[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI NIS Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы” headline=”Жүзден жүйрік спикерлер” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Баяндамашылар

Кэтрин Чан

Он сегіз жыл бойы Қытай Халық Республикасының Гонконг арнайы әкімшілік аймағындағы Білім беру бюросы хатшысының орынбасары және орынбасар көмекшісі қызметін атқарғаннан кейін 2018 жылы профессор ретінде Гонконг Университетінің білім беру факультетіне қайта оралды.

Академиялық тәжірибесінің арқасында Кэтрин білім беру саясатын жүзеге асырып, бағалауда теориялық білімін іс жүзіне асыруда. 2002 жылы Кэтриннің жетекшілігімен «Білім алуды үйрену» (Learning to Learn) аясында Гонконгтың бастауыш сыныптарына арналған білім беру мазмұнын реформалау басталды, сондай-ақ дарынды балаларды оқыту, бағалау жүйесін реформалау және білім беру саласында ақпараттық технологияларды пайдалану сияқты өзге бастамалар пайда болды. Сонымен қатар, Кэтрин жоғары сыныптарға Жаңа академиялық құрылымның енгізілуін қадағалады, барлық мүдделі тараптардың белсенді қатысуы жағдайында мектептер мен мұғалімдерді қолдау стратегиясын әзірледі, Гонконг, құрлықтық Қытай және басқа елдердің орта және жоғары мамандандырылған білім беру саласының даму траекториясын құрастырды. Реформалар оқушыларға, мұғалімдер мен мектептерге оң әсер етті. Кэтрин реформалау тәжірибесін ұғынып, оны пайдалануға, мұғалім кәсібін байытуға, зерттеу жұмысын ынталандыруға және білімнің кең таралуына тырысады. Профеесор Чан өз еңбек жолын мектеп мұғалімі және инспекторы ретінде бастаған еді.

XI Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 24-25 қазан 2019 ж.: Пленарлық отырыстағы баяндама

Білім беру мазмұнын реформалауды іске асыру – 12 сабақ

2000 жылдан бастап Гонконг әкімшілік ауданы білім беру жүйесінің кең ауқымды реформаларды бастады. Бұл реформалар балабақшалардан бастап жоғары мектептерге дейінгі оқу жоспарларын жасауға қатысты болды. Осы реформалардың нәтижесінде оқушылардың халықаралық деңгейдегі үлгерімі жақсарды. Жаңа орта мектептің оқу бағдарламасы таңдаулы мектептен білім беру жүйесінен барлығына арналған 15 жылдық кешенді ақысыз білімге көшу үшін қажет. Сонымен қатар, реформалар тез өзгеретін әлемнің қажеттіліктерін қанағаттандыратын университеттік оқу бағдарламасын (үш жылдан 4 жылға дейін) құрастыру үшін қажет. Бұл презентацияда білім беру саласындағы саясаткерлер мен практиктердің кең ауқымды оқу бағдарламасын реформалау кезіндегі келісілген іс-әрекеттерінен алынған он екі қорытынды ұсынылады. Бұл процестер кеңестік және интерактивті сипатта болады және көптеген адамдардың қатысуымен жүзеге асырылады. Мүдделі тараптардың қатарына оқушылар, мұғалімдер және мектеп директорлары, университеттер, ата-аналар, кәсіби қауымдастықтар, түрлі мемлекеттік департаменттер, жұмыс берушілер, қоғамдастықтар, БАҚ, шетелдік институттар мен үкіметтер кіреді.


XI Халықаралық Ғылыми-тәжірибелік Конференциясы, 24-25 қазан 2019 ж.: Мастер-класс

Куррикулумды пәнаралық тұрғыдан қарастыру

Оқу жоспарын жасау немесе мектеп бағдарламаларын саяси және мектеп деңгейінде өзгерту кезінде оқушылардың қажеттіліктеріне, білім беру мен педагогиканың мазмұнына, оқулықтарға / оқу-педагогикалық ресурстарына, бағалауға және басқа мәселелерге қатысты белгілі бір шешімдер қабылдау қажет. Проблемалық сұрақтар әрқашан да бар, мысалы, оқу бағдарламасының мінсіз көрінісі мен оны нақты іске асыру, жаһандану және жергіліктендіру арасындағы айырмашылығы; бірыңғай оқу жоспары және бірнеше оқу бағдарламаларының тұжырымдамасы; қысқа және ұзақ мерзімді жоспарлау; білім беру және білімді қалыптастыру; іріктеу және оқыту мақсатында бағалау; біркелкілік пен әртүрлілік. Білім беру бағдарламаларын өзгертудің негізінде оқушыларды оқыту жатыр. Білімнің әр түрлі салаларынан алынған зерттеулер философия, білім берудің жаһандық және жергілікті түсінігі, әлеуметтік-тарихи, мәдени, ұйымдастырушылық, экономикалық, ғылыми, технологиялық және экологиялық контекстегі практикалық шешімдердің дамуына ықпал етті. Білім беруге тек бір жағынан қарау мүмкін емес. Бұл семинар қатысушылар арасында нақты шешімдер қабылдауда білім беру бағдарламаларға пәнаралық көзқарасын дамытуға бағытталған.

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI Международная научно-практическая конференция” headline=”Инноваторы в образовании” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Приглашенные спикеры

Кэтрин Чан

Профессор прикладной педагогики Факультета образования Гонконгского Университета. С 2000 по 2018 годы Кэтрин Чан работала в качестве помощника заместителя и заместителя Секретаря Бюро Образования Гонконга, Китай.

Полагаясь на свой академический опыт, Кэтрин Чан успешно применила теоретические знания на практике в оценке и реализации политики образования. Под ее руководством в 2002 г. была запущена реформа содержания начального образования Гонконга «Учимся учиться» (Learning to Learn), а также ряд других инициатив, таких как обучение одаренных детей, реформа системы оценивания, применение информационных технологий в образовании. Она также координировала внедрение Новой Академической Структуры в старшей школе, разработала инновационные стратегии поддержки учителей и школ при активном участии всех заинтересованных сторон и сформулировала траектории развития средне-специального и высшего образования в Гонконге, Континентальном Китае и других странах. Реформы оказали благотворное влияние на развитие учащихся, учителей и школ. Она стремится использовать и осмыслить опыт реформирования, обогатить профессию учителя, стимулировать исследовательскую деятельность и способствовать распространению знаний. Профессор Чан начинала свою профессиональную карьеру в качестве учителя и школьного инспектора.

XI Международная научно-практическая конференция, 24-25 октября 2019 г.: Выступление на пленарном заседании

Реализация реформы содержания образования – 12 уроков

С 2000 года специальный административный район Гонконг приступил к широкомасштабным реформам системы образования, которые в основном касались разработки куррикулума (учебных программ) от детских садов до старших классов средней школы. В результате данных реформ среди прочего улучшились показатели студентов в международных оценках. Новая учебная программа старшей школы является неотъемлемым условием для перехода от селективного школьного образования к комплексному 15-летнему бесплатному образованию для всех, а также для изменения университетской программы (с трех лет на 4 года) для удовлетворения потребностей быстро меняющегося мира. В данной презентации будут представлены двенадцать выводов, сделанных на основе согласованных действий политиков и практиков образования во время проведения крупномасштабной реформы куррикулума. Эти процессы носят консультативный и интерактивный характер и осуществляются при участии широкого круга населения. В число заинтересованных сторон входят учащиеся, учителя и директора школ, университеты, родители, профессиональные ассоциации, различные правительственные ведомства, работодатели, сообщества, средства массовой информации, иностранные учреждения и правительства.


XI Международная научно-практическая конференция, 24-25 октября 2019 г.: Семинар

Междисциплинарный взгляд на куррикулум

При разработке куррикулума или изменении школьных программ на политическом и школьном уровнях необходимо принятие определенных решений, касающихся потребностей учащихся, содержания образования и педагогики, учебников/учебных и педагогических ресурсов, оценивания и многого другого. Всегда существует ряд проблемных вопросов, например, между идеальным видением учебной программы и ее реальным воплощением, глобализацией и локализацией; концепцией единой учебной программы и концепцией нескольких учебных программ; краткосрочное и долгосрочное планирование; передача и формирование знаний; оценивание с целью отбора и обучения; единообразие и разнообразие. Обучение учащихся лежит в основе изменения учебной программы. Исследования из различных областей знаний внесли свой вклад в разработку практических решений с точки зрения философии, глобального и локального понимания образования, социально-исторического, культурного, организационного, экономического, научно-технологического и экологического контекстов. Невозможно смотреть на образование только с одного ракурса. Данный семинар нацелен на развитие у участников междисциплинарного видения куррикулума при принятии конкретных решений.

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”6411″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”XI NIS International Research-to-Practice Conference” headline=”Inspirational Speakers” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Keynote Speakers

Catherine Chan

Prof. Catherine K K Chan rejoined the Faculty of Education, The University of Hong Kong as Professor of Practice in 2018 after serving for eighteen years as Deputy Secretary and Principal Assistant Deputy of the Education Bureau, Hong Kong SAR, China.

Benefiting from the experiences of an academic before, she has put theories to practice in policy-making, implementation and evaluation. She led Hong Kong’s Learning to Learn curriculum reform in basic education that had started since 2002, and other initiatives such as gifted education, assessment reform, information technology in education. She also coordinated the implementation of the New Academic Structure at senior secondary level, innovated coherent support strategies for teachers and schools, partnered extensively with stakeholders, and communicated the articulation of post-secondary pathways to Hong Kong, the Mainland and overseas. The reforms have made significant positive impact at student, teacher and school levels. She aspires to use and conceptualise the reform experiences, to enrich the teaching profession, to inform and catalyze research, and to enable knowledge transfer beyond boundaries. Prof. Chan started her career as a school teacher and school inspector.

XI NIS International Research-to-Practice Conference, 24-25 October 2019: Keynote Speech

Implementing Large Scale Curriculum Reform – Twelve Lessons

The Hong Kong Special Administrative Region has embarked on large scale reforms of the education system since 2000. Curriculum development from kindergarten to senior secondary education is a core reform. Student achievements in international assessments have improved amongst others. The new senior secondary curriculum reform is an indispensable part when moving from a selective schooling system to a comprehensive 15- year free education for ALL, as well as changing 3-Year university programme to 4-year university programme to meet the needs of a fast changing world. This presentation would share twelve lessons of implementing large scale curriculum reform characterized by policy coherence based on practical experiences. The processes are consultative, participative and interactive when multiple stakeholders are involved. The stakeholders include students, teachers, principals, universities, parents, professional associations, different government departments, employers, community organisations, the media, overseas institutions and governments.


XI NIS International Research-to-Practice Conference, 24-25 October 2019: Workshop

Interdisciplinary Perspectives on Curriculum Decision-Making

In curriculum development or changing school curricula at policy and school levels, a number of related decisions are involved. These would include student needs, curriculum intentions, content, pedagogies, textbooks/learning and teaching resources, assessment and examination, revision and evaluation. There are always tensions such as those between the ideal curriculum and a feasible curriculum, globalization and localization; single curriculum conception and multiple curriculum conceptions; short-term plan and long-term plan; knowledge transmission and knowledge construction; assessment for selection and for learning; uniformity and diversity. Student learning is at the heart of curriculum change. Different disciplinary studies have rendered useful concepts for considering practical decisions. These include philosophical, global and local, socio-historical, cultural, organizational, economic, scientific-technological, and environmental perspectives. No one perspective is sufficient. This workshop would guide participants to use the inter-disciplinary perspectives in making specific curriculum decisions.

[:]