту және оқуды зерттеуге жауапты. Карин Тремблей жоғары білім берудегі саясаттарды жетілдіру саласында аға сарапшы болып жұмыс істеген. Бұған дейін ол жоғары оқу орындарындағы оқу нәтижелерін бағалау жобасына жауапты болды, жоғары білім беру туралы тақырыптық шолудың талдаушысы болды және «Әлемдік білім беру көрсеткіштері» бағдарламасын (2001-2004 жж.) басқарды. Ол оқушылардың жинақтылығы, білім берудің экономикалық өсуге әсері, дамушы елдердегі бастауыш мектептер үшін сауалнама жетілдіру және Еуропа, Қытай және Үндістандағы салыстырмалы білім беру үрдістері туралы жазды. Карин даму экономикасының докторы (Париждегі Пантеон-Сорбонна университеті). Оның мамандану салалары – интернационализация және сапаны бақылау саясаты, сонымен қатар жоғары білім берудегі реформаларының саяси экономикасы.

XI Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 24-25 қазан 2019 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

TALIS 2018: тұрақсыз әлемде мұғалім мамандығын қолдау. Халықаралық перспективадағы Қазақстан үшін негізгі хабарламалар және алғашқы нәтижелер

Баяндама білімге әсер ететін ғаламдық тенденцияларға және олардың оқушыларға, мұғалімдерге және білім жүйесіне тигізетін әсеріне шолудан басталады. Өзгеретін парадигманың негізінде ең ірі халықаралық мұғалімдер мен мектеп басшыларының жұмысын зерттейтін TALIS жобасы осындай маңызды сәтте саясаткерлерге қалай көмектесе алатындығын көрсетеді. Баяндамашы қатысатын елдердің тұрғысынан TALIS 2018, үшінші зерттеу циклінің негізгі сипаттамаларын ұсынады. Сонымен қатар әлемнің 48 мемлекет пен экономикасының мұғалім кәсіптік білімнің ғаламдық көрсеткіштерін ұсынуға мүмкіндік беретін TALIS 2018 қамтылған тақырыптарды ұсынады.
Содан кейін негізгі назар жүйеміздің мықты жақтарын анықтау, сонымен қатар алдағы жұмыс бағыттарын айқындау мақсатында Қазақстандағы TALIS 2018 сауалнамасының алғашқы нәтижелері мен қорытындыларына аударылады. Баяндаманың соңында саясатты әзірлеу, мұғалімдерді кәсіби қызметінде қолдау, жүйені бақылау немесе реформалау үшін әлеуетті бағдарлар белгіленеді.

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Спикеры

Карин Тремблей

Ведущий аналитик ОЭСР, проектный менеджер TALIS, Директорат ОЭСР по вопросам образования и профессиональной подготовки, Франция

Карин Тремблей работает в Директорате Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам образования и профессиональной подготовки с 2001 года и отвечает за Международное исследование учительского корпуса по вопросам преподавания и обучения TALIS с сентября 2014 года. Ранее она работала старшим аналитиком по разработке политики высшего образования. До этого она отвечала за подготовку проекта Оценки результатов обучения в высших учебных заведениях (ОРВУЗ), была аналитиком тематического обзора высшего образования и руководила программой “Мировые показатели образования” (2001-2004). Она работала и писала на тему мобильности учащихся, влияния образования на экономический рост, разработки опроса начальных школ в развивающихся странах и сравнительных тенденциях в области образования в Европе, Китае и Индии. Карин имеет степень доктора философии в области экономики развития (Университет Пантеон-Сорбонна в г. Париж). В область ее специализации входит интернационализация и политика контроля качества, а также политическая экономика реформ в сфере высшего образования.


XI Международная научно-практическая конференция, 24-25 октября 2019 г.: Выступление на пленарном заседании

TALIS 2018: поддержка профессии учителя в меняющемся мире. Первые результаты и ключевые выводы для Казахстана в международной перспективе

Презентация начнется с обзора глобальных тенденций, влияющих на образование, и их значения для учащихся, учителей и системы образования в целом. На примере меняющейся парадигмы будет представлено, как TALIS, крупнейшее международное исследование учителей и руководителей школ, может оказать поддержку политикам и практикам в этот переломный момент. Спикер представит основные характеристики TALIS 2018, третьего цикла опроса, с точки зрения участия стран, а также темы, охватываемые TALIS 2018, которые позволяют TALIS обеспечить глобальные показатели обучения и профессии учителя из 48 стран и экономик мира. Затем основное внимание будет уделено первым результатам и выводам опроса TALIS 2018 по Казахстану, с упором на представление казахстанских результатов в международной перспективе, с целью выявления сильных сторон системы, а также определения направлений для дальнейшей работы. В конце презентации будут отмечены потенциальные ориентиры для разработки политики, мониторинга или реформирования системы для поддержки педагогов в их профессиональной деятельности – подготовке учащихся к миру завтрашнего дня.

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

International Speakers

Karine Tremblay

TALIS Project Manager and Senior Analyst, OECD Directorate for Education and Skills, France

Karine Tremblay is a French national who has been in the OECD Directorate for Education and Skills since 2001 and in charge of the Teaching and Learning International Survey (TALIS) since September 2014. Previously she was a senior analyst for higher education policy work. Before that, she was in charge of the OECD Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO) feasibility study, an analyst on the OECD Thematic Review of Tertiary Education and she managed the World Education Indicators programme (2001-2004). She has worked and written on student mobility, the impact of education on economic growth, the development of a survey of primary schools in developing countries and comparative education trends in Europe, China and India. She holds a PhD in Development Economics from Panthéon-Sorbonne University in Paris where she also lectured. She specialised in internationalisation and quality assurance policies and the political economy of reform in tertiary education.

XI NIS International Research-to-Practice Conference, 24-25 October 2019: Keynote Speech

TALIS 2018: supporting the teaching profession in a changing world – First results and key messages for Kazakstan in an international perspective

The presentation will start with an overview of global trends that impact education, and what they mean for students, for education systems and for their teachers. It will then make the case for changing paradigm in the area of teaching and learning, and highlight how TALIS, the largest international survey of teachers and school leaders, can help support policymakers and the profession in this transition. The presentation will then describe the main features of TALIS 2018, the third cycle of the survey, in terms of country participation, as well as themes covered by TALIS 2018 that enable TALIS to provide a global barometers of teaching and the teaching profession from 48 countries and economies around the world. The focus will then turn to the first results and messages of the TALIS 2018 survey for Kazakhstan, with an emphasis on presenting the Kazakh results in an international perspective, in order to identify the strengths of the system as well as areas for improvement. The end of the presentation will flag potential pointers for policy development, monitoring or reform in order to best support the Kazakh teaching profession in preparing students for the world of tomorrow.


XI NIS International Research-to-Practice Conference, 24-25 October 2019: Workshop

Title

ABSTRACT

[:]