XI Международная научно-практическая конференция

Учителя, меняющие мир школы

24-25 октября 2019г.

24 қазан, №1 секциялық отырыстар


Ойшылдар ортасында оқыту және оқу Йорам ХАРПАЗ, Бейт Берл колледжінің аға оқытушысы, Израиль

Преподавание и обучение в сообществе думающих Йорам ХАРПАЗ, старший преподаватель Колледжа Бейт Берл, Израиль

Teaching and learning in a community of thinking Yoram HARPAZ, Senior Lecturer in Beit Berl College, Israel

«Мұғалім-оқушы» қарым-қатынасы және оның оқыту үдерісіндегі маңыздылығы Тео ВУББЕЛЬС, Утрехт университетінің Құрметті білім беру профессоры, Нидерланд

Взаимоотношения «учитель-ученик» и их значение в обучении Тео ВУББЕЛЬС, почетный профессор образования Утрехтского университета, Нидерланды

Teacher-student relationships to facilitate learning Theo WUBBELS, Professor Emeritus of Educational Sciences at Utrecht University, Netherlands

PISA нәтижелері үшін немесе PISA нәтижелері бойынша оқыту?: функционалдық сауаттылық бойынша оқыту курсы Нико ДИТЕРЕН, Cito халықаралық жобалары бойынша аға кеңесші, Нидерланд

Обучение для или обучение по результатам PISA?: обучающий курс по функциональной грамотности Нико ДИТЕРЕН, старший консультант по международным проектам в Cito, Нидерланды

Learning for or learning from PISA? A training course in functional literacy Nico DIETEREN, Senior consultant for international projects at Cito, Netherlands

Технологиялар қалай қолдан баға қоюды ауыстырады және сапаны төмендетпей, шығындарды азайтуға көмектеседі? Роберто ХОРТАЛ, Инновациялар жөніндегі директор, RM Results, Ұлыбритания

Как технологии заменяют ручное выставление баллов, и помогают снизить затраты, не снижая качества Роберто ХОРТАЛ, директор по инновациям, RM Results, Великобритания

How technology is disrupting human marking and helping reduce the cost of marking without compromising quality Roberto HORTAL, Head of Innovation at RM Results, United Kingdom

Kinderworld мектептерінде жетістікке жетуде қолданылатын бағдарламалық жасақтама — Kinderworld оқыту моделі Лорейн ЭЛС, Сингапур халықаралық мектептерінің Басқарушы директоры (Ханой), KinderWorld Халықаралық тобы; Джон ЯН, Inknoe компаниясының құрылтайшысы және бас директоры, Сингапур

Программное обеспечение для успеха в школах Kinderworld – модель обучения Kinderworld Лорейн ЭЛС, управляющий директор, Сингапурские международные школы (Ханой), Международная группа KinderWorld; Джон ЯН, соучредитель и генеральный директор компании Inknoe, Сингапур

The software for success in Kinderworld schools – the Kinderworld teaching model Lorraine ELS, Supervisory Principal, Singapore International Schools (Hanoi), KinderWorld International Group; John YAN, Co-founder and CEO of Inknoe, Singapore

Мектеп мұғалімдері үшін эмоциялық зиятты дамыту Виктория ШИМАНСКАЯ, психология ғылымдарының докторы, Эмоциялық зияттың ресейлік заманауи моделін құрушы

Развитие эмоционального интеллекта для учителей школ Виктория ШИМАНСКАЯ, доктор психологии, создатель актуальной российской модели эмоционального интеллекта

Developing school teachers’ emotional intelligence Victoria SHIMANSKAYA, Doctor of Psychology, Author of the Russian model of Emotional Intelligence

Мектебіңізді болашақ мектебіне қалай айналдыруға болады? Алексей ГОЛУБИЦКИЙ, «Болашақ мектептері» директоры, Калининград облысы, Большое Исаково кенті, Ресей

Как превратить свою школу в школу будущего? Алексей ГОЛУБИЦКИЙ, директор «Школы будущего», Калининградская область, пос. Большое Исаково, Россия

How to make your school “A school of the future”? Aleksey GOLUBITSKIY, Principal of School of the Future, Bolshoe Issakovo, Kaliningrad region, Russia

Бастауға қайта оралу: Қазіргі сыныптағы сторителлинг өнері Дана Шерри, Silk Road House бағдарламаларының директоры, Калифорниядағы Әулие Мария колледжінің оқытушысы, АҚШ

Возвращаясь к истокам: Искусство сторителлинга в современном классе Дана ШЕРРИ, директор программ сторителлинга в Silk Road House, преподаватель в Калифорнийском колледже Святой Марии, Калифорния, США

Bringing the ancient art of oral storytelling into the modern classroom Dana SHERRY, Director of Storytelling Programs, Silk Road House; Managing Director at Eth-Noh-Tec; Lecturer at Saint Mary’s College of California, USA

TALIS-2018: Қазақстандық мектеп директорлары мен мұғалімдерге арналған іс-тәжірибелік тұжырымдар Карин ТРЕМБЛЕЙ, ЭЫДҰ жетекші талдаушысы, TALIS жобасының менеджері, Франция

TALIS 2018: практические выводы для казахстанских учителей и директоров школ Карин ТРЕМБЛЕЙ, ведущий аналитик ОЭСР, проектный менеджер TALIS, Франция

TALIS 2018: Some actionable messages for Kazakh teachers and school leaders Karine TREMBLAY, TALIS Project Manager and Senior Analyst, OECD Directorate for Education and Skills, France

TALIS-2018: Қазақстан мұғалімдерінің дауысы Мағжан АМАНҒАЗЫ, АТО вице-президенті

TALIS 2018: голос учителей Казахстана Magzhan AMANGAZY, Vice-president of IAC

TALIS-2018: Kazakhstani teachers’ voice Magzhan AMANGAZY, Vice-president of IAC

Зерттеу нәтижелерін мұғалімдердің кәсіби даму траекториясын құруда пайдалану Мәдина ТЫНЫБАЕВА, Педагогикалық шеберлік орталығы директорының орынбасары

Использование результатов исследований в выстраивании траекторий профессионального развития учителей Мадина ТЫНЫБАЕВА, заместитель директора Центра педагогического мастерства

Applying research results to build teachers’ professional development track Madina TYNYBAYEVA, Centre of Excellence

Жергілікті құзыреттілік орталықтары – мектепке дейінгі білім беру ұйымдары мұғалімдерінің зерттеу дағдыларын дамытуға арналған ресурс түрі Ольга СУРНАЧЁВА, Қаламқас ӘБДІКӘРІМОВА, Қарағанды қ. ПШО

Локальные центры компетенций – особый вид ресурса развития исследовательских навыков педагогов дошкольных организаций образования Ольга СУРНАЧЁВА, Каламкас АБДИКАРИМОВА, ЦПМ г. Караганда

Local competence centres – special type of resource to develop pre-school teachers’ research skills Olga SURNACHYOVA, Kalamkas ABDIKARIMOVA, Centre of Excellence Karaganda

Тізбекті мәтін әдісі «P» дыбысын автоматтандыруға қалай әсер етеді? Ильнара РАХИМБАЕВА, «Таңшолпан» балабақшасының логопеді, Қарағанды қ.

Как метод цепного текста влияет на автоматизацию звука «Р» Ильнара РАХИМБАЕВА, логопед КГКП «Таншолпан» г.Караганда

The influence of chain text method on automation of [r] sound Ilnara RAKHIMBAYEVA, “Tansholpan” Kindergarten, Karaganda

Негізгі физикалық жаттығулар арқылы 2-кіші топ балаларындағы жалпақтабанның алдын алу Қарлығаш ТӨЛЕУОВА, «Балақай» балабақшасының тәрбиешісі, Қарағанды қ.

Профилактика плоскостопия у детей 2 младшей группы через основные физические упражнения Карлыгаш ТОЛЕУОВА, воспитатель КГКП «Балакай», г.Караганда

Preventing flat foot of children’s junior group through basic physical exercises Karlygash TOLEUOVA, “Balakay” Kindergarten, Karaganda

Мектепке дейінгі ұйым мен бастауыш мектеп арасындағы сабақтастық Галина КИБЕРЧА, Маргарита ЗУРДЕЕВА, «Бақыт» мектеп-балабақша кешені ЖШС

Преемственность между дошкольной организацией и начальной школой Галина КИБЕРЧА, Маргарита ЗУРДЕЕВА, ТОО Комплекс школа-детский сад «Бахыт»

Coherence between preschool organization and primary school Galina KIBERCHA, Margarita ZURDEYEVA, “Bakyt” Kindergarten

Мектепке дейінгі ұйым педагогтерін кәсіби қоғамдастықтағы жетекші мектептер желісіне қосу жолындағы алғашқы қадамдар Абдрашит ШУНГУЛОВ, Арман АНАФИНА, Елтай орта мектебі, Қарағанды облысы

Первые шаги по включению педагогов дошкольной организации в сетевое профессиональное сообщество ведущей школы Абдрашит ШУНГУЛОВ, Арман АНАФИНА, Ельтайская средняя школа, Карагандинская область

First steps on including preschool teachers into school’s professional network Abdrashit SHUNGULOV, Arman ANAFINA, Eltay secondary school, Karaganda oblast

Балабақшадағы эксперимент алаңы: қиындықтар мен алдағы жоспарлар Анар ТӘҢІРБЕРГЕНОВА, п.ғ.к., менеджер; Кәмила Күзембаева, ПШО, Нұр-Сұлтан қаласы; Фарида ДАРИМОВА, МКҚК № 67 «Шұғыла» балабақшасының меңгерушісі

Kindergarten experimental platform: challenges and prospects Anar TANIBERGENOVA, Kamilla KUZEMBAYEVA, Centre of Excellence; Farida Darimova, “Shugyla” Kindergarten #67

24 қазан, №2 секциялық отырыстар


Балалар дүниеде бар нәрсеге ғана ұмтылуы мүмкін: Батыл көшбасшыларды тәрбиелеу арқылы балалардың ұмтылыстарын арттыру Гер ГРАУС, Халықаралық KidZania білім беру бағдарламаларының директоры, ҰлыбританияДети могут стремиться только к тому, что реально существует: Мотивация детских стремлений через воспитание смелых лидеров Гер ГРАУС, директор по международным образовательным программам KidZania, Великобритания

 

Children can only aspire to what they know exists: Raising children’s aspirations through brave, bold leadership Ger GRAUS, Global Director of Education at KidZania, United Kingdom

Оқушының таңдауына негізделген жеке оқыту тәсілдері Сергей ПОЛЯНСКИХ, Талдықорған қ. НЗМ; Нұрсұлтан ХАДЖИМУРАТОВ, Алматы қ. ФМБ НЗМ

Индивидуальные подходы в обучении, основанные на выборе ученика Сергей ПОЛЯНСКИХ, НИШ г.Талдыкорган; Нурсултан ХАДЖИМУРАТОВ, НИШ г.Алматы

Individual approaches to teaching based on the student’s choice Sergey POLYANSKIH, NIS Taldykorgan; Nursultan KHADZHIMURATOV, NIS (PhM) Almaty

Translating trilingual education policy into practice through CLIL Bridget GOODMAN, Mukul SAXENA, Xabier SAN ISIDRO, Nazarbayev University Graduate School of Education

Оқу үлгерімі төмендеу қаупі бар балалармен жұмыс істейтін мамандар: кәсіби талаптар, жұмысқа тарту және кәсіби даму Сергей КОСАРЕЦКИЙ, «Жоғары экономика мектебі» Ұлттық зерттеу университетінің Білім институты жанындағы А.А. Пинский атындағы Негізгі және қосымша білім беру орталығының директоры, Ресей

Кадры для работы с детьми с рисками образовательной неуспешности: профессиональные требования, привлечение, профессиональное развитие Сергей КОСАРЕЦКИЙ, директор Центра основного и дополнительного образования им. А.А.Пинского, Института Образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Россия

Pedagogical staff to work with children at-risk: Standards, recruitment and professional development Sergey KOSARETSKY, Director of Pinsky Centre of General and Extracurricular Education of Institute of Education, HSE University, Russia

Мектептегі кибербуллинг пен зорлық- зомбылықтың алдын алу Халида ӘЖІҒҰЛОВА, БҰҰ-ның адам құқықтары жөніндегі сертификатталған тренері, Еуразиялық технологиялық университетінің қауымдастырылған профессоры

Профилактика кибербуллинга и насилия в школе Халида АЖИГУЛОВА, сертифицированный тренер ООН по правам человека, ассоциированный профессор Евразийского технологического университета

Preventing cyberbulling and violence at school Khalida AZHIGULOVA, UNHRC certified coach, Eurasian technological university

Как междисциплинарное вычислительное мышление делает технологии доступными? Рик СОММЕР, исполнительный директор Центра международных подготовительных программ в Стэнфордском университете, США

Making technology accessible through multi-disciplinary computational thinking Rick SOMMER, Director of Stanford Pre-Collegiate Studies, USA

Қазақстанның орта білім беру жүйесіндегі білім беру инновацияларының таратылуы және сабақтастығы. үш аймақтың кейстерін зерттеу Коллин МАКЛАФЛИН, Олена ФИМЬЯР, Наталья ЯКАВЕЦ, Кембридж университетінің Білім беру факультеті (Ұлыбритания); Нәзипа АЮБАЕВА, Назарбаев университеті Жоғары білім беру мектебінің Ғылым департаменті

Трансляция и непрерывность образовательных инноваций в системе среднего образования Казахстана. изучение кейсов трех регионов Коллин МАКЛАФЛИН, Олена ФИМЬЯР, Наталья ЯКАВЕЦ, факультет образования Кембриджского университета, Великобритания; Назипа АЮБАЕВА, Департамент науки Высшей школы образования Назарбаев Университета

Translation and continuity of educational innovations in the secondary education system of Kazakhstan. Case studies of three regions Коллин МАКЛАФЛИН, Олена ФИМЬЯР, Наталья ЯКАВЕЦ, Кембридж университетінің Білім беру факультеті (Ұлыбритания); Нәзипа АЮБАЕВА, Назарбаев университеті Жоғары білім беру мектебінің Ғылым департаменті

Академиялық жұмыс сенімге негізделеді Марит ХОВЕЙД, Норвегия Ғылым және технология университетінің Әлеуметтік және білім беру ғылымдары факультетінің профессоры, Норвегия

Академическая работа строится на доверии Марит ХОВЕЙД, профессор факультета социальных и образовательных наук Норвежского университета науки и технологии, Норвегия

Academic work is built on trust Marit HOVEID, Norwegian University of Science and Technology, Norway

Назарбаев Университеті Жоғары білім беру мектебіндегі академиялық адалдық және плагиаттың алдын алу Баркли МУЛЛИНС, Назарбаев Университетінің Жоғары білім беру мектебінің оқытушысы

Академическая честность и предотвращение плагиата ВШО НУ Баркли МУЛЛИНС, Высшая школа образования, Назарбаев Университета

Academic integrity and avoiding plagiarism at NUGSE Barclay MULLINS, Graduate School of Education, Nazarbayev University

Семей қаласындағы НЗМ-де академиялық адалдық мәдениетін дамыту Зухра ЗАЙНИЕВА, Райгүл ҚАЙЫРКЕНОВА, Семей қ. НЗМ (ignite)

Развитие культуры академической честности в НИШ г.Семей Зухра ЗАЙНИЕВА, Райгүл ҚАЙЫРКЕНОВА, НИШ г.Семей (ignite)

Development of academic integrity in NIS Semey Zukhra ZAINIYEVA, Raigul KAIYRKENOVA, NIS Semey (ignite)

Как избежать академического плагиата среди учащихся старших классов Асхат БЕЙСЕНБАЕВ, НИШ ФМН г.Нур-Султана (ignite)

Онлайн-құралдарды қолдана отырып, плагиаттың алдын алуды үйрету Мағрипа АЛТАЙБЕКОВА, Гүлден АҚПАБАЕВА, Нұр-Сұлтан қ. НЗМ

Обучение предотвращению плагиата с использованием онлайн-инструментов Магрипа АЛТАЙБЕКОВА, Гульден АКПАБАЕВА, НИШ г.Нур-Султана

Teaching the avoidance of plagiarism using online tools Magripa ALTAIBEKOVA, Gulden AKPANBAYEVA, NIS Nur-Sultan

Synthesizing Action Research and Lesson Study in theory and practice John ELLIOTT, University of East Anglia, United Kingdom

Негізгі сұрақ: «Не үшін?» Лилия ЖУРБА, Көкшетау қ. ПШО аға менеджері

Ключевой вопрос «Для чего?» Лилия ЖУРБА, Центр педагогического мастерства г.Кокшетау

Key question: What for? Liliya ZHURBA, Centre of Excellence, Kokshetau

Сабақты зерттеуде неге көшбасшы болу керек? Замзагүл ТУИТИНА, Нұр-Сұлтан қ. №38 орта мектебі; Жанна БАЙҒАРИНОВА, Нұр-Сұлтан қ. ПШО

Зачем быть лидером в Исследовании урока? Замзагуль ТУИТИНА, средняя школа №38 г. Нур-Султана; Жанна БАЙГАРИНОВА, Центр педагогического мастерства г.Нур-Султана

Why become a leader in Lesson Study? Zamzagul TUITINA, Secondary school #38, Nur-Sultan; Zhanna BAIGARINOVA, Centre of Excellence

Сабақты өзгерту – әлемді өзгерту Айгүл СӘТЕКОВА, Нұр-Сұлтан қ. Т. Айбергенов атындағы №16 орта мектебі; Зухра ИДРИШЕВА, Нұр-Сұлтан қ. ПШО

Меняем урок – меняем мир Айгуль САТЕКОВА, школа №16 им. Т. Айбергенова г.НурСултан; Зухра ИДРИШЕВА, Центр педагогического мастерства г.Нур-Султана

Change the lesson – change the world Aigul SATEKOVA, Aibergenov school #16, Nur-Sultan; Zukhra IDRISHEVA, Centre of Excellence

Сабақты зерттеу мұғалімдердің кәсіби шеберлігін жетілдіру құралы ретінде Айман ҚАБДЫҒАЛИЕВА, Талдықорған қ. №14 мектеп-гимназиясы

Исследование урока как инструмент формирования профессионального мастерства учителей Айман КАБДЫГАЛИЕВА, заместитель директора школы-гимназии №14 г.Талдыкорган

Lesson Study as a tool of shaping teacher’s professionalism Aiman KABDYVALIYEVA, School-gymnasium #14, Taldykorgan

Қашықтықтан оқыту – Қазақстан Республикасындағы орта мектеп мұғалімдері жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында кәсіби қоғамдастық құру мүмкіндігі Әсел СТАМБЕКОВА, ELTE University, Венгрия; Нұргүл АПИЛОВА, Ә.Молдағұлова атындағы орта мектеп, Атырау қ.

Дистанционное обучение как усовершенствование в создании профессионального сообщества для повышения эффективности работы учителей средних школ в РК Асель СТАМБЕКОВА, Университет ELTE, Венгрия; Нургуль АПИЛОВА, средняя школа имени Алии Молдагуловой г.Атырау

Remote teaching as enhancement in building professional learning community to improve teacher effectiveness of middle school teachers in Kazakhstan Assel STAMBEKOVA, ELTE University, Hungary; Nurgul APILOVA, Secondary school #22, Atyrau

Қазақстандық мұғалімдердің кәсіби дамуындағы онлайн-курстардың рөлі Владимир РЫБКИН, Назарбаев Университеті, Нұр-Сұлтан қ. НЗМ

Роль онлайн курсов в профессиональном развитии казахстанских учителей Владимир РЫБКИН, Назарбаев Университет, НИШ г.Нур-Султан

The role of online courses in the professional development of Kazakhstani teachers Vladimir RYBKIN, NIS Nur-Sultan

Мектептегі өзара іс-қимыл жағдайындағы мұғалімдердің біліктілігін арттырудың инновациялық құралдары Әділжан АВАЛИЕВ, Қапашағай қ, №2 мектебі

Инновационные инструменты профессионального развития педагогов в условиях взаимодействия школ Адильжан АВАЛИЕВ, Школа №2 г. Капшагай

Innovative tools for teachers’ professional development within school collaboration Adilzhan AVALIYEV, School #2, Kapshagay

24 қазан, № 3 секциялық отырыстар


Мұғалімдердің дербестігі және көшбасшылығы Дуйшонкул ШАМАТОВ, Гулмира КАНАЕВА, Назарбаев университеті

Автономия и лидерство учителей Дуйшонкул ШАМАТОВ, Гулмира КАНАЕВА, Назарбаев Университет

Teachers’ autonomy and leadership Duishon SHAMATOV, Gulmira QANAY, Nazarbayev University

Мектеп ішіндегі дамыту жұмысынан бастау алатын реформа: Қазақстан ұстаздарының көшбасшылығы Күнсұлу ҚҰРМАНҚҰЛОВА, Тараз қ.. №5 мектебі; Эльзира БИЖІГІТОВА, Тараз қ.. НЗМ, Гүлнар КЕНЖЕТАЕВА, Тараз қ.. №40 мектебі

Реформа, начинающаяся с работы по развитию внутри школы: Лидерство учителей Казахстана Кунсулу КУРМАНКУЛОВА, школа №5 г.Тараз; Эльзира БИЖИГИТОВА, НИШ г.Тараз; Гулнара КЕНЖЕТАЕВА, Центр педагогического мастерства

From school-based improvement to system change: developing teacher leadership in schools in Kazakhstan Kunsulu KURMANKULOVA, School Gymnasium №5, Taraz; Elzira BIZHIGITOVA, NIS Taraz; Gulnara KENZHETAYEVA, Centre of excellence

Мектеп директорының көшбасшылық қасиеттерінің қалыптасуына «Мен» тұжырымдамасының тигізер әсері Толеген НУГЕРБАЕВ, Салтанат ЖУМАБАЕВА, ПШО

«Влияние «Я» – концепции на формирование лидерских качеств директора школы Толеген НУГЕРБАЕВ, Салтанат ЖУМАБАЕВА, Центр педагогического мастерства

Self-concept influence on shaping school principal’s leadership qualities Tolegen NURGEBAYEV, Saltanat ZHUMABAYEVA, Centre of excellence

Практика совместного планирования уроков и влияние совместного планирования на преподавание и обучение Асемгуль БУКУТОВА, Асемгуль КОЙШЫГАРАЕВА, НИШ г.Тараз (ignite)

Развитие рефлексивного мастерства учителя через профессиональную поддержку Насибахан ИСКАКОВА, Зәкира СЕЙДУАЛИЕВА, Тараз қ. НЗМ (ignite)

Семинар-практикумдар арқылы мұғалімдердің рефлексивті жазу дағдыларын дамыту Ботагөз ЖАЙЫЛҒАНОВА, Бейбіт ДЕМЕСЕНОВ, Қостанай қ. НЗМ (ignite)

Развитие навыков рефлексивного письма учителей через семинар-практикумы Ботагоз ЖАИЛГАНОВА, Бейбит ДЕМЕСЕНОВ, НИШ г. Костанай (ignite)

Developing teachers’ reflective writing skills through workshops Botagoz ZHAILGANOVA, Beibit DEMESSENOV, NIS Kostanay (ignite)

Үштілділік білім беру аясында қазақ тілінде оқитын оқушылардың қазақ тіліне қатысты дағдыларының дамуы Самат КАЛМЕНОВ, Білім беру бағдарламалары орталығы

Языковые навыки на казахском языке у учащихся с казахским языком обучения в трёхъязычном контексте Самат КАЛМЕНОВ, Центр образовательных программ

Kazakh language skills of Kazakh-medium students in a trilingual education context Samat KALMENOV, Centre for Educational Programmes

Белсенді оқыту стратегиялары ағылшын тіліндегі «Информатика» сабағының тиімділігін арттыру факторы ретінде Евгения КАДЫСЕВА, Теміртау қ.№1 мектеп-гимназиясы

Стратегии активного обучения как фактор повышения эффективности урока «Информатика» на английском языке Евгения КАДЫСЕВА, КГУ «Гимназия №1 города Темиртау

Active learning strategy as a factor of enhancing lesson efficiency at “Informatics in English” Yevgeniya KADYSSEVA, Gymnasium №1 Temirtau

Exploration of the implementation of the trilingual policy in the School X Zulfiya URUMBASSAROVA, Astana Garden School; Aileen GALAZ, NIS Aktobe

 

Сабақты екінші тілде оқыту контекстінде тарих пәні мұғалімдерінің коммуникативтік және тілдік құзіреттілігін дамыту Мейрамгуль ЖЕТПІСБАЕВА, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығының Қарағанды облысындағы филиалы; Лаура АБЗАЛБЕК, Педагогикалық өлшеулер орталығы

Развитие коммуникативно-языковой компетентности учителей истории в условиях преподавания предмета на втором языке Мейрамгуль ЖЕТПИСБАЕВА, Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Карагандинской области; Лаура АБЗАЛБЕК, Центр педагогических измерений

Developing History teachers’ communicative skills in teaching in a second language Meiramgul ZHETPISBAYEVA, “Orleu” NCPD; Laura ABZALBEK, Centre of Pedagogical Measurements

CLIL әдістемесі бойынша физика пәнін үшінші тілде (L3) оқытудағы мұғалімнің рөлі Мирлан ДЖУСАМБАЕВ, Альбина ЕЛІБАЕВА, Тараз қ. НЗМ; Василий КРЮЧКОВ, Петропавл қ. НЗМ

Роль учителя в преподавании физики на Я3 по методологии CLIL Мирлан ДЖУСАМБАЕВ, Альбина ЕЛИБАЕВА, НИШ г.Тараз; Василий КРЮЧКОВ, НИШ г.Петропавловск

Teacher’s role in teaching Physics in L3 within CLIL method Mirlan JUSSAMBAYEV, Albina YELIBAYEVA, NIS Taraz, Vassili KRYUCHKOV, NIS Petropavlovsk

ПОПС-формуласы жазылым дағдыларын жетілдірудің когнитивтік форматы ретінде Гаянэ МАРКОСЯН, «Айб» мектебі, Армения

ПОПС-формула как когнитивный формат совершенствования навыков письменной речи Гаянэ МАРКОСЯН, школа «Айб», Армения

P.R.E.S. Formula as a cognitive format to improve writing skills Gayane MARKOSYAN, Ayb School, Armenia

ПОПС тәсілін орта жастағы оқушылардың дәлелді жауап беру қабілетін дамыту құралы ретінде қолдану Жанар СҰЛТАНОВА, Семей қ. № 37 мектеп-гимназия, Гүлмира ӘБЕУХАНОВА, Семей қ. НЗМ

Прием ПОПС как средство развития у учащихся среднего звена способности формулировать аргументированные ответы Жанар СУЛТАНОВА, школа-гимназия №37 г.Семей, Гульмира АБЕУХАНОВА, НИШ г.Семей

P.R.E.S. method as a tool for developing argumentation skills of middle school students Zhanar SULTANOVA, School-gymnasium №37, Semey; Gulmira ABEUKHANOVA, NIS Semey

Teaching and learning English in homogeneous groups in terms of language skills Zhanar UMBETAYEVA, Karlien SENEKAL, NIS Ust-Kamenogorsk (ignite)

ESL бойынша оқушылардың бірін-бірі бағалауы кезінде оларды рөлге бөлу арқылы айтылым дағдыларын дамыту Павиз ХУРИЯ, Гүлнұр ІЗБАСОВА, Ақтау қ.. НЗМ

Распределение ролей во взаимооценивании как инструмент для улучшения разговорных навыков в ESL Павиз ХУРИЯ, Гульнур ИЗБАСОВА, НИШ г. Актау

Role distribution in peer assessment (RDPA) as a tool for improving speaking skills in ESL Khuriya PAVIZ, Gulnur IZBASSOVA, NIS Aktau

Қазақ және орыс сыныптарының оқушыларын біріктіріп оқыту арқылы қазақ тілін үйрету Зағира ОЖАНОВА, Алмагүл МАХАТПАЕВА, Өскемен қ. НЗМ

Изучение казахского языка через совместное обучение учащихся в классах c казахским и русским языком обучения Загира ОЖАНОВА, Алмагуль МАХАТПАЕВА, НИШ г.Усть-Каменогорск

Learning the Kazakh language through joint student learning in classes with Kazakh and Russian as primary language Zagira OZHANOVA, Almagul MAKHATPAEVA, NIS Ust-Kamenogorsk

Оқушылардың қарым-қатынасы мен тілдік дағдыларын дамыту үшін драмалық жаттығу әдістерін қолдану Ксения АЛИКУЛОВА, Марат ТЕЛҒОЗИЕВ, Шымкент қ. НЗМ, Замира САПАРБАЕВА, Шымкент қ. ПШО (ignite)

Использование методов драматизации для развития коммуникативных и языковых навыков учащихся Ксения АЛИКУЛОВА, Марат ТЕЛГОЗИЕВ, НИШ г. Шымкент, Замира САПАРБАЕВА, Центр педагогического мастерства г.Шымкент (ignite)

The use of drama activity methods to develop students’ communication and language skills  

ХБ мұғалімі қызметінің нәтижесі: қазақ және ағылшын тілдері сабақтарында жобалық жұмыстарды ұйымдастыру және оның оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамытуға тигізер ықпалы Аманкүл БАЙШАҒЫРОВА, Жанара НҰРМАГАНБЕТОВА, Нұр-Сұлтан қ. НЗМ

Результаты работы преподавателя МБ: организация проектной работы на уроках казахского и английского языков и ее влияние на развитие исследовательских навыков учащихся Аманкуль БАЙШАГИРОВА, Жанара НУРМАГАНБЕТОВА, НИШ г.Нур-Султана

The results of IB teacher’s work: organization of the project work in the lessons of Kazakh and English and development of students’ research skills Amankul BAISHAGIROVA, Zhanara NURMAGANBETOVA, NIS Nur-Sultan

Зерттеушілік дағдыларын проблемалық оқыту арқылы дамытуға бола ма? Әсел КӘРІБЖАНОВА, Павлодар қ. НЗМ; Әлия АНДАКАЕВА, Үмітгүл ҚАЛИЖАНОВА, Семей қ. НЗМ

Можно ли развить исследовательские навыки через проблемное обучение? Асель КАРИБЖАНОВА, НИШ г.Павлодар; Алия АНДАКАЕВА, Үмітгүл КАЛИЖАНОВА, НИШ г.Семей

Can we develop research skills through problem-based learning? Assel KARIBZHANOVA, NIS Pavlodar; Aliya ANDAKAYEVA, Umitkul KALIZHANOVA, NIS Semey

Оқушылардың зерттеушілік дағдысын жобалық және проблемаға бағдарланған оқыту әдістері арқылы дамыту Гүлнар ЕСЕНТАЕВА, Ақтөбе қ. НЗМ

Применение методов проектного и проблемно-ориентированного обучения для развития исследовательских навыков учащихся Гульнар ЕСЕНТАЕВА, НИШ г.Актобе

Applying problem and project-based learning to develop students’ research skills Gulnar YESSENTAYEVA, NIS Aktobe

Оқушыларға өмірде кездесетін мәселелерді шешуді қалай үйретуге болады? Людмила ТРУБНИКОВА, Гүлжан ӨТЕУБАЕВА, Ақтөбе қ. НЗМ

Как научить учащихся решать жизненные задачи? Людмила ТРУБНИКОВА, Гульжан УТЕУБАЕВА, НИШ г.Актобе

How to teach students to solve life problems? Ludmila TRUBNIKOVA, Gulzhan UTEUBAEVA, NIS Aktobe

Ұйымдастырылған оқу әрекеті үдерісінде мектепалды жастағы оқушылардың зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру Нәдия БАТЫРБАЕВА, Петропавл қ. ПШО; Светлана ВЛАСЕНКО, Көкшетау қ. Мырзахметов атындағы университет

Формирование исследовательских навыков дошкольников в процессе организованной учебной деятельности Надия БАТЫРБАЕВА, Центр педагогического мастерства г. Петропавловск; Светлана ВЛАСЕНКО, кафедра социально-педагогических дисциплин Кокшетауского университета им. Мырзахметова

Formation of research skills of preschoolers in the process of organized educational activity Nadia BATYRBAEVA, Centre of Excellence Petropavlovsk; Svetlana VLASENKO, Kokshetau University named after Myrzakhmetov

Ауылдық мектеп оқушыларының бойында кәсіпкерлік дағдыларын дамыту: «Родина» ауылының тәжірибесі Белла ГАЗДИЕВА, Көкшетау қ. мемлекеттік басқару академиясы

Развитие навыков предпринимательства у учеников сельских школ: Опыт села Родина Белла ГАЗДИЕВА, директор филиала Академии государственного управления г.Кокшетау

Developing students’ entrepreneurship skills in rural schools. Experience of Rodina village Bella GAZDIEVA, Branch of Academy of public administration, Kokshetau

Қазақстан мен Израиль арасындағы халықаралық ынтымақтастық арқылы оқушылардың ғаламдық құзыреттілігін дамыту Валерия ГОЛОВИНЦЕВА, Вера ГОЛОВАНОВА, Павлодар қ. НЗМ

Развитие глобальной компетенции учащихся через международное сотрудничество между Казахстаном и Израилем Валерия ГОЛОВИНЦЕВА, Вера ГОЛОВАНОВА, НИШ г.Павлодар

Developing students’ global competence through international collaboration between Kazakhstan and Israel Valeriya GOLOVINTSEVA, Vera GOLOVANOVA, NIS Pavlodar

НЗМ оқушыларының БҰҰ моделіне қатысуы олардың жаһандық құзыреттілігін қалай дамытады? Зухра ЗАЙНИЕВА, Алия МҰСТАФИНА, Семей қ. НЗМ

Каким образом участие учащихся в Модели ООН развивает их глобальную компетенцию? Зухра ЗАЙНИЕВА, Алия МУСТАФИНА, НИШ г.Семей

How does NIS students’ participation in Model United Nations develop their Global Competence? Zukhra ZAINIYEVA, Aliya MUSTAFINA, NIS Semey

Өзін-өзі реттеу жүйесінде өзін-өзі бағалау дағдыларын дамыту Гүлнар ЕСМАҒҰЛОВА, Орал қ. ПШО; Ирина ОЛЬХОВИК, БҚ облысы Ақсай қ. №3 орта мектебі

Развитие навыков самооценивания в системе формирования саморегуляции Гульнара ЕСМАГУЛОВА, Центр педагогического мастерства г.Уральск; Ирина ОЛЬХОВИК, ОШ №3 г.Аксай

Developing self-assessment skills within the system of self-regulation formation Gulnara YESMAGULOVA, Centre of Excellence Uralsk; Irina OLKHOVIK, Secondary school #3, Aksay

Қалыптастырушы бағалау әдістері мен тәсілдері: оқушылардың білімін бақылау және түзету тәжірибесін жетілдірудің тиімді жолдары Светлана КОРОВИНА, Педагогикалық шеберлік орталығы

Методы и приемы формативного оценивания: эффективные шаги улучшения практики контроля и коррекции учебных достижений учащихся Светлана КОРОВИНА, Центр педагогического мастерства

Formative assessment methods and tools: efficient steps to improve the practice of students’ achievements control and correction Svetlana KOROVINA, Centre of Excellence

The impact of assessment model on student academic achievement Zhanar ASSANOVA, Ainagul URAZALINA, Ayazhan UTEGENOVA, NIS Aktobe (ignite)

Развитие у учащихся навыка предоставления конструктивной обратной связи через использование стратегии «Незавершенные предложения Айман ДУЙСЕКОВА, НИШ г.Костанай (ignite)

Использование эффективных видов обратной связи для улучшения результата учащихся при внешнем оценивании Улбосын ДУЗБАЕВА, НИШ г.Актобе (ignite)

Оқушылардың бірін-бірі бағалауға деген көзқарасы мен түсінігі Ақмарал ӨТЕУЛИНА, Ақтөбе қ. НЗМ

Отношение и восприятие учашимися взаимооценивания Акмарал УТЕУЛИНА, НИШ г.Актобе

Students’ perceptions and attitudes towards peer assessment Akmaral UTEULINA, NIS Aktobe

Эффективность онлайн обучения для подготовки к суммативному оцениванию Bekassyl AIGARAYEV, NIS Atyrau (ignite)

Әдебиет және тарих пәндерін кіріктіру арқылы оқушылардың эмоциялық интеллектін дамыту Айнагүл АРСТАНБАЕВА, Нұрсулу ӘЛИЕВА, Атырау қ. НЗМ (ignite)

Развитие эмоционального интеллекта учащихся через интеграцию уроков литературы и истории Айнагуль АРСТАНБАЕВА, Нурсулу АЛИЕВА, НИШ г.Атырау (ignite)

Students’ emotional intelligence development through Literature and History classes integration Ainagul ARSTANBAYEVA, Nursulu ALIYEVA, NIS Atyrau (ignite)

Как повысить эмоциональный интеллект учащихся 10 классов в классе английского языка Анастасия ПАНЕВИНА, НИШ г.Павлодар (ignite)

Орталық Қазақстандағы жалпы орта білім беретін мектептердегі әлеуметтік, эмоционалдық және мінез-құлық тұрғысынан қиындық туғызатын оқушыларды оқыту және қолдау көрсету Әйгерім ҚҰЛЖАБЕКОВА, Қарағанды қ. НЗМ

Изучение кейса по включению учащихся с социальными эмоциональными и поведенческими трудностями в обычной школе в Центральном Казахстане Айгерим КУЛЬЖАБЕКОВА, НИШ г.Караганда

A case study exploring inclusion of students with social emotional and behavioral difficulties in a mainstream school on Central Kazakhstan Aigerim KULZHABEKOVA, NIS Karaganda

Мектеп медиаторларын дайындау ісіне психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсету Бибигүл КӨШЕКОВА, Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қ. №9 мектеп-гимназия

Психолого-педагогическое сопровождение подготовки школьных медиаторов Бибигуль КУШЕКОВА, школа-гимназия №9 г.Щучинск, Бурабайского района

Psychological and pedagogical preparation of school mediator Bibigul KUSHEKOVA, School-gymnasium №9, Shchuchinsk

Мектеп жасына дейігі баланың мектепте оқуға психологиялық тұрғыдан дайындығы Ольга СУРНАЧЁВА, Педагогикалық шеберлік орталығы

Психологическая готовность дошкольника к обучению в школе Ольга СУРНАЧЁВА, Центр педагогического мастерства

Psychological readiness of a preschooler to school learning Olga SURNACHYOVA, Centre of Excellence Karaganda

25 қазан, №4 секциялық отырыстар


Оқушылар мен мұғалімдерге арналған үздіксіз кәсіби білім мен оқу — іс жүзінде қолдануға арналған тәжірибелік құралдар мен хаттамалар Филиппа КОРДИНГЛИ, Білім беру саласындағы зерттеулер мен деректерді қолдану орталығының жетекшісі (CUREE), Ұлыбритания

Непрерывная профессиональная подготовка и обучение для учащихся и учителей – практические инструменты и протоколы для их использования Филиппа КОРДИНГЛИ, руководитель Центра по использованию исследований и данных в образовании (CUREE), Великобритания

Continuing professional development and learning – practical tools and protocols for making this work Philippa CORDINGLEY, Chief Executive of Centre for the Use of Research and Evidence in Education (CUREE), United Kingdom

Куррикулумға пәнаралық тұрғыдан көзқарас Кэтрин ЧАН, Гонконг университеті Білім беру факультетінің қолданбалы педагогика профессоры

Междисциплинарный взгляд на куррикулум Кэтрин ЧАН, профессор прикладной педагогики факультета образования Университета Гонконга

Interdisciplinary perspectives on curriculum decision-making Catherine CHAN, Professor of Practice, University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China

Бір кейстегі ғылым мен өнерді білім беру саясаты мен практикасы үшін ресурс ретінде қолдану Дэвид БРИДЖЕС, Кембридж университеті жанындағы Шығыс Англия университетінің Құрметті профессоры, Ұлыбритания

Наука и искусство единичного кейса как ресурс для образовательной политики и практики Дэвид БРИДЖЕС, почетный профессор Университета Восточной Англии, почетный член колледжа Святого Эдмунда и колледжа Хомертона в Кембридже, Великобритания

The science and art of the single case as a resource for educational policy and practice David BRIDGES, Professor Emeritus, University of East Anglia and Emeritus Fellow, St Edmund’s College and Homerton College, Cambridge, United Kingdom

НЗМ-нің тәуелсіз аккредиттелген серіктестікке салған жолы Лейла ТУРСЫНОВА, заместитель директора ЦПИ; Джорджи БИЛЛИНГС, старший консультант по оцениванию в CIE

Путь NIS к независимому аккредитованному партнерству Кунсулу КУРМАНКУЛОВА, школа №5 г.Тараз; Эльзира БИЖИГИТОВА, НИШ г.Тараз; Гулнара КЕНЖЕТАЕВА, Центр педагогического мастерства

NIS way to independent accredited partnership Leila TURSYNOVA, Centre of Pedagogical Measurements; Georgie BILLINGS, Cambridge International Examinations

RM Assessor3 демонстрациясы: әлемдегі ең кең таралған және инновациялық онлайн балл қою алаңы Андрю ИНГАННИ, RM Results, Ұлыбританияі

Демонстрация RM Assessor3: самая широко используемая и инновационная платформа онлайн выставления баллов в мире Андрю ИНГАННИ, архитектор решений, RM Results, Великобритания

RM Assessor3 demonstration: world’s most widely used and innovative e marking platform Andrew INGANNI, RM Results, United Kingdom

Мектептерді жақсарту үшін CIS International Accreditation хаттамасын қолдану Лео ТОМПСОН, мектептерді бағалау және оларға қолдау көрсету ісі бойынша сарапшы, CIS, Нидерланд

Использование протокола CIS International Accreditation для улучшения школ Лео ТОМПСОН, эксперт по оцениванию и поддержке школ, CIS, Нидерланды

Using the CIS International Accreditation Framework to Challenge Good Schools Leo THOMPSON, CIS, Netherlands

Жаңартылған білім беру мазмұнын апробациялау нәтижелерін шешімдер қабылдауда пайдалану Айдана ШІЛІБЕКОВА, Педагогикалық өлшеулер орталығының директоры

Использование результатов апробации обновлённого содержания образования для принятия решений Айдана ШИЛИБЕКОВА, директор Центра педагогических измерений

Making decisions using the results of the updated educational content approbation Aidana SHILIBEKOVA, Centre of Pedagogical Measurements

Мониторингтік зерттеулерді мұғалімдердің кәсіби дамуының тиімділігін арттырудың ақпараттық ресурсы ретінде қолдану Ирина АУШЕВА, Педагогикалық шеберлік орталығының аға менеджері, п.ғ.к., профессор

Мониторинговые исследования как информационный ресурс содействия эффективности профессионального развития педагогов Ирина АУШЕВА, к.п.н, профессор, старший менеджер Центра педагогического мастерства

Monitoring research as an information tool to support teachers’ professional development Irina AUSHEVA, Centre of Excellence

Білім беруді жетілдіру үшін ынтымақтастықты нығайту Бердынияз ГЫЛЫЧНИЯЗОВ, Марал АБАЕВА, Түрікменстан

Сотрудничество во имя совершенствования образования Бердынияз ГЫЛЫЧНИЯЗОВ, Марал АБАЕВА, Туркменистан

Collaboration for educational improvement Berdinyyaz GYLYCHNYYAZOV, Maral ABAYEVA, Turkmenistan

Орта мектеп мұғалімдерінің жаңартылған оқу бағдарламасының енгізілуіне көзқарасы Гүлден СУЮНДИКОВА, Ақтау қ. НЗМ

Взгляд учителей средних школ на внедрение обновленного содержания образования Гулден СУЮНДИКОВА, НИШ г.Актау

Secondary school teachers’ perspectives on the updated content of education Gulden SUYUNDIKOVA, NIS Aktau

НЗМ мұғалімдерінің жалпы білім беретін мектептерде өз тәжірибелерімен бөлісуінің маңызы Айгүл ТАЙТЕЛИЕВА, Шымкент қ. ХББ НЗМ

Роль учителей НИШ в передаче своего опыта в общеобразовательные школы Казахстана Айгуль ТАЙТЕЛИЕВА, НИШ ХБН г.Шымкент

The role of Nazarbayev Intellectual School teachers in the transmission of their own experience to mainstream schools of Kazakhstan Aigul TAITELIYEVA, NIS (ChB) Shymkent

Тұлғаны бағдарлай оқыту: мүмкіндіктер мен қауіп-қатерлер. Халықаралық тәжірибеге шолу Арам ПАХЧАНЯН, «Айб» мектебінің директоры, ABBYY компаниясы, Армения

Персонифицированное образование: возможности и риски. Обзор международного опыта Арам ПАХЧАНЯН, директор школы «Айб», вице-президент компании ABBYY, Армения

Personalised learning: opportunities and risks. Review of international experience Aram PAKHCHANIAN, AYB School, ABBYY Vice-President, Armenia

Әлемді өзгертетін оқушылар Алексей ГОЛУБИЦКИЙ, «Болашақ мектептерінің» директоры, Калининград облысы, Большое Исаково кенті (Ресей)

Ученики, меняющие мир Алексей ГОЛУБИЦКИЙ, директор «Школы будущего», Калининградская область, пос. Большое Исаково, Россия

Students who change the world Aleksey GOLUBITSKIY, School of the Future, Bolshoe Issakovo, Kaliningrad region, Russia

Диагностика умственных нарушений и аутизма: восприятие и практика в Казахстане Сулошни ПАСЕР, Алтыншаш ЖАКСЫЛЫКОВА, Валентина СТОЛЯРОВА, Станислав ХАНИН, Назарбаев Университет

Diagnosing intellectual impairment and autism: understandings and practices in Kazakhstan Sulochini PATHER, Altynshash ZHAKSYLYKOVA, Valentina STOLYAROVA, Stanislav KHANIN, Graduate School of Education, Nazarbayev University

Мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналарына қолдау көрсету және ата-аналардың белсенді азаматтық қауымдастығын құру арқылы инклюзивті білім беруді қалай дамытуға болады? Айжан АЛЬЖАНОВА, «Мама Про» Қорының негізін қалаушылардың бірі

Как развить инклюзивное образование с помощью поддержки родителей детей с особенностями развития и создания активного гражданского сообщества родителей Айжан АЛЬЖАНОВА, со-основатель Фонда «Мама Про»

How to develop inclusive education through supporting parents of special needs children and creating active parents’ community Aizhan ALZHANOVA, MammaPro Foundation

«Дана» жеке мектебіне әлеуметтік және эмоциялық білім берудің ажырамас элементтері ретінде инклюзивті тәсілдемені енгізу Рената ТОЛЕГЕНОВА, «Дана» жеке мектебінің негізін қалаушы

Инклюзия как обязательный элемент социально-эмоционального обучения в частной школе «Дана» Рената ТОЛЕГЕНОВА, основатель частной школы «Дана»

Inclusion as an indispensable element of teaching social and emotional skills in “Dana” private school Renata TOLEGENOVA, “Dana” private school

Инклюзивті білім беруді дамытудың заманауи тәсілдері мен мүмкіндіктері Асхат ЖҰМАБЕКОВ, Семей қ. НЗМ

Современные подходы и перспективы развития инклюзивного образования Асхат ЖУМАБЕКОВ, НИШ г.Семей

Modern approaches and perspectives to developing inclusive education Askhat ZHUMABEKOV, NIS Semey

25 қазан, № 5 секциялық отырыстар


Пән мен тілді біріктіріп оқытудағы пән және тіл мұғалімдерінің сабақты бірлесе жоспарлауы: бірлесе оқыту және кәсіптік даму Қанатбек САУҒАБЕКОВ, Әсел САХИЕВА, Гүлзада ҚҰДАБАЕВА, Бахтыгүл СЕГІЗБАЕВА, Орал қ. НЗМCовместное планирование учителей- предметников и учителей-языковедов при реализации предметно- языкового интегрированного обучения: коллаборативное обучение и профессиональное развитие Канатбек САУГАБЕКОВ, Асель САХИЕВА, Гульзада КУДАБАЕВА, Бахтыгул СЕГИЗБАЕВА, НИШ г.Уральск

 

Joint planning of subject and language teachers to implement CLIL: collaborative learning and professional development Kanatbek SAUGABEKOV, Assel SAKHIYEVA, Gulzada KUDABAYEVA, Baktygul SEGIZBAYEVA, NIS Uralsk

CLIL әдісі тәсілдерін қолданып, география сабағында айтылым және жазылым дағдыларын дамыту Гүлжан НҰРГАЛИЕВА, Салтанат ОМАРОВА, Марал ЖҮНІСБАЕВА, Астана қ. ФМБ НЗМ

Способы с использованием метода CLIL на уроках географии, развитие навыков чтения и письма Гульжан НУРГАЛИЕВА, Салтанат ОМАРОВА, Марал ЖУНУСБАЕВА, НИШ ФМН г.Нур-Султана

Using CLIL in Geography to develop reading and writing skills Gulzhan NURGALIYEVA, Saltanat OMAROVA, Maral ZHUNUSBAYEVA, NIS (PhM) Nur-Sultan Duishon SHAMATOV, Gulmira QANAY, Nazarbayev University

Төменгі сыныпта CLIL технологиясын қалай пайдалануға болады? Самат ШӘРІПОВ, Гүлназ УСПАНОВА, Ақтөбе қ. НЗМ

Как можно использовать технологию CLIL в младших классах? Самат ШАРИПОВ, Гулназ УСПАНОВА, НИШ г.Актобе

How to implement CLIL technology in the teaching of science in grades 7-10? Samat SHARIPOV, Gulnaz USPANOVA, NIS Aktobe

Өзін-өзі бағалау алгоритмі арқылы оқушылардың эссе жазу дағдысын дамыту Ғалия ЕСЖАНОВА, Тараз қ. НЗМ

Развитие у учащихся навыка написания эссе через алгоритм самооценивания Галия ЕСЖАНОВА, НИШ г.Тараз

Developing students’ essay writing skills through self-assessment Galiya YESZHANOVA, NIS Taraz

Ic-әрекеттегі зерттеуді жүзеге асыру: негізгі мектеп оқушыларының гуманитарлық пәндер бойынша эссе жазу дағдыларын дамыту Медет БАЙЖАҚАНОВ, Жансая ӘБДІРАШИТОВА, Нұр-Сұлтан қ. НЗМ

Реализация исследования в действии: развитие навыков написания аргументативного эссе у учащихся основной школы Медет БАЙЖАКАНОВ, Жансая АБДРАШИТОВА, НИШ г.Нур-Султана

Implementing Action Research: developing students’ argumentative essay writing skills Medet BAIZHAKANOV, Zhansaya ABDRASHITOVA, NIS Nur-Sultan

Жеңіл тапсырмалардың оқушылардың жазу дағдысын дамытуға тигізер әсері Баян АСЫЛБЕКОВА, Семей қ. НЗМ

Влияние низкоуровневых упражнений на развитие навыков письма у учащихся Баян АСЫЛБЕКОВА, НИШ г.Семей

The influence of low stakes writing activities on students’ writing skills Bayan ASSYLBEKOVA, NIS Semey

10-сынып оқушыларының дереккөздерді талдау арқылы академиялық тілдегі жазылым дағдысын қалай дамытуға болады? Ғалымжан МАХАНОВ, Қызылорда қ. НЗМ

Как развить навыки письма учащихся 10-х классов на академическом языке, анализируя источники на уроках истории? Галымжан МАХАНОВ, НИШ г.Кызылорда

How to improve Grade 10 students’ academic writing skills through analyzing sources in history classes? Galymzhan MAKHANOV, NIS Kyzylorda

Реrformance Based Assessment – эссе жазу дағдысын дамытудың бір тәсілі Нала СМАҒҰЛОВА, Куралай ОМАРБЕКОВА, Семей қ. НЗМ

Реrformance Based Assessment как один из способов развития навыков написания эссе Нала СМАГУЛОВА, Куралай ОМАРБЕКОВА, НИШ г.Семей

Performance based assessment as one of the methods to improve students’ writing Nala SMAGULOVA, Kuralay OMARBEKOVA, NIS Semey

Разработка высокоуровневых заданий на чтение для достижения определенных целей обучения Жанар УМБЕТАЕВА, Ботагоз КЕШУБАЕВА, НИШ г.Усть-Каменогорск

Тұтас емес мәтіндер арқылы оқушылардың функционалдық оқу сауаттылығын қалай дамытуға болады? Мәрзия ТАҢЖАРЫҚОВА, Ақтөбе қ. НЗМ

Как развить функциональную грамотность чтения учащихся через работу с несплошными текстами? Марзия ТАНЖАРИКОВА, НИШ г.Актобе

How to develop learners’ functional reading literacy through utilizing incomplete texts? Marziya TANZHARIKOVA, NIS Aktobe

Guided highlighted strategy as an effective way to reduce the reading risks among middle school learners Zhanna AUBAKIROVA, NIS Kokshetau (ignite)

Мәтінмен жұмыс істеу 11-сынып оқушыларының жоғары деңгейлі дағдыларын дамытуға қалай ықпал етеді? Гүлнар ТАНИКЕНОВА, Сәния ХАСЕИНОВА, Талдықорған қ. НЗМ

Каким образом работа с текстами способствует развитию навыков высокого порядка у учащихся 11-х классов Гульнар ТАНИКЕНОВА, Сания ХАСЕИНОВА, НИШ г.Талдыкорган

To what extent reading texts will develop Grade 11 learners’ abilities to apply high order thinking skills? Gulnar TANIKENOVA, Saniya KHASSEINOVA, NIS Taldykorgan

Іс-әрекет үстіндегі зерттеу: көркем әдебиетті оқу барысында сын тұрғысынан ойлау стратегияларын қолдану арқылы оқушылардың зерттеу дағдысын қалай дамытуға болады? Дәметкен СЫЗДЫҚБАЕВА; Клара ОМАРОВА, Нұр-Сұлтан қ. НЗМ

Исследование в действии: как развить исследовательские навыки учащихся при изучении художественного текста через стратегии критического мышления? Даметкен СЫЗДЫКБАЕВА; Клара ОМАРОВА, НИШ г.Нур-Султана

Action Research: How to develop students’ research skills in studying fiction through critical thinking Dametken SYZDYKBAYEVA, Klara OMAROVA, NIS Nur-Sultan

Как использование приемов компрессии текста способствуют развитию читательской грамотности учащихся 7 класса? Шынар ШЕРУБАЕВА, НИШ г.Актау (ignite)

Көркем шығарма концептінің онлайн-таксономиясы Талшын ЕРЕЖЕПБАЕВА, Ұлжан СӘРСЕМБЕКОВА, Нұр-Сұлтан қ. НЗМ

Онлайн-таксономия концепта художественного произведения Талшын ЕРЕЖЕПБАЕВА, Улжан САРСЕМБЕКОВА, НИШ г.Нур-Султана

Online taxonomy of fiction text concept Talshyn YEREZHEPBAYEVA, Ulzhan SARSEMBEKOVA, NIS Nur-Sultan

Оқыту үдерісінде құрылымдалған топтық жұмысты қалай ұйымдастыруға болады? Қайрат ТІЛЕУОВ, Қатира БОРАНБАЕВА, Әлия РЫСБЕКОВА, Сәнбибі КӨПБЕРГЕНОВА, Дәметкен ҚАЛИЕВА, Ақтау қ. ПШО; Гүлнар СӘРСЕНҒАЛИЕВА, Ақтау қ. НЗМ

Как организовать структурированную групповую работу в учебном процессе? Кайрат ТЛЕУОВ, Катира БОРАНБАЕВА, Алия РЫСБЕКОВА, Санбиби КОПБЕРГЕНОВА, Даметкен КАЛИЕВА, Центр педагогического мастерства г.Актау; Гульнара САРСЕНГАЛИЕВА, НИШ г. Актау

How can structured group work be organized in learning process? Kairat TLEUOV, Katira BORANBAYEVA, Aliya RYSBEKOVA, Sanbibi KOPBERGENOVA, Dametken KALIYEVA, Centre of Excellence Aktau; Gulnara SARSENGALIYEVA, NIS Aktau

Деңгейлік тапсырмалар арқылы оқушыларда дәйектеу (дәлелдеу) дағдысын дамыту Мөлдір ТАШТАНБЕКОВА, Шыңғыс Уәлиханұлы, Тараз қ. НЗМ

Развитие навыка аргументации у учащихся через разноуровневые задания Мөлдір ТАШТАНБЕКОВА, Шыңғыс УӘЛІХАНҰЛЫ, НИШ г.Тараз

Developing argumentation skills through differentiated tasks Moldir TASHTANBEKOVA, Shyngys UALIHANULY, NIS Taraz

Оқыту стильдерін білім сапасын арттыру құралы ретінде тиімді пайдалану ерекшеліктері Әлия РЫСБЕКОВА, Айгүл БАЛҒАЛИЕВА, Ақтау қ. НЗМ

Особенности эффективного использования стилей обучения как инструмента повышения качества образования Алия РЫСБЕКОВА, Айгул БАЛГАЛИЕВА, НИШ г.Актау

Features of effective use of learning styles as a tool to improve the quality of education Aliya RYSBEKOVA, Aigul BALGALIYEVA, NIS Aktau

Саралап оқыту арқылы танымдық белсенділікті шығармашылық деңгейге дейін арттыруға бола ма? Нұргүл ҚҰЛШЫМБАЕВА, Ақтөбе қ. НЗМ

Можно ли развить познавательную деятельность до творческого уровня посредством дифференцированного обучения? Нұргүл ҚҰЛШЫМБАЕВА, НИШ г.Актобе

How to develop cognitive activity of students up to creative level through differentiated learning? Nurgul KULSHYMBAYEVA, NIS Aktobe

Мұғалім мен оқушы қарым- қатынасының оқу жетістіктеріне тигізер ықпалы София КАМАЛОВА, Қызжібек ӘБДІРАМАНОВА, Қызылорда қ. ПШО

Влияние взаимоотношений ученика и учителя на достижения учащихся София КАМАЛОВА, Қызжібек АБДРАМАНОВА, ЦПМ Кызылорда

Impact of teacher-student relationships on students’ achievements Sofia KAMALOVA, Kyzzhibek ABDRAMANOVA, Centre of Excellence Kyzylorda

Қазақстан тарихы сабақтарында тұжырымдарға негізделген оқытуды жүзеге асыру қиындықтары Зухра ШЕГЕНОВА, Білім беру бағдарламалары орталығы

Трудности реализации обучения, основанного на концептах, на уроках истории Казахстана Зухра ШЕГЕНОВА, Центр Образовательных программ

Challenges of implementing of phenomenon-based learning in History of Kazakhstan Zukhra SHEGENOVA, Centre for educational programmes

 

Халықаралық бакалавриат мектебіндегі сабақтарда Концепцияларға, Жаһандық мәнмәтіндерге және ATL- дағдыларымен қалай тиімді жұмыс істеуге болады? Жанар АМРИЕВА, Мая АСАНБАЕВА, Айгүл ҚАСЕНОВА, Нұр-Сұлтан қ. НЗМ

Как эффективно работать на уроке с концепциями, глобальным контекстом и ATL -навыками в школе Международного Бакалавриата? Жанар АМРИЕВА, Мая АСАНБАЕВА, Айгуль КАСЕНОВА, НИШ г.Нур-Султана

How to work efficiently with concepts, context and ATL-skills at an International Baccalaureate school? Zhanar AMRIYEVA, Maiya ASSANBAYEVA, Aigul KASSENOVA, NIS Nur-Sultan

Пәндерді кіріктіріп оқыту – оқушылардың негізгі дағдыларын дамыту әдістерінің бірі Айнұр ХАЙРУЛЛИНА, Ақтөбе қ. НЗМ

Предметная интеграция как способ развития ключевых навыков Айнур ХАЙРУЛЛИНА, НИШ г.Актобе

Subject integration as the way to develop key process skills Ainur KHAIRULLINA, NIS Aktobe

Кіріктірілген үй тапсырмасы –Зияткерлік мектеп оқушыларының оқу жүктемесін азайту тәсілі Индира ХАСАНОВА, Бибігүл БУКАЕВА, Жәмила ХУСАНОВА, Орал қ. НЗМ

Интегрированные домашние задания как способ снижения загруженности учащихся НИШ Индира ХАСАНОВА, Бибигуль БУКАЕВА, Жамиля ХУСАНОВА, НИШ г.Уральск

Implementation of integrated homework to reduce NIS students’ workload Indira KHASSANOVA, Bibigul BUKAYEVA, Zhamilya KHUSSANOVA, NIS Uralsk

Оқушыларды көркем-бейнелеу дағдыларына үйретуде оқу зерттеулері мен метакогнитивтік білімді кіріктіру Елена ПАК, Тараз қ. НЗМ

Интеграция учебных исследований и метакогнитивных знаний в обучение школьников художественно- изобразительным навыкам Елена ПАК, НИШ г.Тараз

Integration of research studies and metacognitive knowledge in teaching students’ arts skills Yelena PAK, NIS Taraz

Саралап оқыту: артықшылықтары мен қиындықтары Айнагүл УРАЗАЛИНА, Ақтөбе қ. НЗМ (ignite)

Дифференцированное обучение в классе: плюсы и минусы Айнагуль УРАЗАЛИНА, НИШ г.Актобе (ignite)

Differentiated classroom instruction: Positives and challenges Ainagul URAZALINA, NIS Aktobe (ignite)

Сабақтағы өзін-өзі бағалау саралап оқыту жағдайында оқушылардың өз-өзіне талдау жасау дағдыларын дамыту факторы ретінде Лариса КЛЫШИНА, Павлодар қ.НЗМ

Самооценивание на уроках как фактор развития навыка самоанализа учащихся в условиях дифференциации обучения Лариса КЛЫШИНА, НИШ г. Павлодар

In-class self-assessment as a factor of developing students’ self-analysis skills within the differentiated education Larissa KLYSHINA, NIS Pavlodar

9-сынып оқушыларының оқу деректерімен жұмыс істеу барысында саралау әдісін қолдануы тарихи құбылыстарды бағалау дағдыларын дамытуға қалай әсер етеді? Маулия ДАУЛЕТХАНОВА, Өскемен қ. НЗМ

Как использование метода ранжирования в работе с учебной информацией влияет на развитие навыков оценки исторических явлений у учащихся 9 класса Маулия ДАУЛЕТХАНОВА, НИШ г.Усть-Каменогорск

How does the use of ranking method in working with teaching information influence Grade 9 students’ skills of evaluating historical phenomenon? Mauliya DAULETKHANOVA, NIS Ust-Kamenogorsk

Болашақ мұғалімнің мектептегі педагогикалық тәжірибе кезеңінде жаңашыл іс-әрекеттерге дайындығын қалыптастыру Бабич ИРИНА, Павлодар қ. НЗМ

Формирование готовности будущего учителя к инновационной деятельности в период педагогической практики в школе БАБИЧ Ирина, НИШ г.Павлодар

Formation of the future teacher’s commitment to innovative activities during the period of teaching practice at school Irina BABICH, NIS Pavlodar

Research that shares the story of identity construction: an evocative autoethnography Zhadyra AITENOVA, NIS Nur-Sultan (ignite)

Профессиональное выгорание и его влияние на благополучие педагога Гульжан НУСИПЖАНОВА, Тилектес МАСКАРОВА, Асель БАТАЛОВА, Гаухар ЕСБЕРГЕНОВА, НИШ г.Актау (ignite)

Х мектебіндегі мұғалімдердің әл-ауқатына қатысты зерттеу: оқу жүктемесі мұғалімді күйзеліске түсуге және күш-қайратының сарқылуына әкеле ме? Зульфия УРУМБАСАРОВА, Astana Garden School; Айлин ГАЛАЗ, Ақтөбе қ. НЗМ (ignite)

Исследование благополучия учителей в школе X: приводит ли рабочая нагрузка к стрессу и выгоранию учителей? Зульфия УРУМБАСАРОВА, Astana Garden School

An investigation into teachers’ wellbeing in the school X: Does workload lead to teacher stress and burnout? Zulfiya URUMBASSAROVA, Astana Garden School

Павлодар қаласы Назарбаев Зияткерлік мектебінде еңбек еткен жас мұғалімдердің алғашқы оқу жылында кездестірген қиындықтары Бақыт ӘМІРОВА, Павлодар қ. НЗМ

Проблемы начинающих учителей в первый год преподавания в Назарбаев Интеллектуальной школе г. Павлодаре Бахыт АМИРОВА, НИШ г.Павлодар

Challenges of novice teachers during their first year at Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology in Pavlodar Bakyt AMIROVA, NIS Pavlodar

Мұғалімдердің кәсіби дамуын арттыруда «Сабақ үстінде дарынды балаларды оқыту» курсының рөлі Фатима БОДАУБЕКОВА, Эльмира МОЛДАБЕК, Тараз қ. НЗМ

Роль внутришкольного курса «Обучение одаренных детей на уроках» в повышении уровня профессионального развития учителей Фатима БОДАУБЕКОВА, Эльмира МОЛДАБЕК, НИШ г.Тараз

Role of “Teaching gifted students in the classroom” school course in teachers’ professional development Fatima BODAUBEKOVA, Elmira MOLDABEK, NIS Taraz

25 қазан, № 6 секциялық отырыстар


Жаңа оқу ортасын құрудың алты қадамы Йорам ХАРПАЗ, Бейт Берл колледжінің аға оқытушысы, ИзраильШесть шагов по созданию новой образовательной среды Йорам ХАРПАЗ, старший преподаватель Колледжа Бейт Берл, Израиль

 

How to design a new educational environment in six steps Yoram HARPAZ, Senior Lecturer in Beit Berl College, Israel

Опыт социальной работы по созданию гуманной педагогической среды Светлана ЗАЙЦЕВА, ведущий методист, общественный Фонд «САНАЛЫ ОМИР»

Мектепті ерте тастап кетудің алдын алу жүйесін сынау тәжірибелері Татьяна АДЕРИХИНА, Қазақстандағы балалар құқығын қорғауға арналған ЮНИСЕФ бағдарламаларының үйлестіруші

Извлеченные уроки пилотирования системы раннего предупреждения выбывания из школы Татьяна АДЕРИХИНА, Координатор программ ЮНИСЕФ в Казахстане по защите прав детей

Lessons learned from piloting the system of early prevention of school dropouts Tatiana ADERIKHINA, Child Protection Programme Officer at UNICEF

Білім беру жүйесін сырттай бақылау Сулошни ПАСЕР, Назарбаев университетінің Жоғары білім беру мектебі

Супервизия в системе образования Сулошни ПАСЕР, Высшая школа образования Назарбаев Университета

Supervision in the educational system Sulochini PATHER, Graduate School of Education, Nazarbayev University

Жарақат түрлеріне мониторинг жүргізу және олардың алдын алу арқылы мектептегі қауіпсіз ортаны дамыту Анна СТАТИВКИНА, Қазақстан балаларының өмірге төзімділігін қалыптастыруға арналған ЮНИСЕФ бағдарламасының үйлестіруші

Развитие безопасной среды через профилактику и мониторинг травматизма в школе Анна СТАТИВКИНА, координатор программ ЮНИСЕФ в Казахстане по жизнестойкости детей

Promoting a safe environment through preventing and monitoring traumatism at school Anna STATIVKINA, UNICEF Kazakhstan Program Officer, Resilience

БҰҰ есірткі және қылмыс істері жөніндегі басқармасының «Әділеттілік жолында білім беру» Жаһандық бастамасы шең берінде білім беру платформасы және оқу құралдары Сәуле ИСАБЕКОВА, бағдарламаның ұлттық үйлестірушісі, БҰҰ есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы, ҚР бағдарламалық кеңсесі

Образовательная платформа и учебный инструментарий в рамках Глобальной инициативы «Образование во имя Правосудия» УНП ООН Сәуле ИСАБЕКОВА, бағдарламаның ұлттық үйлестірушісі, БҰҰ есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы, ҚР бағдарламалық кеңсесі

Educational platform and tools within “The Education for Justice” UNODC Global Initiative Saule ISSABEKOVA, UNODC Programme Officer in Kazakhstan

Педагогика және мұғалімдерді оқыту – оқыту үдерісіндегі рефлексивті тәсілдеме Марит Ховейд, Норвегия ғылым және технология университеті Әлеуметтік және білім беру ғылымдары факультетінің профессоры (Норвегия)

Педагогика и обучение учителей – рефлексивный подход к преподаванию Марит ХОВЕЙД, профессор Факультета социальных и образовательных наук Норвежского университета науки и технологии

Teaching and teacher education – reflexive approach to teaching Marit HOVEID, Norwegian University of Science and Technology, Norway

 

Ересектердің информалды білімін басқаруда рефлексивті техникаларды қолдану Людмила КОЛЕСОВА, Педагогикалық өлшеулер орталығы

Использование рефлексивных техник для управления информальным образованием взрослых Людмила КОЛЕСОВА, Центр педагогических измерений

The use of reflexive techniques for the management of informal adult education Ludmila KOLESSOVA, Centre of Pedagogical Measurements

Тәуелсіз бағалаудың мұғалімнің зерттеу тәжірибесін дамытуға ықпалы Жанар АСКАБУЛОВА, Әлия ТӘТТІМБЕТОВА, Педагогикалық өлшеулер орталығы

Влияние независимой оценки на развитие исследовательского опыта учителя Жанар АСКАБУЛОВА, Алия ТАТТИМБЕТОВА, Центр педагогических измерений

The impact of independent assessment on teacher research capacity Zhanar ASKABULOVA, Aliya TATTIMBEKOVA, Centre of Pedagogical Measurements

Мұғалімдерді ынтымақтаса оқыту Нәзипа АЮБАЕВА, Назарбаев университетінің Жоғары білім беру мектебі Ғылым департаментінің аға ғылыми қызметкері

Обучение учителей в сотрудничестве Назипа АЮБАЕВА, старший научный сотрудник Департамент науки Высшей школы образования Назарбаев Университета

Teachers’ collaborative learning Nazipa AYUBAYEVA, Research Institute, Graduate school of education, Nazarbayev University

Жетекші мектептер жобасының тиімділігі Гүлнар БАЛҒАБАЕВА, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Тәжірибені тарату департаментінің директоры

Эффективность проекта ведущих школ Гульнар БАЛГАБАЕВА, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы

Efficiency of leading schools project Gulnar BALGABAYEVA, Nazarbayev Intellectual schools AEO

Мұғалімнің эмоциялық зияты: Балалардың үйлесімді дамуын көздейтін эмоциялық және зияткерлік орта (Йель университетінің тұжырымдамасы) Әсел МҰРАТОВА, «International Academy of Emotional Intelligence» ЖШС басқарушы серіктесі, Еуропалық әлеуметтік және эмоциялық- зияткерлік жобалар ассоциациясының сертификатталған тренері, кәсіби коуч

Эмоциональный интеллект педагога: Эмоционально-интеллектуальная среда для гармоничного развития детей (концепция Йельского Университета) Асель МУРАТОВА, управляющий партнер ТОО «International Academy of Emotional Intelligence», сертифицированный тренер Европейской Ассоциации Социальных и Эмоционально- Интеллектуальных проектов, профессиональный коуч

Teachers’ emotional intelligence: Emotional and intellectual environment for balanced children’s development (Yale University framework) Assel MURATOVA, International Academy of Emotional Intelligence LLC, Certified coach of European Association of Social and Emotionally Intelligent Projects

«Жаңа» қазақстандық мектеп мұғалімі: ойшыл, рефлексивті, жобалаушы, естуші және сезінуші Гүлнар ЕСМАҒҰЛОВА, Орал қ. ПШО, Юлия МЕЛЬНИКОВА, Павлодар қ. ПШО

Учитель «новой» казахстанской школы: думающий, рефлексирующий, проектирующий, слышащий и осознающий Гульнара ЕСМАГУЛОВА, Центр педагогического мастерства г. Уральск; Юлия МЕЛЬНИКОВА, Центр педагогического мастерства г.Павлодар

Teacher of “new” Kazakhstani school: thinking, reflective, constructing, responsive, and conscious Gulnara YESMAGULOVA, Centre of Excellence Uralsk; Yuliya MELNIKOVA, Centre of Excellence Pavlodar

Мұғалім тұлғасының кәсіби бағыттылығы мен мотивациялық тұрғыдан дайындығы білім беру экологиясының факторы ретінде Лариса ОБЫДЁНКИНА, Орал қ. ПШО

Профессиональная направленность и мотивационная готовность личности учителя как фактор экологии образования Лариса ОБЫДЁНКИНА, Центр педагогического мастерства г.Уральск

Teacher professional character, motivation and willingness as factors of educational ecology Larissa OBYDYONKINA, Centre of Excellence Uralsk

Білім мазмұнын жаңарту курстары шеңберінде «қарама-қарсыдан нәтижеге қарай» әдісі арқылы тренерлерді қолдау Жұлдыз КАСИМОВА, Жазира КУЖАГУЛОВА, Педагогикалық өлшеулер орталығы

Метод «от противоположного к результатам» по поддержке тренеров на курсах по обновленному содержанию образования Жулдыз КАСИМОВА, Жазира КУЖАГУЛОВА, Центр педагогических измерений

The “from the opposite to the results” method for supporting trainers in courses on updated educational content Zhuldyz KASIMOVA, Zhazira KUZHAGULOVA, Centre of Pedagogical Measurements

Негізгі мүдделі тараптардың Қазақстанның ауыл мектептеріндегі білім сапасы мен оған қатысты мәселелер жөніндегі пікірлері Мир АФЗАЛ, Дуйшон ШАМАТОВ, Назарбаев университетінің Жоғары білім беру мектебінің профессоры

Мнения стейкхолдеров о качестве образования и проблемах сельских школ Казахстана Мир АФЗАЛ, Дуйшон ШАМАТОВ, профессора Высшей Школы образования Назарбаев Университета

Key stakeholders’ perceptions about quality of education and associated issues in rural schools in Kazakhstan Mir AFZAL, Duishon SHAMATOV, Graduate School of Education, Nazarbayev University

Изучение восприятия учащихся 6-го класса о частном репетиторстве: данные трех основных школ Англии Анас ХАЖАР, ассистент профессор Высшей школы Образования Назарбаев Университета

Exploring Year 6 pupils’ perceptions of private tutoring: evidence from three mainstream schools in England Anas HAJAR, Graduate School of Education, Nazarbayev University

Қазақстанда робототехника сыныптарына арналған ұлттық оқу бағдарламасын енгізудің тиімділігі Әйгерім НҰРБАЕВА, Назарбаев Университеті; Мәслихат ЗӘМІРБЕКҚЫЗЫ, Қостанай қ. НЗМ

Об эффективности введения национальной учебной программы для классов робототехники в Казахстане Айгерим НҰРБАЕВА, Назарбаев Университет, Маслихат ЗАМИРБЕККЫЗЫ, НИШ г.Қостанай

Study of the effectiveness of introducing a National Curriculum for Robotics classes in Kazakhstan Aigerim NURBAYEVA, Nazarbayev University; Maslikhat ZAMIRBEKKYZY, NIS Kostanay

Тиімді үй тапсырмасын қалай ұйымдастыруға болады? Айжан ЖОЛДАСОВА, Гүлжан ДЖУНУСБАЕВА, Перизат ӘБДІҒАЛИ, Шымкент қ. НЗМ

Как организовать эффективное домашнее задание? Айжан ЖОЛДАСОВА, Гулжан ДЖУНУСБАЕВА, Перизат ӘБДІҒАЛИ, НИШ г.Шымкент

How to design effective homework? Aizhan ZHOLDASOVA, Gulzhan DZHUNUSBAEVA, Perizat ABDІGALI, NIS (PhM) Shymkent

Студенттерді Қазақстандағы білім беру саласындағы көшбасшылыққа тарту үшін олардың авторлық құқықтарын пайдалану Джанет ХЕЛМЕР, Кэти Л. МЭЛОУН, Филиз ПОЛАТ, Назарбаев университетінің Жоғары білім беру мектебі

Использование авторских кейсов студентов для привлечения их в лидерство в сфере образования в Казахстане Джанет ХЕЛМЕР, Кэти Л. МЭЛОУН, Филиз ПОЛАТ, Высшая школа Образования Назарбаев Университета
The use of student-authored case studies to engage educational leadership students in Kazakhstan Janet HELMER, Kathy L. MALONE, Filiz POLAT, Graduate School of Education, Nazarbayev University

Сабақты зерттеу тәсілі мектептегі әдістемелік жұмысты қайта жаңғырту құралы ретінде Евгения МАТОРИНА, Қарағанды қ. ПШО

Исследование урока как инструмент перезагрузки методической работы в школе Евгения МАТОРИНА, Центр педагогического мастерства г.Караганда

Lesson Study as a tool for “reloading” methodological work at school Yevgeniya MATORINA, Centre of Excellence Karaganda

Сабақты зерттеу: мұғалімдердің кәсіби дамуына ықпалы Салтанат ИСЛЯМОВА, Гүлжан ЗЕЙНОЛДИНА, Өскемен қ. ПШО

Исследование урока: влияние на профессиональное развитие учителя Салтанат ИСЛЯМОВА, Гульжан ЗЕЙНОЛДИНА, Центр педагогического мастерства, г.Усть-Каменогорск

The effect of Lesson study on the professional development of teachers Saltanat ISLYAMOVA, Gulzhan ZEINOLDINA, Centre of Excellence Ust-Kamenogorsk

Мектеп директорлары Lesson Study-ді мектепте қалай қолдайды? Сара ҰЛТАНБАЕВА, Педагогикалық шеберлік орталығы; Қанат ҚОЖАХМЕТОВ, Рудный орта мектебі

Как директора школ поддерживают Lesson Study в школе? Сара УЛТАНБАЕВА, Центр педагогического мастерства; Канат КОЖАХМЕТОВ, Рудненская средняя школа

How do school principals support Lesson Study at school? Sara ULTANBAYEVA, Centre of Excellence, Kanat KOZHAKHMETOV, Rudny secondary school

Сабақты зерттеу үдерісінде мұғалімдердің бақылау дағдыларын дамыту мәселелері Жайнагүл ДЖАНСУГИРОВА, Қызжібек ӘБДІРАМАНОВА, Қызылорда қ. ПШО

Проблемы развития навыков наблюдения у учителей в процессе исследования урока Жайнагуль ДЖАНСУГИРОВА, Қызжібек АБДРАМАНОВА, Центр педагогического мастерства г.Кызылорда

Development of teachers’ observation skills during the Lesson Study Zhainagul JANSUGIROVA, Kyzzhibek ABDRAMANOVA, Centre of Excellence Kyzylorda

Lesson Study-дің мұғалімдердің кәсіби дамуына және олардың оқу үдерісін қабылдауына қосқан үлесі Ақбота МАМАДИЯР, Қызылорда қ. НЗМ

Вклад Lesson Study в профессиональное развитие учителей и их восприятие процесса обучения Акбота МАМАДИЯР, НИШ г.Кызылорда

Contribution of Lesson Study to the professional development of teacher and to teachers’ perception of learning Akbota MAMADIYAR, NIS Kyzylorda

«Дүниежүзі тарихы» пәнінен НЗМ оқулықтарындағы 7-10-сынып оқушыларының зерттеушілік қабілеттерін жетілдіру мүмкіндіктері Оксана ПИТЮКОВА, Павлодар қ. НЗМ

Возможности учебников НИШ по всемирной истории в реализации прогрессии исследовательских умений, учащихся 7-10 классов Оксана ПИТЮКОВА, НИШ г.Павлодар

World History NIS textbooks capacity to develop Grade 7-10 students’ research skills development Oksana PITYUKOVA, NIS Pavlodar

Оқулықтағы тапсырмаларды дайындау арқылы оқу бағдарламасының мақсаттары мен мазмұнын іске асыру Тамара ЮСУПОВА, Қарағанды қ. НЗМ

Реализация целей и содержания образовательной программы через подготовку заданий из учебника Тамара ЮСУПОВА, НИШ г.Караганда
Implementation of the curriculum content and objectives by doing textbook assignments Tamara YUSSUPOVA, NIS Karaganda

Современные УМК: Сравнительный анализ учебников по математике Гулборчен ЖАМПЕИСОВА, Галина КОЖАХМЕТОВА, НИШ ФМН г.Нур-Султана; Жанат ЖУЛДАСОВ, Центр образовательных программ

«Жаратылыстану» оқулығы үлгісінде бастауыш сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын қалыптастыру Перизат БИҒАЗИНА, Наталия ОРЕХОВА, Білім беру бағдарламалары орталығы

Реализация исследовательских навыков учащихся начальной школы на примере учебника «Естествознание» Перизат БИГАЗИНА, Наталия ОРЕХОВА, Центр образовательных программ

Implementation of primary school students’ research skills based on Natural Science textbook Perizat BIGAZINA, Natalia OREKHOVA, Centre for educational programmes

«Биология» сабақтарында ОӘК-ті қолдану арқылы оқушылардың функционалды сауаттылығы мен зерттеушілік дағдысын дамыту Мартина ХОНТАЙ, Қарағанды қ. НЗМ

Развитие функциональной грамотности и навыка исследования у учащихся через использование УМК на уроках биологии Мартина ХОНТАЙ, НИШ г. Караганда

Developing students’ functional literacy and research skills through using teaching materials in Biology classes Martina KHONTAY, NIS Karaganda

Мектеп оқулықтарында гендерлік мәселелердің қойылуы: мұғалімнің рөлі қандай? Наурин ДУРАНИ, Анна КОХЕН МИЛЛЕР, Зумрад КАТАЕВА, Асем СЕЙТХАДЫРОВА, Айсулу БАДАНОВА, Высшая школа образования, Назарбаев Университет

Постановка гендерных вопросов в школьных учебниках: Какова роль учителя? Норин ДУРАНИ, Анна КОХЕН МИЛЛЕР, Зумрад КАТАЕВА, Асем СЕЙТХАДЫРОВА, Айсулу БАДАНОВА, Высшая школа образования, Назарбаев Университет