[:kk][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”конференция” headline=”Білім берудегі өзгерістер мен инновациялар” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы мен білім берудің маңыздылығы
Алихан Қарабаев
/ Ақпараттық-талдау орталығы, ҚР БҒМ, Қазақстан/
pdf

Сандық ұрпақ және білім берудің этнопедагогикалық негіздері: болашаққа көзқарас
Әйгерім Мыңбаева
/ Жалпы және этникалық педагогика кафедрасы, Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті, Казақстан/

pdf


Тәжікстандағы білім беру саласындағы зерттеулер
Сарфароз Ниозов
/ Білім беруді дамыту институты директоры, Аға Хан университеті, Карачи, Пәкістан/
Назархудо Дастамбуев
/ Білім беру департаментінің директоры, Ашық қоғам институты, Душанбе, Тәжікстан/
pdf

Қырғыстандағы білім беру саласындағы зерттеулер
Рахат Жолдошалиева
/ Онтарио білім беру саласындағы зерттеулер институты, Торонто университеті, Канада/

pdf


Қазақстандағы білім беру саласындағы зерттеулер
Қайрат Құрақбаев, Дэниель Хернандез Торрано
/ Назарбаев Университеті, Қазақстан/

pdf


Пилоттық мектептердегі орта білім беру мазмұнын жаңарту: халықаралық зерттеу нәтижелері
Колин МакЛафлин, Лиз Уинтер
/ Кембридж университеті, Ұлыбритания/
Қайрат Құрақбаев
/ Назарбаев Университеті, Қазақстан/

pdf


Орта білім беру мектептерінің бірінші сыныптағы жаңартылған білім беру мазмұны апробациясы мониторингінің нәтижелері
Мәриям Мұқатова
/ И. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы, Қазақстан/
pdf

Жаңа МЖМББС-ын апробациялау: артықшылықтары мен келешегі
Алмагүл Қазиева
/ Маңғыстау обл., Горький атындағы мектеп-лицей/
pdf

Пилоттық және бақылау мектептеріндегі 1 сынып оқушыларынының диагностикалық тестілеу нәтижелері
Сабыржан Мадеев
/ Педагогикалық өлшеулер орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Қазақстандағы жаңартылған бастауыш білім беру мазмұнын апробациялау: деректер бізге не дейді?
Әсел Қамбатырова
/ Назарбаев Университеті, Қазақстан/
pdf

Зияткерлік мектептер тәжірибесін Қазақстанның жалпы білім беретін мектептеріне тарату
Дариға Нұркешева
/ Семей қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

Жаңартылған білім беру мазмұнындағы формативті бағалау
Мейрамгүл Әбсатова
/ Педагогикалық өлшеулер орталығы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Қазақстан/
pdf

Зияткерлік мектептер академиялық көрсеткіштерді стрессіз жақсарту үшін Финляндияның инновациялық оқыту философиясын қабылдау керек пе?
Сонали Синха Рой
/ Шымкент қ. физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

Президенттің бес институционалды реформаларын енгізу бойынша 100 қадам – орта мектептерде ұлттық жоспардың 79 қадамын жүзеге асыру
Бақнұр Зиябеков
/ Назарбаев Университеті, Қазақстан/
pdf

Қазақстанның ауыл аймақтарында орналасқан шағын жинақты мектептердің қиындықтары: мұғалімдердің әр-түрлі жастағы оқушылар тобына куррикулумның қалай жүзеге асуы үмкін болуы туралы түсініктері
Марсело Лопез Лара
/ Назарбаев Университеті, Қазақстан/
pdf

Сезіммен тағы бір рет
Анна Филлипс
/ Ақтау қ. Назарбаев Зияткерлік мектебі, Қазақстан/
pdf

[:ru][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”конференция” headline=”Образовательные изменения и инновации” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

Социально-экономическое развитие Казахстана и значимость образования
Алихан Карабаев
/Информационно-аналитический центр, Казахстан/
pdf

Цифровое поколение и этнопедагогические основы образования: взгляд в будущее
Айгерим Мынбаева
/ Казахский национальный университет им. аль – Фараби, Казахстан/

pdf


Исследования в сфере среднего образования в Таджикистане
Сарфароз Ниозов
/ Директор института развития образования, Университет Ага Хана, Карачи, Пакистан/
Назархудо Дастамбуев
/ Директор департамента образования, Институт окрытое общество, Душанбе, Таджикистан/
pdf

Исследования в сфере среднего образования в Киргизстане
Рахат Жолдошалиева
/ Институт исследований в области образования Онтарио,Университет Торонто, Канада/
pdf

Лидерство в неспокойные времена: голос учителя и его участие в изменении куррикулума
Қайрат Құрақбаев, Дэниель Хернандез Торрано
/ Назарбаев Университет, Казахстан/
pdf

Обновление содержания среднего образования в пилотных школах: результаты международного исследования
Колин МакЛафлин, Лиз Уинтер
/ Кембриджский Университет, Великобритания/
Кайрат Куракбаев
/ Назарбаев Университет, Казахстан/

pdf


Об итогах мониторинга апробации обновленного содержания образования в первых классах общеобразовательных школ
Мариям Мукатова
/ Национальная академия образования им. И. Алтынсарина,
Казахстан/
pdf

Апробация нового ГОСНО: преимущества и перспективы
Алмагуль Казиева
/ Мангистауская обл., школа-лицей им. Горького/
pdf

Результаты диагностического тестирования обучающихся 1-х классов пилотных и контрольных школ
Сабыржан Мадеев
/ Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Апробация обновленного содержания начального образования в Казахстане: что говорят нам данные?
Асель Камбатырова
/ Назарбаев Университет, Казахстан/
pdf

Трансляция опыта Интеллектуальных школ в общеобразовательные школы Казахстана
Дарига Нуркешева
/ Интеллектуальная школа г. Семей, Казахстан/
pdf

Формативное оценивание в рамках обновленного содержания образования
Мейрамкуль Абсатова
/ Центр педагогических измерений, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», Казахстан/
pdf

Следует ли Интеллектуальным школам перенимать инновационную философию преподавания Финляндии для улучшения академических показателей, свободную от стресса?
Сонали Синха Рой
/ Интеллектуальная школа ФМН г.Шымкент, Казахстан/
pdf

100 шагов по внедрению пяти институциональных реформ Президента – реализация 79 шага плана нации в средней школе
Бакнур Зиябеков
/ Назарбаев Университет, Казахстан/
pdf

Сложность малокомплектных школ в сельских районах Казахстана: понимание учителями того, как куррикулум может быть реализован для разновозрастных групп
Марсело Лопез Лара
/ Назарбаев Университет, Казахстан/
pdf

Еще раз с чувствами
Анна Филлипс
/ Интеллектуальная школа г.Актау, Казахстан/
pdf

[:en][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” divider=”no” back_image=”1366″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”0.1″ parallax_offset=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” vertical_align=”btBottomVertical” animation=”” animation_back=”” animation_impress=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” el_class=”” el_style=”” background_image=””][bt_header superheadline=”NIS Networks” headline=”Educational Change and Innovation” headline_size=”medium” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=””][/bt_header][/bt_column][/bt_row][/bt_section]

The socio-economic development of Kazakhstan and the importance of education
Alikhan Karabayev
/Information Analytic Centre, Kazakhstan/
pdf

The digital generation and the ethnopedagogical basis of education: a glimpse into the future
Aygerim Mynbayeva
/ Faculty of General and Ethnographic Education, Кazakh National University, Kazakhstan/

pdf


Primary and secondary education research in Tadzhikistan
Sarfaroz Niyozov
/ Aga Khan University, Karachi, Pakistan/
pdf

Primary and secondary education research in Kyrgyzstan
Rakhat Zholoshliyeva
/ University of Toronto, Canada/
pdf

Primary and secondary education research in Kazakhstan
Kairat Kurakbayev, Daniel Torrano
/ Nazarbayev University, Kazakhstan/
pdf

Renewal of the Primary Curriculum in pilot schools: findings of the international research project
Colleen McLaughlin, Liz Winter
/ Cambridge University, United Kingdom/
Kairat Kurakbayev
/ Nazarbayev University, Kazakhstan/

pdf


On the results of the monitoring of piloting the renewed content of the curriculum in the first grade of mainstream secondary schools
Mariyam Mukatova
/ National Academy of Education, Kazakhstan/
pdf

Piloting the New Primary Curriculum: advantages and perspectives
Almagul Kaziyeva
/ Gorky Lyceum, Mangistau Oblast/
pdf

The results of diagnostic testing of first grade students of pilot and control schools
Sabyrzhan Madeyev
/ Center of Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

Piloting primary education reforms in Kazakhstan: what the data tell us
Assel Kambatyrova
/ Nazarbayev University, Kazakhstan/
pdf

Disseminating the NIS experience to mainstream schools
Dariga Nurkesheva
/ NIS Semey, Kazakhstan/
pdf

Formative assessment in the context of the educational reform project
Meiramkul Absatova
/ Center of Pedagogical Measurements, Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan/
pdf

One hundred steps for the implementation of President’s five institutional reforms – achieving 79 steps of the national plan in lower secondary schools
Baknur Ziyabekov
/ Nazarbayev University, Kazakhstan/
pdf

Complexity of ungraded schools in rural Kazakhstan: Teachers’ understandings about how the curriculum can be best delivered to mixed age groups
Marcelo Lopez Lara
/ Nazarbayev University, Kazakhstan/
pdf

Once more with feeling
Anna Phillips
/ NIS Aktau, Kazakhstan/
pdf

[:]