[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”3355″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”KERA Халықаралық Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2017/01/Менлибекова-Г.Ж..jpg
Баяндамашылар

Гүлбақыт Менлибекова

Педагогика ғылымдарының докторы (Қазақ ұлттық педагогикалық университеті), профессор (Еуразия ұлттық университеті), педагогикалық білім беру халықаралық ғылым академиясының (Ресей) академигі.

Кәсіби білім беру теориясы мен әдістемесі саласындағы ғалым Менлибекова Г.Ж, сан алуан зерттеулер жүргізді . Оның көптеген мақалаларында білім беру саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамалық мәселелері талқыланды.
1983 жылы «Педагогика және психология» мамандығы бойынша І.Жансүгіров атындағы Талдықорған педагогикалық институтын үздік дипломмен бітірді. Қазақ КСР-ның Білім және ғылым министрлігінің жолдауымен, ол І.Жансүгіров атындағы Талдықорған педагогикалық институтында мұғалім болып жұмыс істеді. 1986 жылы КСРО педагогика ғылымдары академиясында (Ресей) оқыды.
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ білім беру және тәрбиелеу факультетінің деканы, Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің қолданбалы ғылымдар факультетінің деканы, АО «Қаржы академиясы», І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің, Еуразия гуманитарлық институтының кафедра меңгерушісі, ректор кеңесшісі және Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ жоғары мектебінің ғылыми-зерттеу институтының директоры болып қызмет атқарды.
Оның жетекшілігімен педагогика және психология саласында 15 ғылым доктор мен кандидат өз жұмыстарын қорғады. Ол білім беру бойынша 4 ғылыми-зерттеу жобаларына қатысты.


I Халықаралық Конференциясы, 9-11 ақпан 2016 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

[to follow]

[to follow]

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”3355″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”KERA Международная конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2017/01/Менлибекова-Г.Ж..jpg
Спикеры

Гульбахыт Менлибекова

Доктор педагогических наук (Казахский национальный педагогический университет), профессор (Евразийский национальный университет), академик международной академии наук педагогического образования (Россия)

Будучи ученым в области теории и методики профессионального образования, Менлибекова Г.Ж. провела обширное количество исследований. Во многих работах обсуждались методологические проблемы исследования в области образования.
В 1983 году с отличием закончила Талды-Курганский педагогический институт им. И.Жансугурова по специальности «педагогика и психология». По направлению Министерства просвещения Казахской ССР работала преподавателем Талды-Курганского педагогического института им. И.Жансугурова. В 1986 году обучалась в Академии педагогических наук СССР (Россия).
Работала деканом педагогического факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, деканом факультета прикладных наук Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, заведующей кафедрой Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова, Евразийского гуманитарного института, АО «Финансовая академия», советником ректора, директором НИИ проблем высшей школы ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.
Под ее руководством защищено 15 докторов и кандидатов наук в области педагогики и психологии. Участвовала в 4 научных проектах по вопросам образования.


I KERA Международная конференция, 9-11 февраля 2017 г.: Выступление на пленарном заседании

[to follow]

[to follow]

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”3355″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”KERA International Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

https://conf.nis.edu.kz/wp-content/uploads/2017/01/Менлибекова-Г.Ж..jpg
Keynote Speakers

Gulbakhyt Menlibekova

Doctor of Education (Kazakh National Pedagogical University), Professor (Eurasian National University), Academician of the International Academy of Pedagogical Education Sciences (Russia).

Being a scholar in the field of theory and methodology of professional education, Dr. Menlibekova has conducted an extensive amount of research in the field of education. She has authored papers that discuss methodological problems of research in the field of education.
Professor Menlibekova graduated with honors from Taldykorgan Pedagogical Institute in 1983 specializing in pedagogy and psychology. By the decree of the Ministry of Education of the Kazakh SSR, she worked as a teacher in Taldykorgan Pedagogical Institute. In 1986, Dr. Menlibekova studied at the Academy of Pedagogical Sciences of the USSR, Russia.
Professor Menlibekova has worked as Dean of the Faculty of Education at Eurasian National University, Dean of the Faculty of Applied Sciences of the Kazakh University of Economy, Finance and International Trade and as the Head of Academic Department at Zhetysu State University, Eurasian Institute of Humanities, Financial Academy. She has also served as an advisor to the Rector of Eurasian National University and worked as Director of Research Institute for Higher Education at Eurasian National University.
Dr. Menlibekova has supervised 15 doctoral students and candidates of sciences in the field of pedagogy and psychology who successfully defended their works under her leadership. She has been part of four research projects in education.


I KERA International Conference, 9-11 February 2017: Keynote Speaker

[to follow]

[to follow]

[:]