[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”VIII Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Сабақ беру мен оқыту” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Орыс тілінде жазылым дағдыларын дамыту барысында мұғалімдер тап болатын проблемаларды зерттеу
Гүлмира Қожамқұлова
/ Білім беру бағдарламалары орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Эссе жаздыру арқылы оқушылардың шығармашылық дағдыларын бағалау жолдары
Жайна Рустемова
/ Педагогикалық өлшеулер орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Жазба және визуалды мәтіндер арқылы оқушылардың көрнекі-бейнелі ойлау дағдыларын дамыту
Толқын Шөмшекова, Меруерт Зиятбек
/Астана қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

Оқылған материалды жақсы меңгеру үшін ақпараттық мәтінді бірігіп оқу әдісін қолдану
Зәуреш Манабаева, Ди Эдвардс
/ Қызылорда қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/

pdf


TED Talks – жаһандық перспективалар мен жобалау жұмысы сабақтарында оқушылардың ауызекі сөйлеу дағдыларын дамытуы бойынша жұмысты ұйымдастырудың заманауи формасы ретінде
Анастасия Кротова
/ Алматы қ. физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде «дарындылықты дамыту» бағдарламасының дамуы: енгізудің мониторингі, нәтижелер, қорытындылар, ұсыныстар, перспективалар
Сауле Вильданова
/ Педагогикалық өлшеулер орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Ғылыми жобаларды ұйымдастыру және өткізу: орта мектеп оқушылардың мүмкіндіктерін кеңейте ме әлде шектей ме?
Зухра Өтешева, Айсұлу Мақанова
/ Астана қ. физика-математика бағытындағы «Назарбаев Зияткерлік мектептері», Қазақстан/
pdf

Онлайн инструменттер арқылы жоғары деңгейлі дағдыларды бағалау
Айнагүл Ермекова
/ Павлодар қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

Джонс Хопкинс университеті талантты жастар орталығы: Жазғы бағдарламалар, сын-тегеуріндер мен артықшылықтар
Симеон Бродский
/ Джонс Хопкинс университеті талантты жастар орталығы, АҚШ/
pdf

Оқушыларға арналған шетелдегі элективті курс мазмұны мен нәтижелілігі
Талғат Байназаров
/ Қарағанды қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

Өскемен қ. Зияткерлік мектеп оқушыларға арналған жазғы мектеп жұмысын өткізу мен ұйымдастыру тәжірибесі
Анар Ахметова
/ Өскемен қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

Шетелдегі жазғы мектеп – қатысушылардың көзімен
Алика Сарбасова
/ Астана қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

Зияткерлік мектептері жазғы мектептерінің даму перспективалары
Бақыт Әлібаева
/ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”VIII Международная научно-практическая конференция” headline=”Преподавание и обучение” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Исследование проблем, с которыми сталкиваются учителя при развитии навыков письма на русском языке
Гульмира Кожамкулова
/ Центр образовательных программ, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Оценивание творческих навыков учащихся через написание эссе
Жайна Рустемова
/ Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Развитие навыков наглядно-образного мышления у учащихся через анализ письменных и визуальных текстов
Толкын Шомшекова, Меруерт Зиятбек
/Интеллектуальная школа г. Астана, Казахстан/
pdf

Использование взаимного чтения информационного текста для улучшения понимания прочитанного
Зауреш Манабаева, Ди Эдвардс
/ Интеллектуальная школа г. Кызылорда, Казахстан/

pdf


Конференция TED Talks как современная форма организации работы по развитию устной речи учащихся на уроках глобальных перспектив и проектной работы
Анастасия Кротова
/ Интеллектуальная школа ФМН г.Алматы, Казахстан/
pdf

Внедрение программы «Развитие одаренности» в Назарбаев Интеллектуальных школах: мониторинг внедрения, результаты, выводы, рекомендации, перспективы
Сауле Вильданова
/ Филиал Центра педагогических измерений, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Правила организации и проведения научных проектов: расширяют возможности или ставят в рамки учащихся средней школы?
Зухра Утешева, Айсулу Маканова
/ Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Астана, Казахстан/
pdf

Оценивание навыков высокого уровня через онлайн инструменты
Айнагуль Ермекова
/ Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г. Павлодара, Казахстан/
pdf

Центр талантливой молодежи Университета Джонса Хопкинса: Летние программы, вызовы распространения и выгоды.
Симеон Бродский
/ Центр талантливой молодежи Университета Джонса Хопкинса, США/
pdf

Содержание и результативность выездных элективных курсов для учащихся за рубежом
Талгат Байназаров
/ Интеллектуальная школа г.Караганда, Казахстан/
pdf

Опыт организации и проведения работы Летней школы для учащихся в Интеллектуальной школе г. Усть-Каменогорск
Анар Ахметова
/ Интеллектуальная школа г. Усть-Каменогорск, Казахстан/
pdf

Летняя школа за рубежом глазами участников
Алика Сарбасова
/ Интеллектуальная школа ФМН г.Астана, Казахстан/
pdf

Перспективы развития летних школ Интеллектуальных школ
Бахыт Алибаева
/ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”VIII NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Teaching and Learning” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Investigating the problems faced by teachers in developing Russian language writing
Gulmira Kozhamkulova
/Centre for Educational Programmes, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

Assessing students’ creative skills by writing essays
Zhaina Rustemova
/ Center of Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/

pdf


Developing students’ visual comprehension skills through the analysis of written and visual texts
Tolkyn Shomshekova, Meruyert Ziyatbek
/ NIS Astana, Kazakhstan/
pdf

Using reciprocal reading with informative texts to improve reading comprehension
Zauresh Manabayeva, Dee Edwards
/ NIS Kyzylorda, Kazakhstan/
pdf

TED talks’s impact on the development of students’ speech skills in Global Perspectives
Anastasiya Krotova
/ NIS Almaty PhM, Kazakhstan/
pdf

Implementing the NIS Developing Talent programme: monitoring the implementation, results, conclusions, recommendations and prospects
Saule Vildanova
/ Centre of Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

Principles governing the organisation and the conduct of projects: should access be widened or frameworks provided in lower secondary schools?
Zukhra Uteshova, Aisulu Makanova
/ NIS Astana PhM, Kazakhstan/
pdf

The assessment of high-order skills through online portals
Ainagul Yermekova
/ NIS Pavlodar, Kazakhstan/
pdf

Johns Hopkins University Center for Talented Youth: summer programs, the challenges of scale, and the benefits
Simeon Brodsky
/ Center for Talented Youth, Johns Hopkins University, United States/
pdf

The content and outcomes of overseas trips with students
Talgat Bainazarov
/ NIS Karaganda, Kazakhstan/
pdf

The experience of organising and conducting summer schools at NIS Oskemen
Anar Akhmetova
/ NIS Oskemen, Kazakhstan/
pdf

Students’ views of overseas summer schools
Alika Sarbasova
/ NIS Astana PhM, Kazakhstan/
pdf

Prospects for the development of the NIS summer school programme
Bakhyt Alibayeva
/ Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

[:]