[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”3355″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”KERA Халықаралық Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2017/01/Theo-Wubbels.png
Баяндамашылар

Тео Вуббельс

Тео Вуббельс, құрметті білім беру профессоры, сондай-ақ 27000 студент оқитын ғылыми-зерттеу Утрехт университетінің қабылдау комиссиясының бұрынғы деканы болып қызмет атқарды.

Ол физика мұғалімі және Монтессори орта мектеп директоры болып жұмыс істеді, білім беру институтында педагогикалық білім доценті және директоры, жоғары оқу орнынан кейінгі білім және жоғары білім беру мен мұғалімдер оқыту орталығында жұмыс істеді. Ол 1991 жылдан бастап (1994-2002) Ұлттық білім беру институтының деканы болды, содан кейін әлеуметтік және мінез-құлық ғылымдар факультетінде жұмыс істеді.

5700 студенттер оқитын кафедраның білім беру басқармасы төрағасы мен оқу бойынша деканның орынбасары болып тағайындалды. Оның негізгі зерттеу саласы: физиканы оқытудың мәселелері, жаңадан бастаушы мұғалімдердің проблемалары, жоғары білім жүйесінде сабақ беру мен оқыту, қоршаған ортаны зерттеу және білім беру саласындағы тұлғааралық қарым-қатынастың ерекшеліктері. Оның ең соңғы жұмысы көпұлтты топтар, мұғалімдердің тұлғааралық қарым-қатынас пен тұлғааралық мінезін-бағалау саласында жазылған. Оның жұмыстары кеңінен халықаралық журналдар және кітаптарда басылып шығарылды, ол сондай-ақ ғылыми-зерттеу білімі бойынша Американдық ассоциациясының (AERA) мүшесі болып табылады. Қазіргі уақытта, ол Голландия жоғары оқу орындарының қауымдастығы жанындағы педагогикалық білімді жақсарту бағдарламасының менеджері, сондай-ақ білім және ғылыми-зерттеу Еуропалық қауымдастығының (EERA) президенті болып табылады.


I Халықаралық Конференциясы, 9-11 ақпан 2016 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

Тиімді жоғары білім: теория және саясат

Білім (Жоғары) тиімділігіне әсер ететін факторлар туралы мағлұмат көп. Тапсырмаға кететін уақыт, оқу ақысы, профессор және студент арасындағы қарым-қатынас, мұғалімді дайындау, жиі тестілеу, түрлі іс-шаралар арасында бәсекелестік, және басқа да көптеген факторлар оқушының білім алу үрдісіне әсер тигізеді. Факторлардың студент оқуына тікелей немесе жанама қалай әсер ететінін түсіндіретін кешенді теориясы туралы жеткіліксіз ақпарат бар. Бұл мақалада, мен студенттердің уақытын тапсырмаға арттыру жолдарын және тиімді студенттік оқыту бойынша түсінуге мүмкіндік беретін теориялық моделін ұсынамын. Бұл теория (жоғары) білім беру сапасын жақсартатын жолдарын тусінуге көмектеседі. Бұл жолдар университет саясатының барлық дәрежелерінде, соның ішінде жеке профессор, кафедра / факультет / университет және үкімет деңгейлерінде кездеседі.

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”3355″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”KERA Международная конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2017/01/Theo-Wubbels.png
Спикеры

Тео Вуббельс

Тео Вуббельс является заслуженным профессором образования, а также бывшим деканом приемной комиссии Утрехтского университета – научно-исследовательский университет с 27.000 студентами.

Он работал учителем физики и директором в средней школе Монтессори, доцентом и директором педагогического образования в институте образования, в институте обеспечения послевузовского образования и в центре для обучения учителей и обучения в высших учебных заведениях. Будучи профессором в области образования, Тео работал в должности декана института народного образования с 1991 года (1994-2002), а затем перешел на факультет социальных и поведенческих наук. На этом факультете, где обучалось 5700 студентов, он был назначен председателем департамента образования и заместителем декана по учебной части. Его основные научные интересы включают: педагогику образования физики, проблемы и руководство начинающих учителей, преподавание и обучение в системе высшего образования, изучение учебной среды и особенностей межличностных отношений в области образования. Его последняя работа сосредоточена на мультикультурных классах, оценке межличностного поведения учителей, обучений учителей познаниям о межличностных отношениях. Его работы широко опубликованы в международных журналах и книгах, он также является членом Американской ассоциации исследователей в области образования (AERA). В настоящее время он является менеджером программы при Ассоциации голландских университетов для улучшения педагогического образования, а также президентом Европейской ассоциации исследователей в области образования (EERA).

I KERA Международная конференция, 9-11 февраля 2017 г.: Выступление на пленарном заседании

Эффективное высшее образование: теория и политика

Существует множество знаний о факторах, влияющих на эффективность (высшего) образования. Мы знаем, например, что время на задания, плата за обучение, отношение между профессором и студентом, подготовка преподавателей, частое тестирование, конкуренция между различными видами деятельности и многие другие факторы влияют на успех образовательного процесса студента. Имеется недостаточная информация о всеобъемлющей теории о том, как различные факторы, прямо или косвенно влияют на обучение студента. В настоящей статье я предлагаю такую теоретическую модель, которая позволяет понять пути укрепления студенческого времени на задания и эффективного обучения студента. Эта теория помогает найти лучшие рычаги, чтобы улучшить высшее образование. Эти рычаги могут быть найдены на всех уровнях политики университета, включая уровень индивидуального профессора, кафедры, факультета, университета и правительства.

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”3355″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”KERA International Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2017/01/Theo-Wubbels.png
Speakers

Theo Wubbels

Theo Wubbels is Emeritus Professor of Education and former Admissions Dean of Utrecht University, a research university with 27,000 students that takes pride in providing excellent education.

Formerly he was among others physics teacher and principal in a Montessori high school, an associate professor and director of teacher education in the Institute of Education, an institute providing post graduate teacher education and center for teaching and learning in higher education. As a full professor in education from 1991 onwards he became dean of the Institute of Education (1994-2002) and then moved to the Faculty of Social and Behavioural Sciences. In this faculty with 5700 students he was among others chair of the Department of Education and associate dean for academic affairs. His main research interests developed in his career from the pedagogy of physics education, via problems and supervision of beginning teachers and teaching and learning in higher education to studies of learning environments and especially interpersonal relationships in education. His most recent work focuses on multicultural classes, assessment of teacher interpersonal behaviour, teacher learning and teacher cognitions about interpersonal relationships. He published widely in international journals and books and is fellow of the American Educational Research Association. At present he is among others program manager of the Association of Dutch Universities for the improvement of teacher education and president of the European Educational Research Association.


I KERA International Conference: Plenary Session Speech

Effective higher education: theory and policy

There is a wealth of knowledge on factors that influence the effectiveness of (higher) education. We know, for example, that student time on task, tuition fees, professor-student relationships, training of professors, frequent testing, competition between activities and many other factors influence student study success. What is lacking is a comprehensive theory on how different factors directly or indirectly influence studentlearning. In this presentation I will propose such a theoretical model and elaborate on ways to strengthen student time on taskand effective student learning activities.This theory helps finding the best levers to pull for improving (higher) education. These levers can be found at all levels of policy-making: the individual professor, the department/faculty/university and the government.

[:]