[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”VIII Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Педагогикалық білім беру мен кәсіптік даму” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

TALIS-тің мұғалімдер корпусы бойынша халықаралық зерттеуі: Қазақстан үшін ұсыныстар мен мүмкіндіктер
Диляра Тәшібаева
/ Ақпараттық-талдау орталығы, ҚР БҒМ, Қазақстан/
pdf

Зияткерлік мектептері мұғалімдерінің Қазақстандағы педагогтардың кәсібилігі туралы көзқарастарын зерттеу
Бақыт Әмірова
/ Павлодар қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

Педагогикалық шеберлік орталығының біліктілікті көтеру бағдарламаларының мұғалімдердің нәтижелердің маңыздылығын бағалауына әсері
Лариса Обыдёнкина
/Орал қ. педагогикалық шеберлік орталығы, Қазақстан/
pdf

Қырғыстандағы жас мұғалімдердің сын-тегеуріндері
Момонов Зайнидин, Мелисбек Музулманов
/ «Жетіген» мектеп-лицейі, Қырғызстан/
pdf

Кәсіби тәжірибені мұғалімдердің рефлексия дағдыларын арқылы дамыту
Ғалия Толықбаева, Қарлығаш Қалдарова
/ Алматы қ. Педагогикалық шеберлік орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Өзіндік бағалау арқылы өзіндік даму
Сапура Жолдаспаева
/ Астана қ. Педагогикалық шеберлік орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Тренердің мұғалімдерді (портфолио және презентация) формативті бағалау жұмысын жоспарлауда зияткерлік картаны қолдану
Жазира Құжағұлова
/ Педагогикалық өлшеулер орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Презентацияны формативті бағалаудағы топ тренеріне қолдау көрсету
Тоғыс Жанаркүл
/ Педагогикалық өлшеулер орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Жетекші мектептер мұғалімдерінің құзыреттілігін көтерудегі тренердің рөлі
Жанар Қалғынбаева
/ Шымкент қ. педагогикалық шеберлік орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Мұғалімдердің АКТ құзыреттіліктерін дамытудағы тренердің рөлі
Ақерке Алданыш
/ Астана қ. педагогикалық шеберлік орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Тренердің рефлексивті дағдыларын дамытудағы «Маршруттық карталарды» қолдану
Колесова Людмила
/ Педагогикалық өлшеулер орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін көтеру жүйесіндегі формативті бағалау тиімділігін жетілдіру
Дарияш Шәкімова
/ Педагогикалық өлшеулер орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Зияткерлік мектептері педагог мамандарырының аттестациясы аясындағы бағалау рәсімі
Самғат Бөлебаев, Әйгерім Өмірзақова
/ Педагогикалық өлшеулер орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Сабақты зерттеу барысында бірлекскен талқылау жүргізудің мұғалімдердің кәсіби рефлексиясына әсері
Гүлжайна Имашбаева
/ Назарбаев Зияткерлік мектебі г. Усть-Каменогорск, Қазақстан/
pdf

Мұғалімдерге арналған біліктілікті көтеру курстарындағы бағалау тестінің мазмұнын анықтау
Қаныш Бибеков, Ақмарал Жұмықбаева
/ Педагогикалық өлшеулер орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Кәсіби даму: Қазақстандағы іс-тәжірибедегі зерттеу жобасын енгізудегі мәселелер
Гулзина Нагибова
/ Орал қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

Мұғалімдердің кәсіби дамуының инновациялық формалары
Альбина Бекқазиева
/ Атырау қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

Тестілеу – педагогтардың кәсіби қабілеттерін бағалау тәсілі ретінде
Тамара Лахтина
/ Педагогикалық өлшеулер орталығы/
pdf

Тәлімгер – тренер жұмысы тиімділігінің басты бақылаушысы ретінде
Шолпан Ахметова
/ Педагогикалық өлшеулер орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Тренер тәжірибесі дамуының тиімділігін жоғарлатудағы кәсіби сұхбаттың ерекшеліктері
Марал Усенова, Фарида Наметкулова
/ Педагогикалық өлшеулер орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”VIII Международная научно-практическая конференция” headline=”Педагогическое образование и профессиональное развитие” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Международное исследование учительского корпуса TALIS: уроки и возможности для Казахстана
Диляра Ташибаева
/ Информационно-аналитический центр, Казахстан/
pdf

Изучение мнения учителей Интеллектуальных школ о профессионализме педагогов в Казахстане
Бахыт Амирова
/ Интеллектуальная школа г.Павлодар, Казахстан/
pdf

Влияние программ повышения квалификации Центра педагогического мастерства на оценку учителями значимости результатов обучения
Лариса Обыдёнкина
/Центр педагогического мастерства г. Уральск, Казахстан/
pdf

Вызовы для начинающих учителей в Кыргызстане
Момонов Зайнидин, Мелисбек Музулманов
/ Школа-лицей “Жетиген”, Кыргызстан/
pdf

Развитие профессиональной практики через навыки рефлексии у учителей
Галия Толыкбаева, Карлыгаш Калдарова
/ Центр педагогического мастерства г. Алматы, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Самообразование через самооценивание
Сапура Жолдаспаева
/ Центр педагогического мастерства г. Астана, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Применение интеллектуальной карты в планировании деятельности тренера по формативному оцениванию (портфолио или презентация) учителя
Жазира Кужагулова
/ Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Оказание поддержки тренеру группы в формативном оценивании презентации
Тогыс Жанаркул
/ Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Роль тренера в повышении компетентности учителей ведущих школ
Жанар Калгинбаева
/ Центр педагогического мастерства г. Шымкент, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Роль тренера в развитии ИКТ компетенций учителей
Акерке Алданыш
/ Центр педагогического мастерства г. Астана, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Использование «маршрутных карт» в развитии рефлексивных навыков тренеров
Колесова Людмила
/ Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Совершенствование эффективности формативного оценивания в системе повышения квалификации педагогических работников
Дарияш Шакимова
/ Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Процедуры оценивания в рамках аттестации педагогических работников Интеллектуальных школ
Самгат Булебаев, Айгерим Умурзакова
/ Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Влияние совместных обсуждений исследовательских уроков на профессиональную рефлексию учителя
Гульжайна Имашпаева
/ Интеллектуальная школа г. Усть-Каменогорск, Казахстан/
pdf

Определение содержания теста в оценивании курсов повышения квалификации для учителей
Қаныш Бибеков, Акмарал Жумыкбаева
/ Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Профессиональное развитие: проблемы реализации проекта исследования практики в Казахстане
Гулзина Нагибова
/ Интеллектуальная школа г. Уральск, Казахстан/
pdf

Инновационные формы профессионального развития учителей
Альбина Бекказиева
/ Интеллектуальная школа г.Атырау, Казахстан/
pdf

Тестирование как средство оценивания профессиональных качеств педагога
Тамара Лахтина
/ Центр педагогических измерений/
pdf

Наставник как главный цензор эффективности работы тренера
Шолпан Ахметова
/ Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Особенности профессионального интервью (беседы) в повышении эффективности развития практики тренера
Марал Усенова, Фарида Наметкулова
/ Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”VIII NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Teacher Education and Professional Development” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

International research from TALIS: lessons and opportunities for Kazakhstan
Dilyara Tashibayeva
/ Information Analytic Centre, Kazakhstan/
pdf

A study of NIS teachers’ perceptions of teacher professionalism in Kazakhstan
Bakhyt Amirova
/ NIS Pavlodar, Kazakhstan/
pdf

The influence of the Centre of Excellence’s professional development programme on the assessment by teachers of the importance of educational outcomes
Larisa Obydyonkina
/Centre of Excellence, Uralsk, Kazakhstan/
pdf

Early career teachers’ challenges in Kyrgyzstan
Momonov Zainidin, Melisbek Muzulmanov
/ Zhetigen Lyceum, Kyrgyzstan/
pdf

Developing teachers’ professional practice through reflection
Galiya Tolykbayeva, Karlygash Kaldarova
/ Almaty Centre of Excellence, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

Self-education through self-assessment
Sapura Zholdaspayeva
/ Astana Centre of Excellence, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

How trainers can use intellectual maps to plan formative assessment for teachers (portfolios and presentations)
Zhazira Kuzhagulova
/ Center of Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

Supporting trainer delivery of presentation formative assessments
Togys Zhanarkul
/ Center of Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

The role of trainers in improving the competency of teachers in leading schools
Zhanar Khalginbayeva
/ Shymkent Centre of Excellence, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

The role of the trainer in the developments of teachers’ ICT competencies
Akerke Aldanysh
/ Astana Centre of Excellence, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

Using roadmaps to develop trainers reflective skills
Lyudmila Kolesova
/ Center of Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

Improving the effectiveness of formative assessment in the professional development system for educators
Dariyash Shakimova
/ Center of Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

Assessment procedures in the context of the attestation of NIS staff members
Samgat Bulebayev, Aigerim Umurzakova
/ Center of Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

The influence of the discussion of research-focused on teachers’ professional reflection
Gulzhaina Imashpayeva
/ NIS Oskemen, Kazakhstan/
pdf

Choosing test content in the assessment of professional development courses for teachers
Kanysh Bibekov, Akmaral Zhumykbayeva
/ Center of Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

Professional development: problems implementing research of practice in Kazakhstan
Gulzina Nagibova
/ NIS Uralsk, Kazakhstan/
pdf

Innovative forms of teacher professional development
Albina Bekkaziyeva
/ NIS Атырау, Kazakhstan/
pdf

Testing as a means of assessing teacher professional development
Tamara Lakhtina
/ Center of Pedagogical Measurements, Kazakhstan/
pdf

Mentors as the primary censors of the effectiveness of trainers’ work
Sholpan Akhmetova
/ Center of Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

The capacity of the professional interview to improve the effectiveness of trainers’ work
Maral Usenova, Farida Nametkulova
/ Center of Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

[:]